Относно запора на вещи, имоти и вземания

В обезпечителното производство съдът не проверява дали длъжникът е титуляр на посоченото от ищеца вземане или собственик на посочената от ищеца вещ. За налагането на обезпечителната мярка запор на вземане е без правно значение дали то съществува и дали длъжникът е негов титуляр. За налагането на обезпечителната мярка запор на движима вещ е без правно значение дали сочената вещ съществува и дали длъжникът е неин собственик. За налагането на обезпечителната мярка възбрана на недвижим имот е без правно значение дали соченият имот съществува и дали длъжникът е негов собственик.

Определение № 320 от 25.05.2010 г. на ВКС по ч. гр. д. № 271/2010 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Борислав Белазелков

чл. 180 ЗЗД
чл. 181 ЗЗД
чл. 389 ГПК
чл. 397, ал. 1 ГПК