Омбудсманът атакува пред КС текстове от ЗДС и ЗОС

ombudsman080112Националният омбудсман сезира Конституционния съд (КС) с искане да обяви за противоконституционни нормите на чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 39, ал. 1, изречение второ и Раздел ІІ „Обезщетение за ползване на имот – частна собственост” в Глава трета „Принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди” от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 27, ал. 1, чл. 29, ал. 3, т. 1 и чл. 30 от Закона за общинската собственост (ЗОС), поради противоречие с чл. 56, чл. 17, ал. 3 и ал. 5, чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ), както и с чл. 6, Параграф 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС).

Има още

КС отмени сроковете за действие от закона за гражданската конфискация

Конституционният съд (КС) отмени общо шест текста от  Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) , с което премахна повечето ключови срокове от закона и го върна за поправка в Народното събрание. Делото бе образувано по искане на опозицията.

 

Има още

КС отхвърли искане на омбудсмана за привилегиите на държавата и банките

Конституционният съд (КС) отхвърли искането на омбудсмана да обяви за противоконституционен текста на чл. 417, т. 2 от ГПК, с който е регламентирано привилегировано издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ или извлечение от счетоводни книги, установяващи вземания на държавните учреждения, общините и банките, съобщават от „Правен свят“.

Има още

КС обяви за противоконституционни глобите за работници без трудов договор

Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредби от Кодекса на труда, касаещи  въвеждането на  глоби за работници без трудов договор, както и неправомерно завишените критерии за представителност в тристранния съвет към работодателските и синдикални организации.

Има още

КС относно правомощието помилване на президента

Даване на задължително тълкуване на чл. 98, т. 11 от Конституцията на Република България относно конституционното правомощие на президента да упражнява правото на помилване,  когато едни и същи лица са избрани за президент и вицепрезидент в два последователни мандата и през първия мандат е бил издаден такъв указ.

Има още

Решение № 11/22.11.2011 г. на КС

по конституционно дело № 8 от 2011, съдия докладчик Пламен Киров

 

Конституционният съд в състав: Председател: Евгени Танчев и членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 22 ноември 2011 г. конституционно дело № 8/2011 г., докладвано от съдията Пламен Киров.Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Конституцията.

Има още

Държавен вестник бр. 95 от 2011 г.

Държавен вестник брой: 95, от дата 02.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още