Решение на РС гр. Русе относно провъзгласяване на нищожност на Договор за банков кредит с ответник „Юробанк България“ АД

PractikaС ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 503/29.05.2013Г. ПО ВЪЗЗИВНО ГР.ДЕЛО № 509/2013Г. НАСТОЯЩОТО ДЕЛО Е ВЪРНАТО ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДЯВЕНИЯ ИСК ЗА ПРОГЛАСЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА НА ЧЛ. 3, АЛ.5 ОТ ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ HL40514/08.07.2008Г. СКЛЮЧЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО, ПРЕДЯВЕН ОТ ИЩЕЦА М.Ж.Б., ТЪЙ КАТО ЛИПСВА ТАКОВА ПРОИЗНАСЯНЕ ОТ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД.
ОТВЕТНИКЪТ „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.С, РАЙОН С, БУЛ.Ц О №, ОСПОРВА ИЗЦЯЛО ТОЗИ ИСК ПО СЪОБРАЖЕНИЯТА СИ ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕНИ В ОТГОВОРА СИ НА ИСКОВАТА МОЛБА.

Има още

Ново ТР касаещо вписване на актове относно недвижими имоти

Practika

Делото е образувано от Председателя на Върховния касационен съд с разпореждане от 04.10.2012 г. на основание чл. 128 от Закона за съдебната власт, по направено от него искане до Общото събрание на гражданска и търговска колегии за постановяване на тълкувателно решение по спорни въпроси във връзка с вписванията, извършвани по Правилника за вписванията (ПВ).

Общото събрание на гражданска и търговска колегии на Върховния касационен съд (ОСГТК на ВКС), за да се произнесе, съобрази по поставените въпроси следното:

1. Разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс е неприложима в производството по вписване на актове относно недвижими имоти. В хипотезата на нередовност на молбата за вписване, съдията по вписванията е длъжен да постанови отказ съгласно чл. 32а от Правилника за вписванията, без да може да дава указания за отстраняване на нередовността.

2. Разпоредбата на чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията е неприложима в производството по вписване на вече наложена възбрана по реда на Глава V от Правилника за вписванията. За вписване на възбраната не е необходимо в представения за вписване акт недвижимият имот да бъде описан съобразно изискванията на чл. 60, т. 1 – 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър и да бъде представена скица-извадка от кадастралната карта, достатъчно е имотът да бъде описан съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, б. „в“ от Правилника за вписванията.

3. Вписването на удостоверението по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 от Търговския закон в случай на преобразуване на търговски дружества, притежаващи вещно право върху недвижим имот или върху движима вещ, сделките с която подлежат на вписване, се извършва по реда на раздел II от Правилника за вписванията. Основанието за вписване е нормата на чл. 4, б. „и“ от Правилника за вписванията, тъй като се касае за акт, който не е изрично посочен в б. „а“ – „з“ на чл. 4 от Правилника за вписванията. Дължимата такса се определя по чл. 2 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, като за база се взема балансовата стойност на недвижимите имоти по заключителния баланс на дружеството – праводател, но не по-малко от данъчната оценка.

4. Не подлежи на вписване договор за учредяване на сервитут за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот по чл. 193 от Закона за устройство на територията в полза на лице, което не е собственик на друг недвижим имот. В облекчената форма договорът може да бъде сключен (съответно вписан), когато страни по него са собственици на два или повече недвижими имота – през които съоръженията преминават или тези, които съоръженията обслужват.

5. Не следва да бъде извършено вписване на непарична вноска на съдружник/акционер в търговско дружество с предмет вещно право върху недвижим имот, ако молителят не е представил пред съдията по вписванията доказателства за правата на вносителя.

6. Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон.

В никакъв аспект не може да се проверява редовността на акт, който изхожда от съда или чието вписване е наредено от съда.

7. При вписване на препис от обявено завещание с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот, съдията по вписванията не проверява правата на завещателя и няма право да откаже вписването поради това, че не са му представени доказателства за такива права.

8. Съдебният изпълнител има право да обжалва отказ на съдията по вписванията, постановен по негова молба.

9. Нотариусът има право да обжалва отказ на съдията по вписванията, постановен по негова молба.

10. Ищците, освободени от държавна такса за исковото производство на основание чл.83, ал.2 от Гражданския процесуален кодекс, не са освободени от задължението за плащане на държавна такса за вписването. Те не могат да бъдат освободени от това задължение нито от съда, нито от съдията по вписванията.

11. Размерът на дължимата държавна такса при частично заличаване (за определен имот или имоти) на вписване на ипотека, учредена върху два или повече имота за обезпечаване на един дълг, се определя съгласно чл.3 във вр. чл. 2 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, изчислени върху размера на погасения дълг.

 

Пълният текст на тълкувателното решение може да прочетете в базата данни на Apis Web

Ново ТР относно ползване на съсобствена вещ

PractikaДопустимо е да се иска разпределение ползването на съсобствена вещ по реда на чл. 32, ал. 2 ЗС от съсобственик, притежаващ сам повече от половината от общата вещ.
В производството за разпределение ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 ЗС съдът е длъжен да разгледа всички направени възражения относно правата на страните в съсобствеността, освен тези, чрез които се упражняват потестативни права.

Има още

Ново ТР относно доказателствената сила на нотариалния акт

PractikaНотариалният акт, с който се признава право на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 ГПК, не се ползва с материална доказателствена сила по чл. 179, ал. 1 ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост, тъй като такава е присъща на официалните свидетелстващи документи за факти.
При оспорване на признатото с акта право на собственост тежестта за доказване се носи от оспорващата страна, без да намира приложение редът на чл. 193 ГПК.

Има още

Ново ТР относно началния момент за обжалване на съдебно решение

PractikaСрокът за обжалване на решение, обявено при условията на чл. 315, ал. 2 ГПК тече от датата, на която съдът е посочил, че ще постанови решението си. Връчването по чл. 7, ал. 2 ГПК на преписи от решението променя началния момент на срока за подаване на жалба, само ако на страните е изпратен препис от решението с други указания или решението е обявено след датата, предварително посочена по чл. 315, ал. 2 ГПК.

Има още

Образувано е ново тълкувателно дело относно разпореждане с имот в режим СИО

PractikaС Определение № 55 от 25.02.2013 г. по т.д.№ 184/12 г. състав на ІІ т.о. на Върховния касационен съд (ВКС) е спрял производството по делото, като на основание чл.292 ГПК е предложил на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на ВКС да постанови тълкувателно решение по следния правен въпрос, по който е констатирал противоречива съдебна практика по чл.290 ГПК, а именно:

Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл.135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност.

Председателят на ВКС е разпоредил да се образува т.д.№ 5/ 2013 г.  за приемане на тълкувателно решение.

ТР относно приетия за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск

Practika1. Съдът се произнася по приетия за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск, предявен от пострадалия, когато в хода на първоинстанционното разглеждане на делото и преди постановяването на присъдата настъпи някое от основанията по чл. 79, ал. 1 НК, и наказателното производство бъде прекратено.

2. Въззивната и касационната инстанции се произнасят с решение по приетия за съвместно разглеждане граждански иск, ако някое от основанията по чл. 79, ал. 1 НК настъпи при разглеждането на делото в тези инстанции и наказателното производство бъде прекратено.

3. Възражението за изтекла погасителна давност по чл. 110 ЗЗД по отношение на приетия в наказателното производство граждански иск, е по съществото на делото и съдът се произнася по него с присъдата/решението, като отхвърля иска, ако са налице условията за това. Има още

ТР относно предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на пропуснати ползи

PractikaВ решението си Върховният касационен съд стига до извода,че при предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на задължение за изграждане на обект, трябва да съществува сигурност за увеличаване на имуществото на кредитора, която сигурност не се предполага.

Има още

Предложение за приемане на ТР относно някои въпроси на принудителното изпълнение

PractikaВъв Върховния касационен съд (ВКС) е постъпило предложение от заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия за приемане на тълкувателно решение  по някои въпроси, свързани с проблемите на принудителното изпълнение, по които е налице противоречива практика на съдилищата по тълкуване и прилагане на закона и е образувано Тълкувателно дело Nr.2 / 2013 г. ОСГТК.

Има още

Ново ТР относно придобиването на имот

С разпореждане от 7.05.2012 г.на Заместник Председателя на Върховния касационен съд и Председател на гражданската колегия е образувано тълкувателно дело № 10 от 2012г. на Върховния касационен съд, който на основание чл.292 от ГПК с определение № 154 от 2.05.2012 г. по гр.д.№ 784 от 2011 г. е спрял производството и е предложил на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ да постанови тълкувателно решение по следния въпрос: „ Допустимо ли е придобиването на имот, собствеността върху който се възстановява по реда на ЗСПЗЗ, с изтичане на петгодишния давностен срок по чл.79, ал.2 ЗС от влизане в сила на чл.5, ал.2 ЗВСОНИ, или необходимият за това давностен срок е винаги десетгодишен, съгласно чл.79, ал.1 ЗС.”

Има още