Европейската комисията предлага обща европейска система за предоставяне на убежище

imagesЕвропейската комисия представи предложения за реформиране на общата европейска система за убежище чрез създаване на по-справедлива, по-ефективна и по-устойчива система за разпределение на молбите за убежище между държавите членки. Нов механизъм за разпределение ще гарантира, че в нито една държава членка системата за предоставяне на убежище няма да е подложена на непропорционален натиск. В случай, че дадена страна се окаже под такъв натиск всички нови кандидати за убежище ще бъдат разпределени в рамките на ЕС, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия.

Има още

Нови правила за защита на личните данни в ЕС

thumb_main_crime4_2Днес, 4 май 2016 г., в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувана новата правна рамка за защита на личните данни в ЕС – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета.

Регламентът ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

Държавите-членки трябва да транспонират Директивата в националните си законодателства до 6 май 2018 г.

С обнародването на законодателния пакет се финализира европейската реформа за защита на личните данни, основна цел на която е да се модернизират настоящите правила за защита на данните с оглед на бързото развитие на технологиите и глобализацията.

ЕК представи плановете си за цифровизиране на европейската промишленост

изтеглен файлЕвропейската комисия представи мерки за подкрепа и свързване на националните инициативи за цифровизиране на всички промишлени сектори, както и планове за създаване на европейски компютърен облак за съхранение, управление, анализ и повторно използване на голямо количество данни от научни изследвания, съобщават от пресцентъра на Комисията.

Има още

ВКС потвърди присъдата „доживотен затвор” за умишлено убийство на малолетно лице

33031-Court_HammerС Решение № 77/20.04.2016 г., постановено по касационно дело № 215/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила въззивното решение на Бургаския апелативен съд (БАС) от 8.01.16 г. по в.н.о.х.д. № 179/2015 г. Решението не подлежи на обжалване, съобщават от пресцентъра на съда.

 

 

Има още

Европейската комисия уведоми Google, че е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС

изтеглен файлЕвропейската комисия уведоми Google за своето предварително становище, че дружеството е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС и злоупотребява със своето господстващо положение чрез налагане на ограничения на производителите на устройства за Android и на операторите на мобилни мрежи, съобщават от пресцентъра на Комисията.

 

Има още

Европейската комисия представи план за модернизиране на ДДС в ЕС

ddsЕвропейската комисия представи план за обновяване на настоящата система за ДДС в ЕС с цел тя да бъде опростена, по-добре защитена от измами и благоприятна за бизнеса. Настоящите правила за ДДС спешно трябва да бъдат актуализирани, за да могат по-добре да подкрепят единния пазар, да улесняват трансграничната търговия и да вървят в крак с днешната цифрова и мобилна икономика, предават от пресцентъра на Европейската Комисия.

Има още

Европейската комисия стартира реформа на общата европейска система за убежище

imagesЕвропейската комисия дава днес начало на процеса за реформа на общата европейска система за убежище, като представя варианти за справедлива и устойчива система за разпределяне на кандидатите за убежище между държавите членки, допълнително хармонизиране на процедурите и стандартите за предоставяне на убежище, както и укрепване на мандата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия.

 

Има още

Европесйката Комисия предлага създаването на модерна система за граничен контрол

photo_big_821146Европейската комисия представи своето преработено предложение за регламент за създаване на Система за влизане/излизане, с която да се ускорят, улеснят и укрепят процедурите за граничен контрол за граждани на държави извън ЕС, които пътуват до ЕС, съобщават от пресцентъра на Комисията у нас.

 

 

Има още

Нов регламент на Европейската Комисия ще насърчава използването на органични торове

images (1)Европейската комисия предложи нови правила за преработката на биологични отпадъци в суровини, които могат да се използват за производство на продукти за наторяване. Това значително ще улесни достъпа на органични и получени от отпадъци торове до единния пазар на ЕС, поставяйки ги на равни начала с традиционните, неорганични торове. Повторното използване на суровини, които понастоящем се изхвърлят като отпадъци, е един от ключовите принципи в приетия през декември 2015 г. пакет за кръговата икономика, съобщават от пресцентъра на Европесйската Комисия.

 

Има още

Европейската Комисия опростява техническите мерки за опазване на рибните запаси

environmentЕвропейската комисия представи предложение (документ и приложение) за нови мерки за опазване на рибните запаси в европейските морета. Тези правила се отнасят до това как, къде и кога рибарите могат да извършват риболов, като и до риболовните уреди, състава на улова и начините за действие при случаен улов, предават от пресцентъра на Европесйката Комисия.

 

 

Има още