Обжалването в данъчно-осигурителния процес

Доц. д-р Ганета Минкова, СУ „Кл. Охридски“

В настоящата тема ще бъдат разгледани проблемите относно неподлежащите на обжалване актове, реквизитите на жалбата, последиците от подаването на жалбата и от нередовността на подадената жалба.

 

Относно други въпроси, свързани с обжалването, виж „Срокове в данъчно-осигурителния процес“ – за срока за обжалване; „Връчване на съобщения в данъчно-осигурителния процес“ – за връчването на съобщения; „Писмени доказателства в данъчно-осигурителния процес“ и „Гласни доказателства в данъчно-осигурителния процес“ за доказателствата, които се събират.

 

Пълният текст на статията можете да откриете в Апис Практика

.