Тричленен състав на ВАС реши спора за кмета на Варна

PractikaТричленен състав на Върховния административен съд на Република България –обяви своето решение по дело №11025/2013. по касационна жалба от Христо Стоянов Бозов, против решение № 2143 от 30.07.2013 г. по адм. д. № 2632/2013 г. на Административен съд – Варна, с което е потвърдено решение № 577 от 08.07.2013 г. на Общинска избирателна комисия – Варна, с което е обявен за избран за кмет на Община – Варна, след проведения втори тур на частични избори за кмет на Община Варна – Иван Николаев Портних.

Има още

ВАС допусна предварително изпълнение на две решения на Общински съвет – Варна

PractikaСъстав на Върховния административен съд (ВАС) излезе с Определение по хода на оспорено решение на Административен съд – Варна, който се е произнесъл по поредица от актове на Общински съвет Варна за предоставяне на общинска сграда за образователни нужди на две варненски училища.

 

Има още

ВАС потвърди решение за нелоялни практики на БТК

PractikaВърховният административен съд (ВАС) потвърди решение на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за поредна нелоялна търговска практика на „Българска телекомуникационна компания” АД при сключване на договори от разстояние. След произнасянето на КЗП, търговецът е обжалвал решението, но ВАС отхвърля жалбата му като неоснователна и оставя в сила решението на контролния орган.

Има още

ВАС отмени текст от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурс за ЧСИ

PractikaЗаради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила състав на Седмо отделение на Върховен администривен съд (ВАС) отмени текст от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители и осъди Министерството на правосъдието да плати разноските по делото. Жалбоподателят поддържа оплаквания за незаконосъобразност на оспорената подзаконова норма с твърдения, че същата е в противоречие с чл. 10, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧИ)тъй като при приемане на изменението не е било взето мнението на Камарата на частните съдебни изпълнители, което е довело до съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Изтъква също, че оспорената разпоредба противоречи и на чл. 14 от Закона за нормативните актове (ЗНА), тъй като с извършеното изменение без изрична разпоредба е придадено обратно действие на правна норма в подзаконов нормативен акт. Иска се отмяна на цитираната разпоредба със законните последици от това.

Има още

ВАС ревизира решение за разширяване ядрения реактор на София

PractikaВърховният административен съд на Република България – Петчленен състав – II колегия отмени положителния ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) за преустройство на ядрения реактор на територията на столичния квартал Младост. Според съда, решението на екологичното министерство за одобряване на ОВОС противоречи на закона. Решението е окончателно и оставя в сила решение на тричленен състав на ВАС от месец януари по адм. дело № 2485/2012 г. по описа на Върховния административен съд.

Има още

Промяна на собствено, бащино и фамилно име по съдебен ред

ProceduriПроцедурата е насочена към промяна на собственото, бащиното и фамилно име на лице по съдебен ред в случаите, изброени изчерпателно от Закона за гражданската регистрация (ЗГР). Предвид обстоятелството, че физическото лице се идентифицира, обозначава, отграничава от другите правни субекти в обществото със своето име, с което се и легитимира, а от това произтичат редица права и задължения за него, то и възможностите за промяната му са строго определени в закона и се допускат само при наличие на определени обстоятелства.

Има още

Обжалване на електронен фиш

ProceduriПо принцип административнонаказателното производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение, а административно наказание се налага с правораздавателен акт, който е наказателно постановление, съдебно решение (в случаите на обжалване на наказателно постановление и изменението му от съда) (арг. от чл. 36, чл. 53 и чл. 63 от ЗАНН).
От този принцип съществуват изключения и едно от тях е налагане на административно наказание чрез електронен фиш, чрез който овластените контролни органи могат да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум (10 лв.) за опрделени от закона случаи на административни нарушения.

Има още

ВАС отмени таксите, издавани за лични документи

PractikaС решение от 25.02.2013 г. по административно дело № 1162/2012 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени текстове в Тарифа № 4 за таксите, които се събират от МВР по Закона за държавните такси, съобщиха от гражданска организация „Справедливост“.

 

Има още

Обжалване по административен ред на актове на органите по приходите

ProceduriУстановеното в ДОПК субективно право за административно обжалване на актове, издавани от органите по приходите е правна гаранция, даваща възможност за защита на законните интереси на данъчните субекти. С подаването на жалба данъчният субект сезира горестоящия административен орган, който има правомощието да разгледа издадения акт.

Има още

Парламентът реши всички участници в изборния процес да могат да получават подписано и подпечатано ксерокопие от протокола с резултатите

430x287Парламентът реши избирателните комисии да предоставят срещу подпис на членовете на комисията, на участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от протокола с резултатите от гласуването в изборния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник – председателя и секретаря. Това решиха депутатите с приетия на второто четене законопроект за промени в Изборния кодекссъобщиха от пресцентъра на парламента.

Има още