Полезно в ДВ (бр. 39 от 03.05.2023 г.)

В брой 39 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.

С промените в Наредба № 3 се разширява обхватът на субсидираните лечебни заведения, като се определят и лечебните заведения, които за изпълнение на държавната политика за защита и опазване живота и здравето на гражданите в съответната област ще се субсидират от Министерство на здравеопазването за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала.

Законодателят определя лечебните заведения, които попадат в обхвата на новата дейност, която ще се субсидира от бюджета на Министерството на здравеопазването, а именно лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със смесено държавно и общинско участие, а когато на територията на съответната област няма такова лечебно заведение, ще се субсидират лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със 100 на сто държавно участие в капитала.

Субсидирането на лечебните заведения ще се извършва на базата на общ финаносв ресурс за поддържане на капацитет за 24-часов непрекъснат режим за работа, осигуряващ готовност за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи.

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с поддържане на постоянна готовност за осигуряване на оптимален достъп на населението до медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, чрез осигуряване финансирането на тези дейности от бюджета на Министерство на здравеопазването.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат.

Промените са направени във връзка с възникналата необходимост от адаптиране на действащата наредба към променените условия за прилагане на система Интрастат, заложени в Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки и новите регламенти, регулиращи прилагането на система Интрастат.

С редакцията в текста се цели и опростяване, прецизиране и по-точно детайлизиране на административните процедури, постигането на по-голяма яснота при тяхното прилагане, както и намаляване на натоварването върху респондентите за деклариране по система Интрастат.

Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване изпълнението на нормативно установените изисквания на законодателството свързано с осъществяването на статистическата дейност за вътресъюзната търговия със стоки на национално ниво.

Държавен вестник, брой 39 от 02.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 39 от 02.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 38 от 28.04.2023 г.

Държавен вестник, брой 38 от 28.04.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 38 от 28.04.2023 г.)

В брой 38 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация.

С влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), считано от 4 май 2023 г., КЗЛД ще осъществява функциите на Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

С промените в Правилника на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация се предприемат мерки по чл. 22 от ЗЗЛПСПОИН, който изисква създаване на самостоятелно структурно звено в структурата на КЗЛД, изпълняващо функциите на канал за външно подаване на сигнали. Актуализирани са и редица други разпоредби на Правилника на КЗЛД и на нейната администрация с цел отчитане на новите правомощия на Комисията.

Оптимизират се и правилата за работа на КЗЛД и нейната администрация по линия на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

В настоящия брой на ДВ е обнародвано Решение № 6732 от 6 юли 2022 г. по административно дело № 7224 от 2021 г.

Производството е образувано по жалби срещу Наредбата за ползването на повърхностните води.

Оплакванията на жалбоподателите са концентрирани срещу чл. 22, ал. 3, т. 4 (раздел III) и чл. 43, т. 6 и 9 (раздел V) от глава втора от наредбата.

Съдът приема, че жалбите са основателни в частта срещу чл. 22, ал. 3, т. 4 и чл. 43, т. 6 и 9 от наредбата поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен – отменително основание по чл. 146, т. 4 от АПК и посочените разпоредби следва да бъдат отменени.

 

 

Държавен вестник, брой 37 от 25.04.2023 г.

Държавен вестник, брой 37 от 25.04.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 37 от 25.04.2023 г.)

В брой 37 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

Направена е редакция в текста във връзка с измененията и допълненията на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвани в Държавен вестник, бр. 21 от 12 март 2021 г. и свързани с предоставянето на право на постоянно пребиваване на чужденци извършили инвестиции или увеличили инвестициите си в Република България.

В разпоредбата на чл. 16 е добавен нов текст, съгласно който при подаване на заявление за изда­ване на виза за дългосрочно пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ диплома­тическите и консулските представителства на Република България и дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи ще извършват служебна справка за нае­тите по трудово правоотношение най-малко 10 български граждани на пълно работно време, която ще включва обобщена справка за работодателя.

Изменени са текстовете на членове 39 и 44, регламентиращи правилата, по които Българската агенция за инвестиции и Министерството на иновациите и растежа ще установяват извършени инвестиции с оглед основанията за предоставяне на право на постоянно пребиваване в Република България.

Променя се и текстът на чл. 66, съгласно който временното удостоверение за напускане на Република България ще се издава от органите на Министерството на вътрешните работи.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Постановление № 38 на МС от 29.03.2022 г.

Заглавието на този акт се променя на Постановление № 38 на МС от 29.03.2022 г. за създаване на Съвет по цифровото десетилетие при Министерския съвет.

Създава се Съвет по цифровото десетиле­тие, като орган на Министерския съвет за осъществяване на цялостна координация, сътрудничество и кон­султация при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната поли­тика в областта на цифровата трансформация в Република България.

Функциите на секретариат на съвета ще изпълнява дирекция „Информационни технологии, информационно общество, евро­пейска координация и международно сътрудничество“ на Министерството на електронното управление.

В този брой се допълва Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

С промените се цели надграждане на информационната система на нотариалната камара със създаването на два нови модула в нея.

Добавена е информация за пълномощни за извършване на действия на разпореждане с моторни превозни средства и ремаркета, както и действия по регистрация пред органите на Министерството на вътрешните работи.

В информационната система ще се въвеждат и извлечения от пълномощни за извършване на действия пред органите на Националната агенция за приходите.

Държавен вестник, брой 36 от 21.04.2023 г.

Държавен вестник, брой 36 от 21.04.2023 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web.     Има още

Полезно в ДВ (бр. 36 от 21.04.2023 г.)

В брой 36 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

Основната цел на промените в съществуващата нормативна уредба e тя да се приведе в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове. Направените промени допълват или изменят действащата нормативна уредба, като отразяват освен законовите промени и идентифицирани в практиката проблеми по прилагане на акцизното законодателство.

Предвидено е лицата подали искане в срока по § 6в, ал. 1 от ПЗР на Закона за акцизите и да­нъчните складове (ЗАДС) да осъществяват дейността си при спазване на разпоредбите относно задълженията на лицензирани складодържа­тели, включително да водят отчетност и доку­ментация по реда на глава пета, раздел I от правилника, при отчитане на съответната специфика.

Лицата, подали искане за изда­ване на разрешение за търговия с тютюневи изделия в срока по § 6в, ал. 2 от ПЗР на ЗАДС, както и лицата, притежаващи валидно разрешение за търговия с тютюневи изделия ще подават инвентаризационен опис към 30 септември 2023 г. за наличните количества течности за електронни цигари, съдържащи никотин без бандерол върху потребителската опаков­ка. Инвентаризационният опис ще се подава в срок до 31 октомври 2023 г. пред тери­ториалната дирекция по местонахождение на обектите.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 55 от 13.04.2023 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина и на Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до Електронния регистър с данни за лицата, за които Консултативният съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина е установявал български произход.

 С правилника се определят ус­тройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Консултативният съвет е експертно консултативно звено, което ще се произнася с мотивирано положително или отрицателно становище относно българския произход на молителя в двумесечен срок от възлагането. При изготвянето на становище­то ще се взема предвид дали молителят ползва български език, самоопределя ли се като лице от български произход, както и дали за него е налице някое от обстоятелствата, определени в Закона за българското гражданство.

Становище от Консултативния съвет ще се дава при възлагане от страна на министъра на правосъдието.

С новата наредба се определят условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до Електронния регистър, с данни за лицата, за които Консултативният съвет при Изпъл­нителната агенция за българите в чужбина е установявал български произход.

В Регистъра ще се вписват и данните за лицата, за които Консултативният съвет е постановил съответно положително или отри­цателно становище за наличие на български произход.

 

Държавен вестник, брой 35 от 18.04.2023 г.

Държавен вестник, брой 35 от 18.04.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 35 от 18.04.2023 г.)

В брой 35 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № Н-3 от 6 април 2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.

Съгласно разпоредбите на чл. 450б, ал. 1 и 501а, ал. 5 от ГПК министърът на правосъдието изгражда и поддържа информационна система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и единна онлайн платформа за електронни публични търгове.

С новата нормативна уредба е създадена регламентация на изцяло нов институт – информационна система за единна входна точка за запорите, уреждащ въвеждането на информация относно наложените запори върху движими вещи в обща платформа, в т.ч. изграждането, поддържането, воденето, съхраняването и достъпа до информационната система.

Информационната система за единна входна точка за запорите в Република България ще осигури възможност информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, да бъде централизирана в една база данни. Системата ще позволява достъп за правоимащите органи и всички лица на територията на страната или извън нея.

В новия брой на ДВ е обнародвана и Наредба № 75 от 6 април 2023 г. за изискванията към дейността на администраторите на бенчмаркове.

С новия акт се уреждат допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят администраторите на бенчмаркове с малка значимост относно функцията по наблюдение по чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове.

С новата наредба се осигурява и прилагането на Насоките за възлагане на дейности на външни доставчици на компютърни услуги „в облак“ (ESMA50-164-4285), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Прилагането на наредбата от страна на администраторите на бенчмаркове ще допринесе да се гарантират точността, стабилността и достоверността на бенчмарковете и на процеса за тяхното определяне. По този начин ще се осигури възможност на ползвателите да разберат по какъв начин се изготвя даден бенчмарк и да могат да оценят неговата представителност, значението му за отделните ползватели и неговата целесъобразност за определяне стойността на финансови инструменти и договори.