Държавен вестник, брой 10 от 02.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 10 от 02.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 10 от 02.02.2024 г.)

В брой 10 на “Държавен вестник” се изменя Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

На държавните и общинските детски градини и училища се предоставят средства от държавния бюджет за работа с деца и ученици от уязвими групи чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

Съгласно направената промяна финансирането ще включва и средства в размер, определен на базата на броя на назначените образователни медиатори, социални работници и/или помощници на учителя към 1 януари на съответната календарна година, но не повече от разчетения брой, и размера на средствата за един служител; размерът на средствата за един служител при нормална продължителност на работния ден ще се определя ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката, която ще се публикува в срок до 28 февруари на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката.

Промяната ще влезе в сила от 1 януари 2025 г., като за 2024 г. няма да се извършва намаление на предоставените средства през 2023 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи.

В новия брой на ДВ се изменя и Устройственият правилник на Държавната агенция за закрила на дете­то.

Промените са направени с цел осигуряване на условия за ефективно функциониране на Националната телефонна линия за деца с номер 116 111 и качествено изпълнение на дейностите, посочени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

Спецификата на дейността по информиране, консултиране и помощ на деца предполага телефонната линия да бъде обслужвана от служители, които притежават специфични знания и умения, свързани с правата на децата и тяхната закрила в случаи на риск, поради което функциите по обслужването на телефонната линия за деца преминават от Агенцията за социално подпомагане към дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ в Държавната агенция за закрила на дете­то.

В настоящия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 13 от 29 януари 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Регламентират се въпроси, свързани с изпълнението на Инвестиционната програма за национални проекти и Инвестиционната програма за общински проекти.

С ПМС № 13 се утвърждават показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет (с изключение на самостоятелните бюджети на Народното събрание и съдебната власт), в рамките на утвърдените им разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми; регламентират се и въпроси, свързани с касовото изпълнение и отчетността на бюджета.

 

 

Държавен вестник, брой 9 от 30.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 9 от 30.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс, свързани с правото на правна помощ на обвиняеми или задържани лица

Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс, свързани с правото на правна помощ на обвиняеми или задържани лица

Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), свързани с правото на правна помощ на обвиняеми или задържани лица. „За“ измененията гласуваха 164-ма народни представители от всички парламентарни групи, нямаше „против“ и въздържали се.

Основната цел на внесения от Министерския съвет законопроект е пълното въвеждане на изискванията на европейска директива относно правото на информация в наказателното производство.

Измененията предвиждат изрично правото на правна помощ на обвиняемия, както и правото да му бъде предоставена информация за условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ, като това следва да стане на разбираем език и по разбираем начин, след отчитане на специфичните му потребности. Въвежда се също изрично предоставяне на обвиняемия и на неговия защитник на възможност за запознаване с доказателствата, въз основа на които се определя мярката за неотклонение „задържане под стража“.

Предвиждат се и промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за митниците, Закона за военната полиция, както и в Законa за Държавна агенция „Национална сигурност” с оглед на еднаквото регламентиране на предоставянето на достатъчни гаранции за защита на правата на задържаните лица.

Въвежда се декларация-приложение по образец в Закона за митниците, в Закона за военната полиция и в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” с цел осигуряване на възможност на лицата, които са задържани по специалните закони, да имат правото да получат писмена декларация за правата си, като им се даде възможност да я прочетат и запазят през целия период на задържането.

С измененията в НПК се предоставя възможност на свидетеля да се яви на разпит с адвокат, както и да се осигури присъствието на адвокат в случаите, когато свидетелят пожелае да има такъв по време на разпита, като неявяването на адвоката без уважителна причина не е пречка за провеждане на разпита. Това предложение е в допълнение към предвидената към настоящия момент консултация с адвокат по въпроси, които засягат правата на свидетеля.

(Пресцентър на НС)

Полезно в ДВ (бр. 8 от 26.01.2024 г.)

В брой 8 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

С направените изменения се цели недопускане на надвишаване на финансов ресурс по Програмата и нейното реализиране в рамките на одобрения бюджет.

За тази цел са направени промени, предвиждащи преустановяване сключването на договори за обществени поръчки за дейности по Програмата чрез избор на нови външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки и поемане на нови финансови ангажименти по нея, както и се определя краен срок за сключване на анекси към договорите за целево финансиране.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за местното самоуправление и местната администрация.

В промените е предвидено дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него да се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

Всяко открито заседание на общинския съвет ще се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията ще се съхраняват на съответната интернет страница.

В общинския съвет ще се създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията и отговорите към тях. Питанията и отговорите ще се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината.

Дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него ще се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината. Заседанията на комисиите ще се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията ще се съхраняват на съответната интернет страница.

Държавен вестник, брой 8 от 26.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 8 от 26.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 7 от 23.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 7 от 23.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Откритите заседания на общинските съвети да се излъчват в реално време в интернет, реши Народното събрание

Откритите заседания на общинските съвети да се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, реши Народното събрание. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Предвижда се записите от заседанията да се съхраняват на съответната интернет страница.

На живо в интернет ще се излъчват и заседанията на комисиите в общинския съвет, прие Народното събрание. Измененията в закона ще влязат в сила на 1 февруари 2024 г., с изключение на текстовете, свързани с онлайн излъчването, за които е предвидено това да стане от 1 юли тази година.

Промените регламентират, че дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него трябва да се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация и/или в машинночетим отворен формат. Те предвиждат общинските съвети да създават и поддържат публичен електронен регистър на питанията на общинските съветници към кмета, както и неговите отговори.

Въвеждане на мобилна медицинска помощ чрез специализирани автомобили за населени места, в които няма общопрактикуващи лекари или постоянен медицински пункт, предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Закона за здравето. Измененията са внесени от народни представители от парламентарната група „Има такъв народ“ и целят по-добра превенция и навременно лечение на заболявания.

Мобилна медицинска помощ ще е за провеждането на навременни, компетентни, квалифицирани, качествени и ефективни профилактично-диагностични и лечебни дейности, „която се извършва посредством специализиран здравен автомобил, оборудван с апаратура за предоставяне на медицинска помощ в областта на вътрешните болести и за експресни кръвни изследвания“, посочват в мотивите си вносителите.

(Пресцентър на НС)

Полезно в ДВ (бр. 6 от 19.01.2024 г.)

В брой 6 на “Държавен вестник” се изменя Правилникът за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди.

Съгласно направената промяна председател на Експертния съвет по биоциди е директор на ресорната дирекция в Министерството на здравеопазването, определена да осъществява техническото обслужване на Експертния съвет по биоциди съгласно Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, заместник-председател е експерт от Националния център по обществено здраве и анализи, а секретар – експерт от ресорната дирекция в Министерството на здравеопазването.

Секретарят на Експертния съвет по биоциди ще изготвя протоколи за заседанията на съвета, които ще се подписват от него и ще се утвърждават от председателя.

Секретарят ще подготвя справки и информация, свързана с дейността на съвета, при поискване от председателя; ще изготвя копия на документи, свързани с изготвянето на проекти на актове, и ще ги предоставя на председателя, юриста или членовете на съвета, когато е необходимо; ще изпраща по електронен път до регионалните здравни инспекции издадените разрешения за предоставяне на пазара на биоциди и заповедите за отмяна на вече издадени разрешения и ще води регистър на разрешените биоциди.

Държавен вестник, брой 6 от 19.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 6 от 19.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още