ВКС изпрати становище по проекта на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

33031-Court_Hammer Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева становище по проекта на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, съобщават от пресцентъра на съда. Документът е изготвен от комисия, назначена със Заповед № 403/14.03.2016 г. на председателя на ВКС, в която участват съдии от Върховния касационен съд, като председател на комисията е заместник на председателя на съда.

Има още

ВКС образува тълкувателно дело по въпрос, свързан с противоречиво прилагане на законови норми, в случаите на доставяне на топлинна енергия за битови нужди

33031-Court_HammerС разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (след постъпило искане от омбудсмана на Република България) бе образувано Тълкувателно дело № 2/2016 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: „В случаите на доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда – етажна собственост, прилагат ли се разпоредбите на специалния Закон за енергетиката или те се дерогират от защитаващата правата на потребителите разпоредба на чл. 62 от Закона за защита на потребителите, регламентираща непоисканата доставка на стоки или услуги, предвид правото за прилагане на разпоредбите, осигуряващи по-висока степен на защита на потребителите при противоречие между два закона, установено в § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите?”, предават от пресцентъра на ВКС.

Има още

Образувано е ново тълкувателно дело по въпроси, свързани с прилагането на текстове от Семейния кодекс, засягащи упражняването на родителски права

изтеглен файлВъв Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 1/2016 г. по искане от председателя на съда за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) по въпросите: „При какви ограничения, с оглед интересите на детето, съдът следва да разреши по реда на чл. 127а от Семейния кодекс (СК) пътуването му в чужбина без съгласието на единия родител?” и „Изключва ли разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители?”.

 

Има още

ВАС потвърди решение на КЗП за нелоялна практика при договори за мобилен интернет

33031-Court_HammerВърховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Комисията за защита на потребителите (КЗП), че телекомуникационно дружество прилага нелоялна практика, като представя по заблуждаващ начин информацията за метода на изчисляване на цената за мобилния интернет трафик на данни в мрежата си, съобщават от пресцентъра на Комисията.

В договора си с общи условия телекомът посочва, че таксуването е на всеки килобайт съгласно тарифния план, но премълчава факта, че съществува минимална цена за всяко влизане в мрежата (интернет сесия), която се равнява на 1 МВ трафик на данни. Потребителят не е информиран за това обстоятелство и си създава погрешно впечатление за пресмятането на цената, която ще заплати.

Експертите на КЗП напомнят, че когато с окончателно решение на ВАС е потвърдена нелоялна търговска практика, засегнатите от нея имат право да развалят сключения в резултат от използването й договор и да претендират за обезщетение по съдебен път. Законът предвижда още окончателните решения на ВАС да имат обвързваща сила за гражданския съд, като правото на потребителите да искат обезщетение отпада с изтичането на пет години, считано от датата на влизане в сила на решението на ВАС.

Ново ТР във връзка с исковете за противопоставима собственост по чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР

33031-Court_HammerС последното си тълкувателно решение ВКС постановява, че: 1. Исковете с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР /първоначална редакция/, нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР, са оценяеми, като съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК цената им се формира на основата на данъчната оценка или пазарната цена на частта от имота, правото на собственост върху която се защитава с предявяването на иска.
Държавната такса по този род искове се определя по правилото на чл. 71, ал. 2 ГПК – върху една четвърт от цената на иска.
2. Искове за собственост на реална част от имот, когато тази реална част е част от бивш имот, възстановен по реда на ЗСПЗЗ, ЗВСОНИ или ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС, са допустими.
3. Допустимостта на иска по чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР /първоначална редакция/, нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР, не е обусловена от предварително провеждане на административна процедура по чл. 53, ал. 1 ЗКИР /първоначална редакция/ по констатиране на непълноти или грешки в кадастралната карта.

Има още

Административният съд във Враца прекрати предсрочно пълномощията на общински съветник

33031-Court_HammerАдминистративен съд Враца постанови Решение от 15.02.2016 г. по адм. дело № 29 по описа на съда за 2016 г., с което потвърждава Решение № 279 – МИ от 12.01.2016 г. на Общинска избирателна комисия – Мездра за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник в Общински съвет Мездра, поради влязла в сила присъда за извършено престъпление от общ характер, предават от пресцентъра на Върховния административен съд.

Според мотивите на съда оспореното Решение на ОИК Мездра е законосъобразно, прието е от компетентен орган, в предвидената от закона форма, в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби на които се основава, при спазване на административно-производствените правила, съобразено е с целта на закона и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата отхвърлена като неоснователна.

Решението на съда подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните, чрез Административен съд Враца пред Върховен административен съд София.

ВКС потвърди присъдата, с която бе признат за виновен бившия кмет на община Исперих

33031-Court_HammerС Решение № 31/11.02.2016 г. по н. д. № 1509/2015 г. тричленен състав на ВКС остави в сила въззивната присъда на Варненския апелативен съд, с която Адил Решидов – бивш кмет на община Исперих, е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 254а, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК (нецелево разходване на бюджетни средства, от което са настъпили вредни последици за държавата) и му е наложено наказание пробация. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съобщават от пресцентъра на съда.

 

Има още

ВАС остави в сила решението на АС гр. Добрич по оспорените резултати от изборите 2015г. за на кмет на с.Кранево

imagesС Решение №161 от 19.11.2015г. по АД №643/2015г. АС-Добрич потвърди Решение №284 от 27.10.2015г. на ОИК-Балчик, с което Р.П.Н. – независим кандидат е обявен за избран, на първи тур, за кмет на кметство Кранево, област Добрич. Делото беше образувано по жалба на Д.В.П., кандидат за кмет на с.Кранево. Решението на АС-Добрич бе обжалвано от Д.В.П. пред ВАС, който с Решение №1087 от 03.02.2016г. по АД №13688/2015г. остави в сила решението на АС-Добрич, съобщават от пресцентъра на Върховния административен съд.

 

Има още

ВКС осъди на 7 г. лишаване от свобода бивш служител на МВР, причинил при управление на МПС смъртта на 11-месечно дете

33031-Court_HammerС Решение № 410/11.01.2016 г., постановено по касационно наказателно дело от общ характер (к.н.о.х.д.) № 1262/2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила решението на Апелативния съд – гр. Бургас, с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 95/2015 г. на Окръжния съд – гр. Бургас, съобщават от пресцентъра на съда.

 

 

Има още

ВАС потвърди санкция на Кауфланд, наложена от КЗК

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9ВАС потвърди решение на КЗК, постановено по преписка № КЗК-113/2014 г., с което Комисията налага имуществена санкция на „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД в размер на 542 662.50 лв. (петстотин четиридесет и два шестстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки) за заблуждаваща реклама (нарушение на чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК), съобщават от пресцентъра на Комисията.

 

Има още