Държавен вестник, брой 7 от 23.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 7 от 23.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 7 от 23.01.2024 г.)

В брой 7 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

Актуализирано е Приложение № 3 относно минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти.

Промените влизат в сила от 1 януари 2024 г.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

Направените изменения и допълнения са свързани с усъвършенстване на процедурите по организиране, провеждане, документиране и отчитане на теренните археологически проучвания и създаване на предпоставки за стимулиране дългосрочното и отговорно отношение към проучването на археологическото наследство.

Основната цел на промяната е да се усъвършенства създадената до момента нормативно уредба, като се разпишат в детайли изисквания, свързани с процедурите по кандидатстване за издаване на разрешение за извършване на теренно археологическо проучване, създаване на условия за професионално провеждане на проучванията, за ефективен контрол, прозрачно и справедливо отчитане на теренната дейност, във връзка с отговорността по изучаване и опазване на археологическото културно наследство.

Цели се също така и осъвременяване на терминологията и синхронизиране разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с тези на Закона за културното наследство и други нормативни актове.

В този брой е обнародвано Решение № 2939-МИ от 18 януари 2024 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове.

С този акт се утвърждават образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове с номера от 82-МИ-НЧ до 106-МИ-НЧ.

Откритите заседания на общинските съвети да се излъчват в реално време в интернет, реши Народното събрание

Откритите заседания на общинските съвети да се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, реши Народното събрание. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Предвижда се записите от заседанията да се съхраняват на съответната интернет страница.

На живо в интернет ще се излъчват и заседанията на комисиите в общинския съвет, прие Народното събрание. Измененията в закона ще влязат в сила на 1 февруари 2024 г., с изключение на текстовете, свързани с онлайн излъчването, за които е предвидено това да стане от 1 юли тази година.

Промените регламентират, че дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него трябва да се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация и/или в машинночетим отворен формат. Те предвиждат общинските съвети да създават и поддържат публичен електронен регистър на питанията на общинските съветници към кмета, както и неговите отговори.

Въвеждане на мобилна медицинска помощ чрез специализирани автомобили за населени места, в които няма общопрактикуващи лекари или постоянен медицински пункт, предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Закона за здравето. Измененията са внесени от народни представители от парламентарната група „Има такъв народ“ и целят по-добра превенция и навременно лечение на заболявания.

Мобилна медицинска помощ ще е за провеждането на навременни, компетентни, квалифицирани, качествени и ефективни профилактично-диагностични и лечебни дейности, „която се извършва посредством специализиран здравен автомобил, оборудван с апаратура за предоставяне на медицинска помощ в областта на вътрешните болести и за експресни кръвни изследвания“, посочват в мотивите си вносителите.

(Пресцентър на НС)

Полезно в ДВ (бр. 6 от 19.01.2024 г.)

В брой 6 на “Държавен вестник” се изменя Правилникът за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди.

Съгласно направената промяна председател на Експертния съвет по биоциди е директор на ресорната дирекция в Министерството на здравеопазването, определена да осъществява техническото обслужване на Експертния съвет по биоциди съгласно Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, заместник-председател е експерт от Националния център по обществено здраве и анализи, а секретар – експерт от ресорната дирекция в Министерството на здравеопазването.

Секретарят на Експертния съвет по биоциди ще изготвя протоколи за заседанията на съвета, които ще се подписват от него и ще се утвърждават от председателя.

Секретарят ще подготвя справки и информация, свързана с дейността на съвета, при поискване от председателя; ще изготвя копия на документи, свързани с изготвянето на проекти на актове, и ще ги предоставя на председателя, юриста или членовете на съвета, когато е необходимо; ще изпраща по електронен път до регионалните здравни инспекции издадените разрешения за предоставяне на пазара на биоциди и заповедите за отмяна на вече издадени разрешения и ще води регистър на разрешените биоциди.

Държавен вестник, брой 6 от 19.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 6 от 19.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 5 от 16.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 5 от 16.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 5 от 16.01.2024 г.)

В новия брой 5 на Държавен вестник се отменя Наредба № Н-1 от 16 април 2007 г. за регистрация и отчет на моторните превозни средства в системата на Министерството на извънредните ситуации.

Наредбата беше издадена от министъра на държавната политика при бедствия и аварии на основание чл. 140, ал. 4 от ЗДвП, съгласно който пътните превозни средства от поделенията на въоръжените сили и на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии се регистрират и отчитат по ред, определен от съответния министър или ръководител на ведомство; формата, размерът и видът на регистрационните номера за тези превозни средства се съгласуват с министъра на вътрешните работи (редакция ДВ, бр. 102 от 2006 г.).

Причината за отмяна е, че правното основание за издаването на Наредба № Н-1 от 2007 г. е отменено, а в действащия ЗДвП не е предвидено издаване на подзаконов нормативен акт с аналогичен предметен обхват. Чрез отмяната на Наредбата се цели постигане на съответствие със съществуващата нормативна уредба.

В текущия брой на ДВ се обнародва Заповед № РД-05-879 от 21 декември 2023 г. на НСИ № З-ЦУ-2666 от 21 декември 2023 г. на ЦУ на НАП № РД-01-878 от 21 декември 2023 г. на АВ за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (респондентите) и утвърждаване образци на съответните формуляри, както и годишния финансов отчет в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията (Приложения № 6 – 8.2)

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), акционерни дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяването на сделки, свързани с финансови инструменти, по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно ЗС, Националната статистическа програма за 2024 г. и ЗКПО.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от ЗС и чл. 2276 от ЗКПО.

Полезно в ДВ (бр. 4 от 12.01.2024 г.)

В новия брой 4 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

С наредбата се унифицира признаването и контрола на организациите на производители, техните асоциации, междубраншовите организации и групите на производители на селскостопански продукти във всички сектори. Синхронизират се срокове в съответствие със Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

В Наредба № 12 от 2015 г. е премахнато изискването за оборот от 50 000 лв. и е въведено изискване минимум 50 % от произведената продукция от членовете да бъде реализирана чрез ОП. С изменението се цели улеснение на земеделските стопани, при търсенето на пазари и респективно реализацията на произведената от тях продукция чрез помощта на организацията.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Целта е да се приведе подзаконовата нормативна уредба в съответствие със законовите разпоредби, разписани в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С направените промени се цели да се създаде яснота в нормативната уредба по отношение на условията и реда за доставка на лекарствените продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ. Също така се цели да се създадат правила за доставка на неразрешените лекарствени продукти по чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10 от 2011 г. Осигурява се правна сигурност и стабилност като се приведат разпоредбите на Наредба № 10 от 2011 г. в съответствие с допълненията направени в разпоредбата на ал. 5 на чл. 266а от ЗЛПХМ.

 

Държавен вестник, брой 4 от 12.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 4 от 12.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 3 от 09.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 3 от 09.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

 

Има още