Нова Европейска финансова практика – февруари 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 01.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-208/21 от 2 февруари 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Задължение за съставяне на договорните клаузи на ясен и разбираем език – Договори за застраховка „Живот“, свързани с дялове в инвестиционни фондове, наричани „unit-linked“ – Информация относно естеството и структурирането на застрахователния продукт и свързаните с него рискове – Заблуждаващи типови договори – Правни последици

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители. Заблуждаващо бездействие. Изготвянето от застрахователно предприятие на договор за групова застраховка „Живот“, свързан с дялове в инвестиционен фонд, който не позволява на потребителя, присъединяващ се към този договор по предложение на друго предприятие, титуляр на полицата, да разбере естеството и структурирането на предлагания застрахователен продукт и свързаните с него рискове, може да представлява „нелоялна търговска практика“.

Спор по повод възстановяването на застрахователни премии, платени по договор за групова застраховка „Живот“, свързан с дялове в инвестиционен фонд.

дело С-482/21 от 9 февруари 2023 година

Данък върху добавената стойност – Данъчна основа – Намаляване – Застраховател, който плаща обезщетение на застраховано лице за несъбираеми вземания с включен ДДС – Национална правна уредба, която не допуска намаляване на данъчната основа от застрахователя в качеството му на правоприемник – Принцип на данъчна неутралност – Принцип на ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципите на пропорционалност, данъчна неутралност и ефективност трябва да се тълкуват, че допускат правна уредба съгласно която намаляване на данъчната основа в случай на неплащане не е приложимо за застраховател, който на основание договор за застраховане на търговски вземания плаща на застраховано лице като обезщетение за неплатено вземане част от сумата за данъчната основа за съответната облагаема сделка с включен ДДС, когато с този договор тази част от вземането и всички свързани с нея права се прехвърлят на застрахователя.

Спор по повод на искане за намаляване на данъчната основа за данък върху добавената стойност.

дело С-555/21 от 9 февруари 2023 година

Защита на потребителите — Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Предсрочно погасяване — Право на потребителя на намаляване на общите разходи по кредита, отнасящо се до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договор — Независещи от срока на договора разходи — Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Намаляване на общите разходи по кредита. Пропорционално намаляване на разходите. Намаляване на независещите от срока на договора разходи. Разходи, дължими на трети лица. Национална правна уредба, съгласно която правото на потребителя на намаляване на общите разходи по кредита в случаите на предсрочно погасяване на кредита обхваща само лихвата и зависещите от срока на кредита разходи.

Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“

Спор по повод на това, че в договорите си за кредити за недвижими имоти U Bank използва стандартна клауза, съгласно която независещите от срока на кредита разходи за обработка не се възстановяват на потребителя в случаите на предсрочно погасяване на кредита.

дело С-343/21 от 16 февруари 2023 година

Обща селскостопанска политика — Невъзможност за бенефициерите да продължат да спазват поетите задължения — Липса на необходимите мерки за приспособяване на задълженията на бенефициера към новото положение на стопанството — Понятия „преразпределяне на стопанството“, „мерки за комасация на земята“ и „непреодолима сила и извънредни обстоятелства“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Мерки за подпомагане на развитието на селските райони. Финансовите последици за бенефициера на агроекологични плащания, когато спрямо неговото стопанство е извършено преразпределяне или е предприета мярка за комасация на земята. Преразпределяне и мерки за комасация на земята. Невъзможност на бенефициера да продължи да изпълнява поетите задължения. Липса на необходимите мерки за приспособяване на задълженията към новото положение на стопанството.

Понятия „преразпределяне на стопанството“, „мерки за комасация на земята“ и „непреодолима сила и извънредни обстоятелства“.

Спор между земеделския производител PV и директор на Държавен фонд „Земеделие“ по повод на акт, с който от PV се изисква да възстанови 20 % от финансирането, което е получил по мярка 214, „Агроекологични плащания“.

дело С-393/21 от 16 февруари 2023 година

Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела – Спиране на принудителното изпълнение на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание – Условия – Мерки за ограничаване на производството по принудителното изпълнение – Действие на удостоверението за европейско изпълнително основание – Спиране на изпълняемостта на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание, от държавата членка по произход – Понятие „изключителни обстоятелства“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Европейско изпълнително основание при безспорни вземания. Когато изпълняемостта на решение, удостоверено като европейско изпълнително основание, е спряна в държавата членка по произход и когато предвиденото удостоверение е представено на съда на държавата членка на принудителното изпълнение, въз основа на посоченото решение този съд е длъжен да спре производството. Европейско изпълнително основание при безспорни вземания допуска едновременното прилагане на мерките по ограничаване и по предоставяне на гаранция, но не едновременното прилагане на някоя от тези две мерки заедно с мярката по спиране на производството по принудително изпълнение.

Понятие „изключителни обстоятелства“.

Спор по повод искане за спиране на производството по принудително изпълнение, което е образувано въз основа на европейско изпълнително основание.

дело С-519/21 от 16 февруари 2023 година

Данък върху добавената стойност — Право на приспадане на ДДС — Изграждане на сграден комплекс от неперсонифицирано сдружение — Договор за създаване на сдружение — Продажба от някои съдружници на апартаментите в посочения сграден комплекс — Определяне на данъчнозадълженото лице, платец на данъка — Принцип на данъчна неутралност — Понятие „данъчнозадължено лице“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Страни по договор за създаване на неперсонифицирано сдружение, който не е бил регистриран при компетентния данъчен орган преди започването на съответната икономическа дейност, които не могат да се считат за „данъчнозадължени лица“. Принцип на пропорционалност и принцип на данъчна неутралност, които не изискват, когато данъчнозадължено лице не разполага с издадена на негово име фактура, да му се предостави правото да приспадне ДДС, който друга страна, участващо в неперсонифицирано сдружение, е платило.

Спор по повод облагането с данък върху добавената стойност на сделки за продажба на апартаменти.

 

Нова Европейска финансова практика – януари 2023 г.

Нови решения

дело С-57/21 от 12 януари 2023 година

Конкуренция – Злоупотреба с господстващо положение – Правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията – Доказателства, съдържащи се в преписка на орган за защита на конкуренцията – Висящо производство пред Европейската комисия във връзка с нарушение на правилата на конкуренция – Национално производство относно иск за обезщетение за същото нарушение – Условия относно представянето на доказателствата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Антиконкурентни практики. Искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Искане за представяне на доказателства за целите на иска за обезщетение за вреди. Висящо производство пред Европейската комисия. Спирането от национален орган за защита на конкуренцията на воденото от него административно производство с мотива, че Комисията е образувала производство не може да се приравни на прекратяване на това административно производство от този орган „с приемането на решение или на друго основание“.

Спор по повод на искането на R за представяне на доказателства в контекста на иск за обезщетение за вредите, които това дружество твърди, че е претърпяло вследствие на антиконкурентните действия на Č.

дело С-395/21 от 12 януари 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за предоставяне на правни услуги, сключен между адвокат и потребител — Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи — Изключване на клаузите, свързани с основния предмет на договора — Клауза, предвиждаща заплащането на адвокатско възнаграждение съгласно принципа на почасовата ставка — Правомощия на националния съд при наличието на клауза, квалифицирана като „неравноправна“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договорна клауза, с която размерът на възнаграждението за предоставяне на правни услуги се определя по часова ставка. Kлауза от договор за предоставяне на правни услуги, сключен между адвокат и потребител, която не е индивидуално договорена и която определя цената на услугите, предоставяни съгласно принципа на почасовата ставка, попадаща в обхвата на „основния предмет на договора“. Kлауза от договор за предоставяне на правни услуги, която определя цената на тези услуги в съответствие с принципа на почасовата ставка, без преди сключването на договора да е съобщена на потребителя информация, която му позволява да вземе решение, основано на благоразумие и добра информираност относно финансовите последици от сключването на посочения договор, която не отговаря на изискването за изразяване на ясен и разбираем език.

Спор между адвокат и неговия клиент.

дело С-680/20 от 19 януари 2023 година

Конкуренция – Господстващо положение – Подвеждане на производителя под отговорност за действията на дистрибуторите – Наличие на договорни отношения между производителя и дистрибуторите – Злоупотреба – Клауза за изключителност – Необходимост да се докажат последиците върху пазара – Понятие „критерия за също толкова ефективния конкурент“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

За действията, предприети от дистрибутори, които са част от дистрибуторската мрежа за стоките или услугите на производител с господстващо положение, може да се търси отговорност от последния, ако се докаже, че тези действия не са предприети самостоятелно. Подвеждане на производителя под отговорност за действията на дистрибуторите, с които той е обвързан единствено с договорни отношения.

Понятие „критерия за също толкова ефективния конкурент“.

Спор във връзка със санкция, наложена на дружество за злоупотреба с господстващо положение на италианския пазар за дистрибуция на индивидуално опаковани сладоледи в определени видове търговски обекти като балнеоложки комплекси и барове.

 

Нова Европейска финансова практика – декември 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-141/20 от 1 декември 2022 година

Данък върху добавената стойност – Данъчнозадължени лица – Възможност за държавите членки да разглеждат като едно данъчнозадължено лице субектите, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани помежду си от финансови, икономически и организационни връзки („ДДС група“) – Национална правна уредба, посочваща консолидиращото лице на ДДС група като единствено данъчнозадължено лице – Необходимост консолидиращото лице да разполага с мнозинство от правата на глас, освен с мажоритарно участие в капитала – Преценка на независимостта на икономически субект с оглед на стандартизирани критерии – Понятия „тясно обвързване във финансово отношение“ и „независима икономическа дейност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

ДДС групи. Определяне на член на ДДС група за данъчнозадължено лице. Допускане държава членка да определи като единствено данъчнозадължено лице по ДДС не самата ДДС група, а неин член, тоест нейното консолидиращо лице, когато това лице е в състояние да наложи волята си на другите. Не се допуска национална правна уредба, която поставя възможността даден субект да образува с предприятието на консолидиращото лице ДДС група в зависимост от условието това лице да разполага в посочения субект освен с мажоритарно участие в неговия капитал и с мнозинство от правата на глас. Не се допуска държава членка да квалифицира, въз основа на типизиране, дадени субекти като зависими, когато тези субекти са интегрирани във финансово, икономическо и организационно отношение към консолидиращото лице на ДДС група.

Понятия „тясно обвързване във финансово отношение“ и „независима икономическа дейност“.

Спор по повод облагането на дружество с данък върху добавената стойност.

дело С-409/21 от 1 декември 2022 година

Обща селскостопанска политика — Инвестиционно подпомагане — Национална правна уредба, която обвързва предоставянето на подпомагането с изпълнението на условието кандидатът да представи удостоверение за регистрация на животновъден обект на свое име и да докаже, че производственият обем на неговото земеделско стопанство е не по-малко от равностойността на 8 000 EUR

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Национална правна уредба, която обвързва предоставянето на подпомагане с изпълнението на условието кандидатът да представи удостоверение за регистрация на животновъден обект на негово име. Национална правна уредба, която обвързва предоставянето на подпомагане с изпълнението на условието кандидатът да докаже, че към датата на подаване на неговото заявление производственият обем на земеделското му стопанство е не по-малко от равностойността на 8 000 EUR.

Спор между дружество Д и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ относно отказа на последния да предостави на Д финансиране на инвестиция с цел закупуване на оборудване за птицеферма.

дело С-419/21 от 1 декември 2022 година

Борба със забавянето на плащане по търговските сделки — Обезщетение за разноските по събиране, направени от кредитора в случай на забава на плащане от страна на длъжника — Минимална фиксирана сума от 40 EUR — Забава на няколко плащания, представляващи възнаграждение за доставки на стоки или услуги, извършени в изпълнение на един и същ договор — Понятия „търговски сделки“ и „забава на плащане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на начисляване на лихви за забава на плащане. Когато един и същ договор предвижда последователни доставки на стоки или услуги, за всяка от които трябва да бъде платено в определен срок, минималната фиксирана сума от 40 EUR се дължи за всяко просрочено плащане като обезщетение на кредитора за разноските по събиране.

Понятия „търговски сделки“ и „забава на плащане“.

Спор по повод на искане за обезщетение с фиксиран размер за покриване на разноските по събиране, направени в резултат на последователни забавени плащания в рамките на един и същи договор.

дело С-512/21 от 1 декември 2022 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Право на приспадане на ДДС – Принципи на данъчна неутралност, на ефективност и на пропорционалност – Измама – Задължение за полагане на дължима грижа от данъчнозадълженото лице – Вземане в предвид на неизпълнение на задълженията, произтичащи от националните разпоредби и от правото на Съюза относно безопасността на хранителната верига – Поръчка, възложена от данъчнозадълженото лице на трето лице за извършване на облагаеми сделки – Харта на основните права на Европейския съюз – Право на справедлив съдебен процес

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Когато данъчният орган възнамерява да откаже да признае на данъчнозадължено лице правото на приспадане на ДДС, платен по получени доставки, на основание, че данъчнозадълженото лице е участвало във верижна измама с ДДС, Директивата не допуска този данъчен орган само да установи, че сделката е част от верижно-кръгово фактуриране. Посоченият данъчен орган трябва, от една страна, да определи точно елементите на фактическия състав на измамата и да докаже измамните действия, и от друга страна, да докаже, че данъчнозадълженото лице е участвало активно в тази измама или че е знаело или е трябвало да знае, че сделката е част от измама, като това не означава непременно да се идентифицират всички участници в измамата и съответните им действия. Във връзка с принципа на пропорционалност, когато съществуват данни, даващи основание да се подозира наличието на измама, допуска от данъчнозадълженото лице да се изисква да положи по-голяма дължима грижа, за да се увери, че осъществяваната от него сделка не води до участието му в измама, от него обаче не може да се изисква да извършва комплексни и задълбочени проверки като проверките, които могат да бъдат извършвани от данъчната администрация.

Спор по повод на размера на данъка върху добавената стойност, дължим от дружество.

дело С-247/21 от 8 декември 2022 година

Данък върху добавената стойност – Освобождаване – Тристранна операция – Определяне на крайния получател на доставката като лице – платец на ДДС – Фактури – Отбелязване „обратно начисляване“ – Задължителен характер – Пропуск да се направи такова отбелязване във фактурата – Коригиране на фактурата със задна дата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Kрайният придобиващ в тристранна операция не е бил надлежно определен като лицето – платец на ДДС, когато издадената от междинния придобиващ фактура не съдържа отбелязване „обратно начисляване“. Коригиране на погрешно съставена фактура. Обратно действие на корекцията. Пропускът да се направи във фактурата изискваното отбелязване „обратно начисляване“, не може впоследствие да бъде коригиран чрез добавяне на уточнението, че фактурата се отнася до вътреобщностна тристранна операция и че данъчното задължение преминава върху получателя на доставката.

Спор между L и данъчна служба във връзка с данъка върху добавената стойност, който последната изисква от това дружество.

дело С-378/21 от 8 декември 2022 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Коригиране на декларацията по ДДС – Получатели на услуги, които не могат да претендират право на приспадане – Липса на риск от загуба на данъчни приходи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадължено лице, което е предоставило услуга и е посочило в издадената от него фактура размер на ДДС, изчислен въз основа на неправилна ставка, не дължи неправилно фактурираната част от ДДС, когато не съществува никакъв риск от загуба на данъчни приходи, тъй като получателите на посочената услуга са изключително крайни потребители. Отпадане на необходимостта от коригиране на фактурата, ако получателите на престацията не са данъчнозадължени лица.

Спор между P и данъчна администрация по повод на отказа на последната да уважи искане на P за корекция на декларацията му за данък върху добавената стойност с мотива, че е посочило във фактурите си сума на ДДС, изчислен при неправилна данъчна ставка.

Нова Европейска финансова практика – ноември 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-203/21 от 10 ноември 2022 година

Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Налагане на имуществена санкция на юридическо лице за неплащане на данъчни задължения — Санкции с наказателноправен характер — Принципи на презумпцията за невиновност и на законоустановеност и пропорционалност на престъплението и наказанието — Право на защита — Налагане на наказателна санкция на юридическо лице за нарушение, извършено от представителя на това юридическо лице — Неприключило паралелно наказателно производство срещу този представител — Понятия „конфискация“ и „имуществена санкция“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Харта на основните права на Европейския съюз. Принцип на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието. Презумпция за невиновност. Национална правна уредба, съгласно която националният съд може да наложи на юридическо лице наказателна санкция за престъпление, за което евентуално е отговорно физическо лице, овластено да формира волята на това юридическо лице или да го представлява, в случай че на последното не е била дадена възможност да оспори действителното извършване на престъплението.

Понятия „конфискация“ и „имуществена санкция“.

Производство за налагане на имуществена санкция за престъпление, което е свързано с данъка върху добавената стойност и в чието извършване е обвинено управляващото и представляващото това дружество лице.

дело С-414/21 от 10 ноември 2022 година

Свобода на установяване — Преместване на седалището на дружество в държава членка, различна от тази по учредяването му — Възстановяване на осчетоводено преди преместването обезценяване — Освобождаване — Мерки, приети от държава членка за запазване на разпределението на данъчните правомощия между държавите членки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчно законодателство, което предвижда, че повишаване на стойността на акции или на дружествени дялове, осчетоводено от дружество в държава членка след преместването в нея на седалището му, се третира като отразена, но нереализирана печалба, независимо дали преди това, докато дружеството е било местно лице за данъчни цели на друга държава членка, за същите акции или дружествени дялове е било осчетоводено обезценяване.

Спор относно данъчното третиране на операции, отразяващи възстановяване на обезценяване, което дружество е осчетоводило, преди да премести седалището си от Люксембург в Белгия.

дело С-562/20 от 17 ноември 2022 година

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм — Оценка на рисковете, извършвана от задължените субекти — Установяване на рисковете от държавите членки и задължените субекти — Мерки за разширена комплексна проверка — Трета държава с висок риск от корупция — Изисквания към задължените субекти за доказване и документиране — Постоянно наблюдение на клиента, което трябва да се осъществява от задължените субекти — Публикуване на решенията за налагане на санкция

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължен субект, който може да предостави на компетентния национален орган документи, от които да е видно, от една страна, че е анализирал сключената сделка и установените търговски взаимоотношения и от друга страна, че надлежно ги е отчел, за да вземе необходимите мерки за комплексна проверка спрямо установените рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Автоматично прилагане на мерките за разширена комплексна проверка. Задължени субекти, които са длъжни въз основа на оценка на рисковете, да вземат мерки за комплексна проверка, при необходимост с разширен характер, спрямо съществуващ клиент, при наличие на промяна в относимите обстоятелства за положението на този клиент (клиентите), при който има висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Спор между R и данъчна администрация V по повод на финансова санкция, която е наложена на R за извършени нарушения на националните разпоредби, посветени на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

дело С-607/20 от 17 ноември 2022 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Безвъзмездни доставки на услуги – Безвъзмездно предоставяне на ваучери на персонала на данъчнозадълженото лице като част от програма за отличаване и награждаване на служителите – Сделки, третирани като възмездни доставки на услуги – Принцип на данъчна неутралност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данък върху добавената стойност. Прехвърляне на ваучери като облагаема сделка. Доставка на услуги, при която едно предприятие предоставя ваучери на свои служители като част от въведена от него програма, чиято цел е да се отличат и наградят най-заслужилите и най-добрите в работата си служители. Правни условия за изискуемост на ДДС по отношение на ваучери за покупка.

Спор по повод на акт за установяване на допълнителни данъчни задължения за недеклариран данък върху добавената стойност за извършени доставки върху стойността на ваучерите за покупка, предоставяни на персонала като част от въведената програма за отличаване и награждаване на служителите.

съединени дела С-37/20 и C-601/20 от 22 ноември 2022 година

Предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Достъп на всеки член на широката общественост до информацията за действителните собственици – Валидност – Хартата на основните права на Европейския съюз – Зачитане на личния и семейния живот – Защита на личните данни

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Регистър на действителните собственици. Принцип на прозрачност. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Изключения от изискването за достъп до регистъра на действителните собственици. Условия. Баланс между изискването за прозрачност по отношение на действителните собственици и на структурите за контрол на дружествата — ключов фактор при предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и зачитането на основните права на засегнатите лица, а именно действителните собственици.

Два спора с LBR относно отказа на последното да ограничи достъпа на широката общественост до информацията, свързана, от една страна, с качеството на W на действителен собственик на гражданско дружество за управление и придобиване на недвижими имоти, и от друга страна, с действителния собственик на S.

дело С-289/21 от 24 ноември 2022 година

Харта на основните права на Европейския съюз — Насърчаване на енергийната ефективност — Ефективна съдебна защита — Национално процесуално правило, предвиждащо, че жалба, с която се оспорва съответствието на национална разпоредба с правото на Съюза, става безпредметна, ако разпоредбата бъде отменена с последваща норма в хода на производството

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Енергийна политика. Право на ефективни правни средства за защита и на ефективна съдебна защита. Обезщетение за вреди, причинени от нарушение на правото на Съюза. Изменение на национална правна уредба в хода на касационно производство. Принципът на ефективност, недопускащ процесуално правило на държава членка, съгласно което — когато национална правна разпоредба, оспорена с жалба за отмяна по съдебен ред, тъй като противоречи на правото на Съюза, бъде отменена с последваща норма и поради това престане да поражда последици занапред — се приема, че е отпаднал предметът на оспорване.

Спор относно обезщетение за вредите, които I твърди, че е претърпял в резултат на решение на този национален съд, с което се установява, че подадената от I жалба срещу национална подзаконова разпоредба е станала безпредметна вследствие на изменението на оспорваната разпоредба.

Нова Европейска финансова практика – октомври 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-250/21 от 6 октомври 2022 година

Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Отпускане на кредити — Договор за синтетична секюритизация — Понятие “доставка на услуги, извършвана възмездно“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчно облагане на възмездни услуги. Услуги, извършвани от инвеститор по договор за синтетична секюритизация, състоящи се в предоставянето на разположение на инициатора на определена сума срещу заплащането на постъпленията от посочените в този договор вземания, които остават в активите на инициатора.

Понятие “доставка на услуги, извършвана възмездно“.

Спор по повод квалифицирането за целите на освобождаването от данък върху добавената стойност на услугите, предоставени по силата на договор за синтетична секюритизация.

дело С-266/21 от 6 октомври 2022 година

Обща транспортна политика — Временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство — Свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държавата членка по обичайното пребиваване в замяна на свидетелство за управление, издадено от друга държава членка — Отказ на първата държава членка да изпълни прието от втората държава членка решение за временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Държава членка по обичайното пребиваване на притежателя на издадено от нея свидетелство за управление, която не признава и не изпълнява на своята територия прието от друга държава членка решение да отнеме временно правото на притежателя да управлява моторно превозно средство поради извършено на територията на последната транспортно престъпление, включително когато това свидетелство за управление е издадено в замяна на свидетелство за управление, издадено преди това от държавата членка, в която е извършено транспортното престъпление.

Производство за изпълнение в Испания на постановено в България решение за временно лишаване от правото да управлява моторно превозно средство на лице, което пребивава в Испания и притежава свидетелство за управление, издадено в тази държава, в замяна на свидетелство за управление, издадено в България.

дело С-293/21 от 6 октомври 2022 година

Приспадане на ДДС, платен по получени доставки – Стоки и услуги, използвани от данъчнозадълженото лице за производството на дълготрайни активи – Корекция на приспадането – Задължение за коригиране на приспаднатия ДДС в случай на ликвидация на това данъчнозадължено лице и на дерегистрацията му по ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадълженото лице е длъжно да коригира приспаданията на ДДС, платен по получени доставки за придобиването на стоки или услуги, с които трябва да бъдат произведени дълготрайни активи, когато поради решението да се пристъпи към ликвидация на това лице и поради искането за дерегистрация по ДДС произведените дълготрайни активи не са били използвани в рамките на облагаеми икономически дейности.

Спор относно задължението за коригиране на приспаднатия данък върху добавената стойност за стоки и услуги, за които е било упражнено правото на приспадане и които са били придобити с оглед на производството на дълготрайни активи, които в крайна сметка не са били и никога няма да бъдат използвани за планираната икономическа дейност поради решението за ликвидация на данъчнозадълженото лице и дерегистрацията му по ДДС.

съединени дела С-433/21 и C-434/21 от 6 октомври 2022 година

Пряко данъчно облагане — Свобода на установяване — Данъчен режим против избягването на данъци за дружествата тип „пощенска кутия“ — Определяне на облагаемия доход въз основа на предположение за минимален доход — Изключване от приложното поле на този данъчен режим на дружествата и образуванията, котирани на националните регулирани пазари

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Корпоративен данък. Правна уредба, която ограничава прилагането на основанието за изключване от прилагането на данъчния режим срещу избягването на данъци за дружествата тип „пощенска кутия“ до дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на националните регулирани пазари, като изключва от приложното поле на това основание за изключване останалите дружества, национални или чуждестранни, чиито ценни книжа не се търгуват на националните регулирани пазари, но които са контролирани от дружества и образувания, котирани на чуждестранни регулирани пазари.

Два спора относно прилагането на данъчния режим против избягването на данъци за дружествата тип „пощенска кутия“.

дело С-1/21 от 13 октомври 2022 година

Мерки за осигуряване на правилното събиране на ДДС — Задължение за борба с недопустимите дейности, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз — Национална правна уредба, която предвижда солидарна отговорност на данъчно незадължения управител на юридическото лице — Недобросъвестно извършени от управителя разпоредителни действия. Намаляване на имуществото на юридическото лице, водещо до несъстоятелност — Неплащане на дължимия от юридическото лице ДДС в предвидените срокове — Лихви за просрочие — Пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължения за ДДС на данъчнозадължено юридическо лице. Национална правна уредба, която предвижда солидарна отговорност на изпълнителния директор на дружеството, в случай че недобросъвестно е отклонил имущество на дружеството, вследствие на което то не е могло да погаси данъчните си задължения (в това число за данък върху добавената стойност). Отговорност и за дължимите от дружеството лихви. Приложно поле на правото на Съюза. Принцип на пропорционалност. Солидарна отговорност на физическо лице (без самото то да е данъчнозадължено по ДДС) за плащането на дължими от друго лице данъчни задължения и лихви.

Спор по повод на ревизионен акт, с който е прието, че MC отговаря солидарно за някои данъчни задължения на търговското дружество, на което е бил управител, включително за задължения на дружеството за данък върху добавената стойност.

дело С-397/21 от 13 октомври 2022 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Неоснователно фактуриран и платен ДДС – Ликвидация на доставчика – Отказ на данъчния орган да възстанови на получателя недължимо платения ДДС – Принципи на ефективност, данъчен неутралитет и недопускане на дискриминация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правна уредба на държава членка, в приложение на която данъчнозадължено лице, на което друго данъчнозадължено лице е предоставило услуга, не може да иска пряко от данъчната администрация възстановяване на сумата, съответстваща на неоснователно фактурирания му от този доставчик ДДС, който последният е внесъл в държавния бюджет, при положение че събирането на тази сума от посочения доставчик е невъзможно тъй като спрямо последния е образувано производство по ликвидация.

Спор по повод на отхвърлянето на молбата на H да му бъде възстановен данъкът върху добавената стойност, който му е бил начислен погрешно върху сделка, която не подлежи на облагане с ДДС в Унгария и е свързана с имот, намиращ се в друга държава членка.

дело С-431/21 от 13 октомври 2022 година

Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги — Корпоративен данък — Определяне на облагаемия доход на дружествата — Сделки, свързани с чужбина — Задължение за изготвяне на данъчна документация за търговските отношения между лица, които са в положение на взаимозависимост — Оценка и увеличение на облагаемия доход, предвидени като санкция

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която, на първо място, данъчнозадълженото лице има задължение да изготвя документация за естеството и съдържанието, както и за икономическите и правните основания на цената и другите търговски условия по неговите трансгранични търговски сделки, позволяващо на това данъчнозадължено лице да упражняват безспорно влияние върху другия, и която уредба предвижда, на второ място, при неизпълнение на това задължение, не само че облагаемите му доходи в съответната държава членка се считат до доказване на противното за по-високи от декларираните, като данъчната администрация може да направи приблизителна оценка в ущърб на данъчнозадълженото лице , но предвижда и налагането на допълнителен данък.

Спор по повод увеличение на облагаемия доход поради неспазване на данъчното задължение за изготвяне на документация за трансграничните търговски отношения между свързани дружества.

дело С-593/21 от 13 октомври 2022 година

Самостоятелно заети търговски представители – Прекратяване на договора за търговско представителство от принципала – Обезщетяване на представителя – Обезщетение при прекратяване на договора – Подпредставителство – Право на подпредставителя да получи частта от дължимото на основния представител обезщетение при прекратяване, която съответства на привлечената от подпредставителя клиентела – Понятие „съществени ползи“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обезщетение при прекратяване на договора, което принципалът е заплатил на основния представител във връзка с привлечената от подпредставителя клиентела Заплащането на обезщетение при прекратяване на договора в полза на подпредставителя би могло да се приеме за неоправдано, когато той продължава дейността си на търговски представител по отношение на същите клиенти, но в рамките на преки отношения с основния принципал като при това заменя основния представител.

Понятие „съществени ползи“.

Спор по повод на искането на NY да получи от H обезщетение при прекратяване на договор за търговско представителство въз основа на оборота, който H е реализирало благодарение на новите клиенти, които е привлякъл за него NY.

дело С-362/21 от 20 октомври 2022 година

Правна сила на електронните подписи – Изисквания към усъвършенствания електронен подпис – Издаден като електронен документ административен акт, подписан с електронен подпис, който не отговаря на изискванията за „квалифициран електронен подпис“ – Липса на „квалифицирано удостоверение за електронен подпис“ – Вписване на квалифициран електронен подпис в удостоверението, издадено от доставчика на доверителни услуги – Имена на титуляря на електронния подпис, които са транслитерирани на латиница, вместо да бъдат изписани на кирилица, както е обичайно“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Допуска се издаден като електронен документ административен акт да бъде обявен за нищожен, когато е подписан с електронен подпис, който не отговаря на изисквания, за да се счита за „квалифициран електронен подпис“. При липса на „квалифицирано удостоверение за електронен подпис“ е налице достатъчно основание, за да се приеме, че електронният подпис не представлява „квалифициран електронен подпис“ като в това отношение е ирелевантно евентуалното му обозначаване като „професионален електронен подпис“. Ако в удостоверението, издадено от доставчика на удостоверителни услуги, е вписан електронен подпис, това не е достатъчно, за да се счита за „квалифициран електронен подпис“.

Спор относно ревизионен акт за начисляване на данъка върху добавената стойност.

дело С-406/21 от 20 октомври 2022 година

Борба със забавяне на плащането по търговски сделки — Установена преди 16 март 2013 г. практика, която се състои в несъбиране на лихвите за забава на плащане и на обезщетението за разноските по събирането — Практика, която се прилага за направени след тази дата отделни поръчки — Договорни условия и практики, които представляват явна злоупотреба — Свободно направен отказ

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Последици от забавата на плащане. Практика, съгласно която за забава на плащане, по-малка от един месец, кредиторът не събира лихвите за забава на плащане, нито обезщетението за разноските по събирането, в замяна на плащането на главницата по дължимите вземания, при условие че като действа по този начин, кредиторът доброволно се е съгласил да се откаже от плащането на дължимите за тези лихви и за това обезщетение суми.

Спор във връзка със забавеното плащане по 135 фактури.

дело С-473/20 от 20 октомври 2022 година

Управляващи дружества на ПКИПЦК — Задължения по отношение на предоставяната на инвеститорите информация — Задължение за актуализиране на „съществените елементи на проспектите“ — Състав на орган на управляващото дружество — Транспониране в правния ред на държавите членки — Национална правна уредба, която разширява хипотезите, в които може да се установи и санкционира нарушение, свързано с актуализирането на проспектите — Понятие „съществени елементи на проспектите“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съществени елементи на проспектите, които трябва да бъдат непрекъснато актуализирани. Информация относно управляващо дружество, която проспектът трябва поне да съдържа. Обхват на понятието „съществени елементи на проспектите“. Финансови санкции. Национална правна уредба, съгласно която управляващо дружество, което не е спазило задължение за актуализиране на проспектите по отношение на няколко ПКИПЦК, се наказва с административна санкция за всяко от тези предприятия.

Спор по повод на имуществена санкция, наложена на дружество, за неизпълнение на задължението за актуализиране на проспекта на управлявано от него предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК).

дело С-585/20 от 20 октомври 2022 година

Борба със забавянето на плащане по търговските сделки – Събиране от публичен орган на вземания, цедирани от предприятия на дружество за събиране на вземания – Обезщетение за разноските по събиране, направени от кредитора в случай на забава на плащане от страна на длъжника – Минимална фиксирана сума от 40 EUR – Сделки между предприятия и държавни органи – Процедура за установяване на съответствието на стоките или услугите – Отчитане на данъка върху добавената стойност за целите на изчисляването на лихвите за забава – Понятие „дължима сума“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Oбезщетение на кредитора за разноските по събиране, понесени вследствие на забава на плащане от страна на длъжника, се дължи за всяка търговска сделка, по която възнаграждението не е платено в срок и която е документирана във фактура. Срок за плащане при предвидена в закона или в договора процедура за сертифициране на съответствието на стоките или услугите. Национална правна уредба, която предвижда общо за всички търговски сделки между предприятия и държавни органи срок за плащане с максимална продължителност от 60 календарни дни.

Понятие „дължима сума“.

Спор между B и здравна администрация по повод събирането на вземания от тази администрация, съответстващи на възнагражденията, дължими като насрещна престация за доставката на стоки и услуги от предприятия на медицински центрове към тази администрация.

дело С-604/20 от 20 октомври 2022 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Ответник с местоживеене в трета държава – Компетентност при индивидуални трудови договори – Отношение на власт и подчинение – Индивидуален трудов договор – Гаранционно споразумение, сключено между работника и трето дружество, с което се гарантира изпълнението на задълженията на работодателя към този работник – Понятия „търговска дейност или професия“ и „занятие или професия“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения. Индивидуален трудов договор, сключен между работодател и наето лице. Гаранционно споразумение, от което е зависело сключването на трудовия договор с трето лице Иск на основание на гаранционно споразумение. Иск във връзка с трудов договор. Условия за прилагане на националните правила за компетентност.

Понятия „търговска дейност или професия“ и „занятие или професия“.

Спор между R и F във връзка с отказа на R, коeто по силата на гаранционно споразумение отговаря към F за изпълнението на задълженията, произтичащи от трудов договор, сключен между последния и дъщерното дружество на R, във връзка с заплащането на произтичащите от последния договор вземания.

Нова Европейска финансова практика – септември 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

съединени дела С-80/21 – C-82/21 от 8 септември 2022 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договори за ипотечен кредит – Последици от установяването на неравноправността на клауза – Погасителна давност – Принцип на ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална съдебна практика, съгласно която, след като установи нищожността на неравноправна клауза, която се съдържа в договор, сключен между потребител и продавач и не води до нищожност на договора в неговата цялост, националният съд може да замести тази клауза с диспозитивна разпоредба. Национална съдебна практика, съгласно която, след като установи нищожността на неравноправна клауза, и води до нищожност на договора в неговата цялост, националният съд може да замести клаузата, или с тълкуване на волята на страните, за да избегне обявяването на нищожността на договора, или с диспозитивна разпоредба от националното право.

Спорове по повод искането на страни по дела, действащи в качеството на потребители, сключените от тях договори за кредит с банковите институции да бъдат обявени за нищожни, тъй като съдържали неравноправни клаузи.

дело С-98/21 от 8 септември 2022 година

Приспадания на данък върху добавената стойност — Включване на холдингово дружество в сделките на дъщерните дружества — Разходи, свързани с непарична вноска на съдружник, направена в дъщерни дружества — Дейности на дъщерни дружества, които в по-голямата част са освободени от данък — Понятия „икономическа дейност“, „данъчнозадължено лице“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Холдингово дружество, извършващо последващи облагаеми сделки за дъщерни дружества, няма право да приспада платения ДДС за доставки, които получава от трети лица и внася в дъщерните дружества срещу предоставянето на участие в общата печалба, когато, първо, получените доставки не са в пряка и непосредствена връзка със собствените сделки на холдинговото дружество, второ, тези доставки не са включени в цената на предоставените на дъщерните дружества облагаеми доставки и трето, посочените доставки не са част от общите разходи.

Понятия „икономическа дейност“, „данъчнозадължено лице“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“.

Спор между данъчна служба и W във връзка с отказа да се признае на последното право на приспадане на платения по получени доставки данък върху добавената стойност във връзка с доставките, които са позволили на това дружество да извърши като вноска на съдружник на дъщерните си дружества, като от своя страна те в по-голямата си част извършват освободени от ДДС доставки.

дело С-368/21 от 8 септември 2022 година

Място на възникване на митническото задължение — Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос — Място на възникване на данъчното задължение — Констатация за неизпълнение на задължение, предвидено от митническото законодателство на Съюза — Определяне на мястото на внос на стоките — Транспортно средство, регистрирано в трета държава и въведено в Европейския съюз в противоречие с митническото законодателство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митнически съюз. Данък върху добавената стойност. Място на внос на превозно средство, регистрирано в трета държава и въведено в Съюза в нарушение на митническото законодателство, намиращо се в държавата членка, в която лицето, извършило нарушението на митническите задължения, пребивава и реално използва превозното средство. Превозно средство, включено в икономическия оборот на Съюза.

Спор относно облагането с данък върху добавената стойност при внос на превозно средство, въведено на територията на Европейския съюз в нарушение на митническото законодателство.

дело С-18/21 от 15 септември 2022 година

Процедура за европейска заповед за плащане – 30‑дневен срок за подаване на възражение срещу европейската заповед за плащане – Процедура по преразглеждане – Пандемията от COVID‑19 – Национална правна уредба, предвиждаща прекъсване с няколко седмици на процесуалните срокове по граждански дела

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси. Национална правна уредба относно Ковид-19, с която се прекъсват всички процесуални срокове по граждански дела. Регламент № 1896/2006 допуска към определения 30‑дневен срок за подаване на възражение от длъжника срещу европейска заповед за плащане да се приложи национална правна уредба, която е приета при появата на пандемията от COVID‑19.

Спор между австрийско застрахователно дружество и германския гражданин по повод привеждането в изпълнение на връчената на последния европейска заповед за плащане.

дело С-227/21 от 15 септември 2022 година

Право на приспадане на ДДС по получени доставки — Продажба на недвижима вещ между данъчнозадължени лица — Продавач, за когото е открито производство по несъстоятелност — Национална практика, съгласно която правото на приспадане се отказва на купувача, тъй като знаел или трябвало да знае за затрудненията на продавача да внесе дължимия ДДС по извършената доставка — Измама и злоупотреба с право — Понятие „измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на приспадане на ДДС. Обхват на т.нар. съдебна практика относно данъчни измами. Наличие на злоупотреба с право. Отказ да се предостави право на приспадане на ДДС на основание, че получателят на доставката е знаел или е трябвало да знае, че поради финансовото си положение доставчикът няма да е в състояние да внесе възникналия ДДС в държавния бюджет. Облагане с ДДС при прихващане на цената срещу съществуващи задължения.

Понятие „измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“.

Спор относно отказ да се ползва правото на приспадане на данък върху добавената стойност (ДДС) поради твърдяна злоупотреба с право.

дело С-669/20 от 15 септември 2022 година

Координиране на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги – Задължение за извършване на проверка за наличието на оферта с необичайно ниска стойност – Предвиден в националното законодателство критерий за преценка дали дадена оферта е с необичайно ниска стойност – Изискване за наличие на минимум три оферти – Съдебен контрол

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Процедури за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги. Определяне на критерий за оценка на оферта с необичайно ниска стойност. Наличие на най-малко три оферти. При съмнение, че дадена оферта е с необичайно ниска стойност, възлагащите органи са длъжни да проверят дали това действително е така, като вземат предвид всички релевантни елементи без в това отношение да имат значение невъзможността за прилагане на предвидените за целта в националното законодателство критерии и броят на подадените оферти.

Спор по повод на решение за класиране на оферентите и за избор на изпълнителя на обществена поръчка.

дело С-330/21 от 22 септември 2022 година

Данък върху добавената стойност — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги — Фитнес центрове — Индивидуална или групова инструкторска помощ — Понятия „използване на спортни съоръжения“ и „единна доставка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставка на услуги, които се състоят в предоставянето на право на използване на спортните съоръжения на фитнес център и оказването на индивидуална или групова инструкторска помощ, може да се облага с намалена ставка на ДДС, когато тази инструкторска помощ е свързана с използването на съоръженията и е необходима за упражняването на спорт или когато е съпътстваща.

Понятия „използване на спортни съоръжения“ и „единна доставка“.

Спор между дружество, което стопанисва фитнес център, и Белгийската държава по повод на прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност по отношение на дейностите на това дружество.

дело С-335/21 от 22 септември 2022 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Съкратено производство за изпълнение на вземания за адвокатски възнаграждения – Евентуален неравноправен характер на клаузите в споразумение относно възнагражденията – Национална правна уредба, която не предвижда възможност за съдебен контрол – Заблуждаваща търговска практика – Договор между адвокат и негов клиент, с който на клиента се забранява да оттегля иска си без знанието или против съвета на адвоката, а при неспазване на забраната се предвижда финансова неустойка – Понятие „основен предмет на договора“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба на съкратено производство за изпълнение на вземане за адвокатски възнаграждения, съгласно която решение по предявеното срещу клиента потребител искане постановява несъдебен орган, а участието на съда е предвидено едва на етапа на евентуалното преразглеждане. Клауза от договор, сключен между адвокат и негов клиент, съгласно която клиентът се задължава да следва указанията на адвоката, да не действа без знанието му или против съвета му и да не оттегля сам иска по делото, за което го е наел, като в противен случай се предвижда финансова неустойка.

Спор между адвокат и неговата клиентка, възникнал след неплащане на претендираните възнаграждения за предоставени й правни услуги.

дело С-538/20 от 22 септември 2022 година

Свобода на установяване — Избягване на двойното данъчно облагане чрез освобождаване от облагане на доходите на чуждестранното място на стопанска дейност — Приспадане на окончателните загуби, формирани чрез чуждестранно място на стопанска дейност — Държава, която се е отказала от правомощието си за данъчно облагане по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Сходство на положенията

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Корпоративен данък. Данъчен режим на държава членка, по силата на който местно за тази държава дружество не може да приспада от облагаемата си печалба окончателните загуби, формирани чрез негово място на стопанска дейност в друга държава членка, в случай че по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане държавата членка, за която това дружество е местно лице, се е отказала от правомощието си да облага финансовия резултат.

Спор между данъчна служба и W, акционерно дружество, установено в Германия, по повод отказа на първата да вземе предвид за целите на изчисляването на дължимия от това дружество данък в тази държава членка загубите, формирани чрез място на стопанска дейност на посоченото дружество в Обединеното кралство, което място на стопанска дейност е закрито през същата година.

 

 

Нова Европейска финансова практика – август 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-267/21 от 1 август 2022 година

Данък върху добавената стойност – Доставки на застрахователни услуги – Място на данъчно привързване – Услуги по уреждане на застрахователни претенции, предоставяни от трети дружества от името и за сметка на застраховател – Понятие „други подобни услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща система на данъка върху добавената стойност. Място на облагаемите сделки. Място на доставка на услуги. Услугите по уреждане на застрахователни претенции, предоставяни от трети дружества от името и за сметка на застрахователно дружество, не спадат към „услуги, извършвани от консултанти, инженери, консултантски бюра, адвокати, счетоводители и други подобни услуги, нито към обработката на данни и към предоставянето на информация“.

Понятие „други подобни услуги“.

Спор по повод определянето, за целите на събиране на данъка върху добавената стойност, на мястото, където се счита, че е извършена доставка на услуги.

дело С-294/21 от 1 август 2022 година

Данък върху добавената стойност – Облагаеми сделки – Място на доставка на транспортни услуги – Туристически круизи по река – Река със статут на кондоминиум – Понятие „транспортни услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изпълнение от две държави членки на разпоредбите за данъка върху добавената стойност. Tрябва да бъдат облагани от държава членка доставките на услуги по туристическо корабоплаване, извършени от установен в тази държава членка доставчик на територията, която по силата на международен договор представлява обща територия под съвместен суверенитет доколкото тези доставки вече не са били обложени от тази друга държава членка.

Понятие „транспортни услуги“.

Спор относно третирането от гледна точка на данъка върху добавената стойност на услугите по туристическо корабоплаване, извършени по река.

Нова Европейска финансова практика – юли 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-194/21 от 7 юли 2022 година

Данък върху добавената стойност — Корекция на приспаданията — Данъчнозадължено лице, което не е упражнило правото си на приспадане преди изтичането на преклузивен срок — Невъзможност това приспадане да се извърши чрез корекцията

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Допускане на данъчнозадължено лице, което преди изтичането на преклузивен срок е пропуснало да упражни правото на приспадане на начисления ДДС за придобиване, да се откаже от възможността да извърши това приспадане впоследствие, при първото използване на въпросната стока или услуга за облагаеми сделки, чрез корекция, макар да не е установена никаква злоупотреба с право.

Спор относно корекцията на пропуск да се приспадне начисленият данък върху добавената стойност (ДДС) за придобиването на земя за строеж.

дело С-696/20 от 7 юли 2022 година

Данък върху добавената стойност – Вътреобщностно придобиване на стоки – Място – Верига от последователни сделки – Погрешна квалификация на част от сделките – Принципи на пропорционалност и на данъчна неутралност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неосвободени вътреобщностни доставки. Преквалифициране от данъчния орган на сделка в рамките на верижни сделки. Задължение за плащане на ДДС върху сделка, неправилно квалифицирана от страна като вътрешна сделка. Правна уредба на държава членка не се допуска, ако вътреобщностното придобиване на стоки, което се приема за извършено на територията на тази държава членка, е резултат от вътреобщностна доставка на стоки, която не се третира като освободена сделка в тази държава членка.

Спор относно определянето на размера на подлежащия на възстановяване данък върху добавената стойност.

дело С-36/21 от 14 юли 2022 година

Обща селскостопанска политика – Заявление за разпределяне на права на плащане от националния резерв за млади земеделски стопани – Национален административен орган, предоставил невярна информация относно квалификацията на дадено лице като „млад земеделски стопанин“ – Принцип на защита на оправданите правни очаквания – Иск за обезщетение за вреди поради неспазване на предвидения в националното право принцип за защита на оправданите правни очаквания – Понятие „млади земеделски стопани“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципът на защита на оправданите правни очаквания допуска правният субект да получи по силата на установения в националното право принцип на защита на оправданите правни очаквания и единствено на основание на националното право обезщетение за вредите, произтичащи от дадено от национален орган неправилно тълкуване на ясна разпоредба от правото на Съюза, при условие че това обезщетение не е равнозначно на предоставянето на предимство в противоречие с правото на Съюза, не е в тежест на бюджета на Европейския съюз и не е годно да доведе до нарушаване на конкуренцията.

Понятие „млади земеделски стопани“.

Спор по повод на поправянето на вредите, които се твърди, че са настъпили вследствие на невярната информация, която е била предоставена на S от Нидерландска държавна агенция във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика.

 

Нова Европейска финансова практика – юни 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-55/21 от 9 юни 2022 година

Акцизи — Възстановяване на акциз, който вече е платен чрез данъчни бандероли, поставени върху унищожен под административен надзор обработен тютюн — Задължение на държавите членки да приемат правна уредба, предвиждаща възстановяване на акциза за обработения тютюн, който е освободен за потребление и унищожен под митнически надзор

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възстановяване на акциз върху освободени за потребление акцизни стоки. Директива 2008/118 относно общия режим на облагане с акциз и Директива 2011/64/ЕС на Съвета относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн, които не задължават държавите членки да предвидят възстановяване на акциза за унищожени под митнически надзор акцизни стоки, включително обработен тютюн, които вече са били освободени за потребление.

Спор относно възстановяването на акциз.

дело С-187/21 от 9 юни 2022 година

Митническа стойност – Определяне на договорната стойност на сходни стоки – База данни, създадена и управлявана от националния митнически орган – Бази данни, създадени и управлявани от митническите органи на други държави членки и от службите на Европейския съюз – Идентични или сходни стоки, изнесени за Съюза „в същия момент или приблизително в същия момент“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митническият орган на държава членка може да използва само сведенията, които се съдържат в националната база данни, като не е длъжен, когато тези сведения са достатъчни за целта, да прави справка с информацията, притежавана от митническите органи на други държави членки. При определянето на митническата стойност митническият орган на държава членка може да изключи договорните стойности, отнасящи се до други сделки на заявителя.

Спор между F и митническа администрация, Унгария по повод на решението, с което последният определя съгласно член 30, параграф 2, буква б) от Митническия кодекс митническата стойност на текстилни изделия с произход от Китай.

дело С-599/20 от 9 юни 2022 година

Митнически съюз – Определяне на митническата стойност – Договорна стойност – Вземане предвид на информация от национална база данни за целите на определянето на митническата стойност – Положения, при които се счита, че лицата са свързани – Съмнения, основани на истинността на декларираната цена – Понятия „свързани лица“ и “подобни стоки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Определяне на митническата стойност. Позиция по ТАРИК. Случай, в който митническите органи изпитват съмнения относно истинността на декларация, що се отнася до класификацията и стойността на определени стоки, които се внасят в Европейския Съюз. Когато митническата стойност на внесена стока не е могла да бъде определена в съответствие с Митническия кодекс, тя се определя въз основа на информацията, съдържаща се в национална база данни.

Понятия „свързани лица“ и “подобни стоки“.

Спор относно определянето на митническата стойност на някои внасяни стоки.

дело С-376/21 от 16 юни 2022 година

Възлагане на обществени поръчки — Пряко и безусловно препращане в националното законодателство към разпоредби на правото на Съюза — Приложимост към поръчка с прогнозна стойност под определения в Директивата праг — Право на възлагащ орган да отправи покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление само до един икономически оператор, след като установи, че предходна открита процедура е била неуспешна — Задължение за запазване на първоначалните условия на поръчката без въвеждането на съществени изменения — Понятие „възлагащ орган“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Процедури за възлагане на обществени поръчки, организирани от възлагащите органи на държавите членки, когато тези поръчки се финансират със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. Възлагащият орган може да използва процедура на договаряне без предварително обявление, когато са изпълнени три кумулативни условия. В рамките на процедура на договаряне без предварително обявление възлагащият орган може да покани само един икономически оператор, когато тази процедура възпроизвежда без съществени изменения първоначалните условия на поръчката, посочени в предходна открита процедура, която е била прекратена, тъй като единствената подадена оферта е била неподходяща.

Понятие „възлагащ орган“.

Спор по повод на решението на министъра да наложи финансова корекция на община поради нарушение на правилата за възлагане на обществени поръчки, от една страна, и на правилата за използване на предоставените на посочената община европейски средства, от друга страна.

Нова Европейска финансова практика – май 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-179/21 от 5 май 2022 година

Защита на потребителите — Договор от разстояние между потребител и търговец — Задължение на търговеца да уведоми потребителя за наличието на търговска гаранция на производителя и за свързаните с нея условия — Условия, при които възниква такова задължение — Съдържание на информацията, която трябва да се съобщи на потребителя относно търговската гаранция на производителя — Понятия „търговска гаранция“ и „условия за търговските гаранции“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължение за предоставяне на информация, което възниква не поради самото наличие на предлаганата от производителя търговска гаранция, а само когато потребителят има законен интерес да получи информация за посочената гаранция, за да може да вземе решение. Информация, която трябва да се предостави на потребителя относно условията, свързани с търговската гаранция на производителя, която обхваща всички данни, които се отнасят до условията за прилагане и привеждане в действие на такава гаранция.

Понятия „търговска гаранция“, „договор от разстояние“ и „условия за търговските гаранции“.

Спор относно наличието или липсата на задължение за първото дружество да предоставя на клиентите си информация относно търговската гаранция, предлагана от трети лица за продуктите, които предлага за продажба.

дело С-218/21 от 5 май 2022 година

Данък върху добавената стойност – Ставка – Временни разпоредби за някои трудоемки услуги – Обновяване и ремонтиране на частни жилища – Прилагане на намалена ставка на ДДС за услугите за ремонт и поддръжка на асансьори на жилищни сгради – Понятия „обновяване“, „ремонтиране“, „частни жилища“ и „обновяване и ремонтиране на частни жилища“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Общата система на данъка върху добавената стойност. Намалена ставка на ДДС за услугите, свързани с „обновяване и ремонтиране на частни жилища“. Облекчение на ДДС, насочено към трудоемки услуги, какъвто е случаят с услугите по ремонтиране и обновяване на асансьори.

Понятия „обновяване“, „ремонтиране“, „частни жилища“ и „обновяване и ремонтиране на частни жилища“.

Спор по повод на ставката на данъка върху добавената стойност, приложима за извършваните от това дружество услуги за ремонт и поддръжка на асансьори.

дело С-410/20 от 5 май 2022 година

Преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници – Обезценяване на капиталови инструменти – Защита на правата на акционерите и кредиторите – Проспект за публикуване при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване – Неточна информация в проспекта – Иск за унищожение на договора за придобиване на акции, предявен срещу универсалния правоприемник на кредитната институция, за който има решение за преструктуриране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Придобиване на акции. Процедура за преструктуриране. Невярна информация в проспекта за емисия на акциите. Иск за унищожение на договора за придобиване на акции. Иск, предявен срещу универсалния правоприемник на кредитната институция. Иск за отговорност, предявен след решение за преструктуриране. В рамките на процедура за преструктуриране акциите от дружествения капитал на кредитна институция или инвестиционно предприятие са били напълно обезценени.

Спор във връзка с гражданската отговорност за информацията, предоставена в проспекта, издаден в съответствие с Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване.

дело С-570/20 от 5 май 2022 година

Данъчна измама чрез укриване на дължимия данък — Санкции — Национално законодателство, което предвижда административна и наказателна санкция за едно и също деяние — Ограничаване на принципа ne bis in idem — Изискване да се предвидят ясни и точни правила — Възможност за вземане предвид на тълкуването на националното законодателство от националните съдилища — Необходимост да се предвидят правила, гарантиращи пропорционалността на съвкупността от наложени санкции

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Oграничаване на кумулирането на производства и санкции с наказателноправен характер при измамно укриване или пропуски при декларирането в областта на ДДС, предвидено в национална правна уредба само за най-тежките случаи. Изисквания на принципа ne bis in idem. Яснота и предвидимост. Необходимост и пропорционалност. Гаранции посредством ясни и точни правила, че общата тежест на всички наложени санкции не надхвърля тежестта на установеното престъпление.

Наказателно производство, образувано срещу B за данъчни престъпления, по-конкретно във връзка с данъка върху добавената стойност.

дело С-377/20 от 12 май 2022 година

Конкуренция – Злоупотреба – Въздействие на дадена практика върху благосъстоянието на потребителите и структурата на пазара – Съставляваща злоупотреба практика с отстраняващ ефект – Способност на практиката да породи отстраняващ ефект – Използване на средства, различни от характерните за основаната на качествата конкуренция – Невъзможност за също толкова ефективен хипотетичен конкурент да отговори на практиката – Наличие на антиконкурентно намерение – Отваряне за конкуренцията на пазара за продажба на електрическа енергия – Предаване на чувствителна търговска информация в рамките на група от дружества с цел запазване на господстващо положение на даден пазар, наследено от законен монополист – Носене на отговорност от дружеството майка за поведението на дъщерно дружество – Понятие „злоупотреба“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

За да се установи дали дадена практика представлява злоупотреба с господстващо положение, е достатъчно органът за защита на конкуренцията да докаже, че тази практика може да засегне структурата на ефективна конкуренция на съответния пазар. За да се изключи възможността поведението на предприятие с господстващо положение да представлява злоупотреба, трябва да се приеме за недостатъчно представянето от негова страна само на доказателство, че това поведение не е породило конкретни ограничителни последици. Наличието на злоупотреба, която представлява упражнявана от предприятие с господстващо положение практика с отстраняващ ефект, трябва да се преценява въз основа на способността на тази практика да породи антиконкурентни последици. Практика може да се квалифицира като „злоупотреба“ когато е въведена от предприятие с господстващо положение, ако може да породи отстраняващ ефект и се основава на използването на средства, различни от свързаните с основана на качествата конкуренция. Когато едно или няколко дъщерни дружества, принадлежащи към една стопанска единица, злоупотребяват с господстващо положение, наличието на тази единица е достатъчно, за да се приеме, че дружеството майка също носи отговорност за тази злоупотреба.

Понятие „злоупотреба“.

Спор във връзка с решението на Национален орган за защита на конкуренцията и пазара, „AGCM“ да наложи на дружества глоба за злоупотреба с господстващо положение на основание член 102 ДФЕС.

дело С-505/20 от 12 май 2022 година

Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз — Процесуални гаранции — Обезпечаване и конфискация на вещ, принадлежаща на трето лице извън наказателното производство — Национална правна уредба, която в рамките на съдебната фаза на производството не предвижда правно средство за защита на трети лица и не допуска евентуално връщане на вещта преди приключване на наказателното производство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която, когато дадено имущество е иззето като евентуално средство или облага от престъпление, в съдебната фаза на наказателното производство собственикът му, добросъвестно трето лице, няма право да сезира компетентния съд с искане за връщане на това имущество. Национална правна уредба, която изключва конфискацията на вещ, принадлежаща на добросъвестно трето лице и използвана като средство на престъпление, включително когато тази вещ е била предоставена за трайно ползване от третото лице на подсъдимия.

Наказателно производство, в хода на което R и J в качеството си на трети лица извън това производство искат от запитващата юрисдикция връщане на своите вещи, иззети в досъдебната фаза на същото.

дело С-556/20 от 12 май 2022 година

Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки – Избягване на икономическото двойно данъчно облагане на дивиденти – Режим на данъчна удръжка и данъчен кредит при преразпределяне на дивиденти – Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка – Плащане на данъчни кредити на получателите на дивидент

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данък при източника. Национална правна уредба, която предвижда, че дружество майка е длъжно да направи удръжка, когато преразпределя на акционерите си печалба, изплатена от дъщерните му дружества, което е основание за предоставяне на данъчен кредит, когато тази печалба не е обложена с обичайната ставка на корпоративния данък, при положение че дължимите съгласно тази удръжка суми надвишават тавана от 5 %.

Спор по повод на жалба за отмяна на административните коментари относно удръжка върху доходите от капитали.

дело С-714/20 от 12 май 2022 година

Митнически съюз — Данък върху добавената стойност — Лица—платци на данъка — ДДС при внос — Солидарна отговорност на косвения митнически представител и на дружеството вносител — Мита — Понятие „митническо задължение“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митнически кодекс на Съюза. Kосвен митнически представител, отговорен единствено за плащането на митата, дължими за стоките, декларирани от него пред митническите власти, но не и за плащането на данък добавена стойност при вноса на същите стоки.

Понятие „митническо задължение“.

Спор във връзка с плащането от страна на U.I, в качеството му на косвен митнически представител, наред с митата, свързани с операции по внос, и на данъка върху добавената стойност при внос.

съединени дела С-693/19 и C-831/19 от 17 май 2022 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори — Заповедно производство и производство по изпълнение, насочено срещу трети лица — Сила на пресъдено нещо, която имплицитно обхваща действителността на клаузите на изпълнителното основание — Правомощие на съдията по изпълнението за служебна проверка на евентуалната неравноправност на договорна клауза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот, в което потребителят не е повдигнал възражение и ипотекираният имот вече е прехвърлен на трето лице. Правомощие на националния съд да разглежда неравноправния характер на договорни клаузи след първоначален контрол, който не е мотивиран. Определяне на крайния момент, след който вече не може да се прави позоваване на неравноправния характер на договорни клаузи. Принцип на силата на пресъдено нещо.

Спорове по повод на производства за принудително изпълнение по изпълнителни основания, придобили сила на пресъдено нещо.

дело С-569/20 от 19 май 2022 година

Право на лицата да присъстват на съдебния процес – Данъчни престъпления, наказуеми с лишаване от свобода – Информация за съдебния процес – Невъзможност да се установи местонахождението на обвиняемия въпреки положените от компетентните органи разумни усилия – Възможност за задочен процес и задочно осъждане – Право на нов съдебен процес или на друго средство за правна защита, което позволява ново разглеждане на делото по същество

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изисквания в случай на задочно постановена присъда. Право на нов съдебен процес. Укриване на обвиняемия. Национална правна уредба, изключваща възможността за възобновяване на наказателното производство, ако задочно осъденото лице се е укрило, след като е било уведомено за обвиненията, повдигнати срещу него в досъдебната фаза на производството. Престъпления против митническия режим. Обвиняем може да бъде съден и евентуално осъден задочно, но в този случай той трябва да има възможност след съобщаване на присъдата да се позове директно на предоставеното право на възобновяване на процеса или на достъп до еквивалентно средство за правна защита.

Наказателно производство, образувано за деяния, които могат да съставляват данъчни престъпления, наказуеми с лишаване от свобода.