Нова Европейска финансова практика – януари 2019 г.

Нови решения

дело С-410/17 от 10 януари 2019 година

Данък върху добавената стойност — Сделки, чиято насрещна престация се състои отчасти от услуги или стоки — Договор за извършване на разрушителни работи — Договор за покупка с цел демонтиране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възмездни сделки.

Oблагаема основа на доставка на услуги, за която е сключен договор за извършване на разрушителни работи.

Производство относно третирането за целите на ДДС на сделки, осъществени, от една страна, по договор за извършване на разрушителни работи, предвиждащ задължение за доставчика да извози отпадъците от разрушаването, които — доколкото съдържат метален скрап — съгласно този договор той може да препродаде, и от друга страна, по договор за покупка на стоки с цел демонтиране, включващ задължение за купувача да разруши или да демонтира, както и да извози тези стоки заедно със съответните отпадъци.

дело С-389/17 от 16 януари 2019 година

Пруденциален надзор на дейността на институциите за електронни пари – Собствен капитал, изискван за осъществяването на дейности, свързани с издаването на електронни пари – Издаване на електронни пари в полза на продавача по номинална стойност на получените средства – Понятия „издаване на електронни пари“ и „платежна услуга, свързана с издаването на електронни пари“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правила, по които се изчислява собственият капитал на институциите за електронни пари.

Услуги предоставяни от институции за електронни пари в рамките на платежни трансакции, които представляват дейности, свързани с издаването на електронни пари.

Услуги за издаване или обратно изкупуване на електронни пари в рамките на една и съща платежна трансакция.

Понятия „издаване на електронни пари“ и „платежна услуга, свързана с издаването на електронни пари“.

Производство, образувано по повод на решение, с което надзорният съвет на Литовската национална банка отправя към дружество предупреждение заради неправилно прилагане, по отношение на някои платежни трансакции, на методите за изчисляване на собствения капитал.

дело С-165/17 от 24 януари 2019 година

Данък върху добавената стойност – Стоки и услуги, използвани едновременно за облагаеми и за освободени сделки (стоки и услуги със смесено предназначение) – Определяне на подлежащата на приспадане част – Клон, установен в държава членка, различна от тази на централата на дружеството – Разходи на клона, предназначени единствено за извършените от централата сделки – Общи разходи на клона, използвани както за извършените от него сделки, така и за тези на централата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приспадане на данъка, платен за получена доставка.

Хипотеза, в която разходите на клона са направени както за извършване на неговите сделки в държавата, в която е регистриран, така и на сделките на централата, по-специално с оглед на понятията за общи разходи и за пропорционално приспадане.

Разходи на регистриран в една държава членка клон, предназначени единствено за облагаеми с ДДС сделки и за освободени от този данък сделки, извършени от намиращата се в друга държава членка централа, в които подлежащата на приспадане част се определя като дробна величина, в чийто знаменател се посочва оборотът без ДДС, реализиран само от тези сделки, а в числителя — облагаемите сделки, които биха породили право на приспадане и ако бяха извършени в държавата членка, в която е регистриран клонът.

Спор относно приспадането на данъка върху добавената стойност, платен от парижки клон на дружество, първо, във връзка с разходите, предназначени за сделките на централата в Обединеното кралство, и второ, във връзка с общите разходи, направени както за извършените от централата сделки, така и за тези на клона.

дело С-477/17 от 24 януари 2019 година

Социално осигуряване – Приложимо законодателство – Удостоверение A 1 – Разширяване на правото на ползване на удостоверение A 1 по отношение на лицата, които пребивават законно на територията на държава членка – Понятия „законно пребиваване“, „пребиваване“ и „престой“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Разширяване координацията на системите за социално осигуряване по отношение на граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на държава членка.

Право на движение и пребиваване на територията на Европейския съюз.

Граждани на трети страни които живеят и работят временно в различни държави членки за работодател, установен в една държава членка – приложимо по отношение на тях социалноосигурително законодателство.

Понятия „законно пребиваване“, „пребиваване“ и „престой“.

Спор във връзка с отказа на Управителен съвет на банката за социално осигуряване да издаде на граждани на трети страни, наети от предприятие, удостоверение на основание член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

Нова Европейска финансова практика – ноември 2018 г.

Нови решения

дело С-569/16 от 06 ноември 2018 година

Право на платен годишен отпуск — Прекратяване на трудово правоотношение поради смърт на работника – Национална правна уредба, която не допуска изплащане на наследниците на работника на финансово обезщетение за неизползвания от работника платен годишен отпуск – Задължение за съответстващо тълкуване на националното право – Позоваване в рамките на спор между частноправни субекти

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Организация на работното време.

Прекратяване на трудово правоотношение поради смърт на работника.

Погасяване на правото на платен годишен отпуск. Право на финансово обезщетение на наследника на работник, починал, докато е бил в трудово правоотношение, за полагащия се на работника преди неговата смърт минимален годишен отпуск.

Задължение за съответстващо тълкуване на националното право.

Пряко позоваване на член 31, параграф 2 от Хартата на основните права в рамките на спор между частноправни субекти.

Задължение да се остави без приложение противоречаща национална правна уредба.

Два спора по повод отказ на бивши работодатели на починали работници да изплатят на съпругите им финансово обезщетение за платен годишен отпуск, неизползван от съпрузите им преди смъртта им.

дело С-619/16 от 06 ноември 2018 година

Организация на работното време – Право на платен годишен отпуск – Национална правна уредба, която предвижда загубата на неползвания годишен отпуск и на финансовото обезщетение за този отпуск, когато работникът не е подал молба за отпуск преди прекратяване на трудовото правоотношение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Социална политика.

Финансово обезщетение за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношениe. Загуба на правото на такова обезщетение, когато работникът не подаде молба да ползва платен годишен отпуск и не докаже, че е било невъзможно да ползва такъв отпуск поради независещи от него причини.

Спор между служител и бившия му работодател по повод отказа на последния да изплати финансово обезщетение за неизползвания преди края на трудовото правоотношение между тях платен годишен отпуск.

дело С-495/17 от 08 ноември 2018 година

Случаи на освобождаване от данък върху добавената стойност — Сделки за автомобилни превози, пряко свързани с износа на стоки — Доставки, извършвани от посредници, участващи в такива сделки — Правила за доказване на износа на стоките — Митническа декларация —Карнет ТИР.

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

ДДС освобождавания.

Данъчна практика на държава членка, според която условие за освобождаването от данък върху добавената стойност, съответно на транспортните услуги, пряко свързани с износ на стоки, и на доставките на услуги, извършвани от посредници, участващи в тези транспортни услуги, е представянето от данъчнозадълженото лице на митническата декларация за износ.

Доказателство, че стоките са изнесени извън територията на ЕС.

Система, установена от Митническата конвенция относно международния превоз на стоки. Карнети ТИР.

Спор във връзка с отказа на данъчната администрация да освободи от данък върху добавената стойност редица сделки за превоз, реализирани за целите на износа на стоки за трети страни.

дело С-502/17 от 08 ноември 2018 година

Холдингово дружество – Приспадане на ДДС – Разходи за услуги, използвани във връзка с планирана продажба на дялове от капитала на дъщерно дружество – Проект за прехвърляне на акции на непряко дъщерно дружество – Неосъществено прехвърляне

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приложно поле на ДДС.

Искане за приспадане на платени данък. Право на приспадане на платения ДДС върху разходите, направени в рамките на сделка по продажба на акции в непряко дъщерно дружество, на което посоченото дружество предоставя управленски услуги, подлежащи на облагане с ДДС, при положение че е предвидено да използва приходите от тази продажба за плащането на дълг.

Спор между C и Skatt (Министерство по данъчните въпроси) по повод на отказа на последното да признае право на приспадане на платения данък върху добавената стойност върху получените консултантски услуги от това дружество в рамките на неосъществен проект за продажба на акциите на непряко дъщерно дружество, на което то предоставя управленски и информационни услуги.

дело С-33/17 от 13 ноември 2018 година

Услуги в рамките на вътрешния пазар – Деклариране на работници – Внасяне на гаранция от получателя на услуги – Обезпечаване на глоба, която евентуално може да бъде наложена на доставчика на услуги – Спиране на плащанията – Командироване на работници за извършване на строителни работи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свободно предоставяне на услуги.

Съхраняване и превод на документи за трудово възнаграждение.

Национално законодателство, изискващо получател на услуги да внесе гаранция, за да обезпечи глоба, която може да бъде наложена на установен в друга държава членка доставчик на услуги.

Правна уредба на държава членка, съгласно която компетентните органи могат да разпоредят на възложител, установен в тази държава членка, да спре плащанията към своя съдоговорител, установен в друга държава членка, и дори да внесе гаранция в размер на дължимия остатък от цената на възложената работа, за да обезпечи плащането на евентуалната глоба. Понятие „трудово право“.

Спор относно плащането на сума в изпълнение на договор за извършване на строителни работи. Спор относно плащането на сума в изпълнение на договор за извършване на строителни работи.

дело С-215/17 от 14 ноември 2018 година

Право на достъп до информация от обществения сектор – Информация, която трябва да бъде оповестена от кредитните институции и инвестиционните посредници – Търговска информация, която се смята за търговска тайна или поверителна информация – Пруденциални изисквания

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Повторна употреба на информацията от обществения сектор.

Достъп до обществена информация по-широк от предоставяния съгласно единните правила за оповестяване на данни.

Кредитни институции, в които държавата има мажоритарен дял.

Национална правна уредба, която задължава банка, намирала се под доминиращото влияние на публичноправен субект, да оповестява информация за договорите за извършване на консултантски,и други интелектуални услуги, без да се допуска никакво изключение с оглед на запазване на търговската тайна.

Претегляне на обществения интерес от получаване на достъп до данните и интереса на банката от запазване на търговската тайна.

Спор относно решението на орган за защита на информацията, с което на банка се разпорежда да предостави информация на журналист.

дело С-296/17 от 14 ноември 2018 година

Съдебно сътрудничество по граждански дела — Производство по несъстоятелност — Международна компетентност — Отменителен иск — Изключителна компетентност на съдилищата на държавата членка, на чиято територия е образувано производството по несъстоятелност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентността на съдилищата на държавата членка, на чиято територия е образувано производството по несъстоятелност, да се произнесат по отменителен иск, основан на несъстоятелността и насочен срещу ответник със седалище или местоживеене в друга държава членка.

Правила за определяне на международната компетентност по отменителните искове, произтичащи пряко от производството по несъстоятелност.

Условия за защита на лицата, които са изпълнили задължение в полза на длъжника в несъстоятелност, ако това задължение е трябвало да бъде изпълнено в полза на синдика по производството, провеждащо се в друга държава членка.

Спор между W, дружество в несъстоятелност, и г н Ж във връзка с възстановяването от последния на парична сума, която му е била платена от банковата сметка на W без съгласието на временния синдик.

дело С-308/17 от 15 ноември 2018 година

Облигации, емитирани от държава членка — Участие на частния сектор в преструктурирането на публичния дълг на тази държава — Едностранно изменение с обратно действие на условията по заема — Клаузи за колективно действие — Иск срещу посочената държава, предявен от частни кредитори, които държат тези облигации като физически лица — Отговорност на държавата за действия или бездействия при упражняването на държавна власт — Понятие „граждански и търговски дела“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност по дела, свързани с договор.

Условия за записване на държавен облигационен заем.

Иск срещу държава членка, който е предявен от физическо лице, придобило емитирани от тази държава членка облигации, и с който се оспорва замяната на посочените облигации с облигации на по-ниска стойност — замяна, наложена на това физическо лице чрез закон, който е приет при извънредни обстоятелства от националния законодател и съгласно който тези условия са били едностранно и с обратно действие изменени с въвеждането на ККД (клауза за преструктуриране или „клауза за колективно действие“), която позволява на мнозинството държатели на съответните облигации да наложи тази замяна на малцинството.

Понятие „граждански и търговски дела“.

Спор относно искане за изпълнение на условията по облигационен заем, свързани с емитирани от тази държава членка облигации, респ. за изплащане на обезщетение за вреди поради неизпълнението на тези условия.

дело С-648/17 от 15 ноември 2018 година

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства – Произшествие с участието на два автомобила, паркирани в паркинг – Материална щета, причинена на превозно средство от пътник при отваряне на врата на съседно превозно средство – Понятие „използване на превозни средства“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Застраховка гражданската отговорност, произтичаща не само от управлението на превозни средства, но и от друго използване на тези превозни средства, включително използване от лица, различни от водача.

Положение, при което пътник на паркирано на паркинг превозно средство при отваряне на вратата на това превозно средство удря и причинява щета на паркираното до него превозно средство.

Понятие „използване на превозни средства“.

Спор по повод възстановяване на застрахователно обезщетение, платено на един от клиентите на компания.

дело С-452/17 от 21 ноември 2018 година

Координиране на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители – Самостоятелно зает посредник, упражняващ дейността си от предприятието на принципала – Изпълнение на други задачи освен свързаните с договарянето на продажбата или покупката на стоки за принципала – Понятие „търговски представител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свободно движение на хора. Свобода на установяване.

Самостоятелно заети търговски представители. Лица, чиито дейности като търговски представители се считат за вторични.

Самостоятелно зает посредник, който не търси и не се среща с клиенти или доставчици извън предприятието на принципала и който изпълнява други задачи освен свързаните с договарянето на продажбата или покупката на стоки за принципала.

Понятие „търговски представител“.

Спор относно плащането на обезщетения и комисиони вследствие на прекратяването на споразумението между две дружества.

дело С-648/16 от 21 ноември 2018 година

Право на приспадане на ДДС – Производство по установяване на задължения за данъци – Индуктивен метод за определяне на данъчната основа – Национален закон, предвиждащ изчисляване на ДДС въз основа на предполагаем оборот – Принципи на данъчен неутралитет и на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Определяне на дължимия ДДС чрез индуктивни методи.

Подозрение за неплащане на данъци. Право на данъчната администрация, когато установи съществени несъответствия между декларираните и очакваните съгласно секторни проучвания приходи, да използва основан на тези секторни проучвания метод за определяне на размера на оборота на данъчнозадълженото лице и с оглед на това да издаде акт.

Право на защита. Стандарт на доказване.

Спор относно акт за установяване на задължения за данък върху добавената стойност.

дело С-664/16 от 21 ноември 2018 година

Обща система на данък върху добавената стойност – Обхват на правото на приспадане – Липса на фактури – Използване на съдебна експертиза – Тежест на доказване на правото на приспадане – Принципи на данъчен неутралитет и на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принцип на неутралитет на ДДС.

Право на приспадане на платения по получени доставки данък.

Данъчнозадължено лице, което не е в състояние да представи доказателство за платения върху получените доставки ДДС чрез представяне на фактури. Липса на фактури.

Право на приспадане на ДДС само въз основа на оценка, направена в експертиза, назначена от национална юрисдикция.

Спор по повод отричане на възможността на жалбоподателя в главното производство да упражни правото си на приспадане на ДДС за стоките и услугите, използвани за операциите му, тъй като не е бил в състояние да представи фактурите за тези стоки и услуги.

дело С-295/17 от 22 ноември 2018 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Възмездна доставка — Разграничение между необлагаеми обезщетения за вреди и облагаеми доставки на услуги срещу заплащане на „компенсация“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Облагане с ДДС доставка на услуги.

Квалификация на сумата, предварително определена в договор за предоставяне на услуги, която клиент дължи при предсрочно прекратяване на договора.

Разграничаване от гледна точка на правото в областта на данъка върху добавената стойност (ДДС) на плащане за (облагаема и неосвободена) услуга от плащането за претърпяна финансова вреда (следователно необлагаема сделка).

Спор относно плащането на данъка върху добавената стойност и съответните компенсаторни лихви.

дело С-575/17 от 22 ноември 2018 година

Данък, удържан при източника, върху брутния размер на дивиденти с национален произход, изплатени на чуждестранни дружества — Отлагане на данъчното облагане на дивиденти, разпределяни на местно дружество, имащо отрицателен финансов резултат — Различно третиране — Балансирано разпределение на данъчните правомощия между държавите членки — Ефективност на събирането на данъка — Дискриминация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свободно движение на капитали.

Данъчно облагане при източника на брутния размер на дивидентите с произход в страната, изплатени на дружества — чуждестранни лица.

Различно облагане на дивидентите, изплатени на дружества — местни лица, основаващо се на нетния финансов резултат.

Облагане с данък при източника на брутния размер на дивидентите, изплатени от местно дружество на чуждестранни губещи дружества, докато дивидентите, изплатени на местно губещо дружество, подлежат на данъчно облагане по общия ред върху нетния им размер, но едва в по-късен момент, ако то отчете данъчна печалба.

Спор между S и Si, дружества по белгийското право, и министър на публичните дейности и финанси, Франция, по повод отказа на последния да им възстанови данък, удържан при източника по отношение на дивидентите, които са им били изплащани.

дело С-627/17 от 22 ноември 2018 година

Европейска процедура за искове с малък материален интерес — Презгранични дела — Дело в което страната, завела делото, и ответната страна са с местоживеене или обичайно пребиваване в същата държава членка, в която е сезираният съд или правораздавателен орган — Понятие „страни“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебни производства по искове с малък материален интерес по презгранични дела.

Участник в процедурата, който не е нито ищец (страна, завела делото), нито ответник (ответна страна), а се конституира в процедурата в подкрепа на ищеца (страната, завела делото) или на ответника (ответната страна) като „встъпила страна“.

Понятие „страни“.

Спор по повод събиране на вземане.

Нова Европейска финансова практика – октомври 2018 г.

Нови решения

дело С-105/17 от 04 октомври 2018 година

Защита на потребителите – Информация, която търговецът трябва да предостави преди потребителят да се обвърже с договор от разстояние – Физическо лице, което публикува на интернет сайт едновременно известен брой обяви за продажба – Понятия „търговец“ и „търговски практики“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Нелоялни търговски практики от страна на търговците към потребителите.

Понятието „търговец“ и критериите, които националните юрисдикции трябва да вземат предвид при преценката на това понятие конкретно при онлайн продажбите.

Понятия „търговец“ и „търговски практики“.

Спор по повод на издадено наказателно постановление за налгане на административни наказания „глоба“, поради това, че във връзка с публикувани на интернет сайт обяви за продажба на стоки не е предоставена информация на потребителите.

дело С-191/17 от 04 октомври 2018 година

Платежни услуги във вътрешния пазар – Директна онлайн спестовна сметка, която позволява неограничен достъп до средствата, но изисква прехвърлянията да се извършват чрез референтна сметка – Евентуално включване на спестовна сметка, която позволява на ползвателя да внася и тегли средства посредством разплащателна сметка, открита на негово имe – Понятие „платежна сметка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Платежни услуги, предоставяни в Общността.

Съпоставимост на таксите по платежни сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции.

Kонкретен вид банкова сметка, наречена директна онлайн спестовна сметка, при която клиентът има неограничен достъп до средствата по сметката, но всички прехвърляния на парични средства трябва да се извършват чрез друга сметка, наречена референтна сметка.

Понятие „платежна сметка“.

Спор относно законосъобразността на общите условия на договорите, предлагани от банка.

дело С-571/16 от 04 октомври 2018 година

Гарантиране на депозитите – Минимално ниво на защита на депозитите – Установяване на неналичността на депозит – Отговорност на държава членка за вреди, причинени на частноправни субекти от нарушения на правото на Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Схеми за гарантиране на депозити.

Срокове за установяване на неналичност и за изплащане на депозити по съображение, че е необходимо кредитната институция да бъде поставена под специален надзор. Установяване, че депозитите в кредитна институция са неналични.

Решение на компетентните органи с предмет обявяване на неналичността.

Спор между физическо лице и БНБ относно вредите, които лицето твърди, че е претърпяло от забавеното, според него, изплащане на гарантираните му средства по разплащателна сметка в „ТБ“, които са станали неналични.

дело С-249/17 от 17 октомври 2018 година

Право на приспадане на ДДС, начислен върху извършени услуги — Разходи за доставката на консултантски услуги, направени с цел придобиването на акции в друго дружество — Намерение на дружеството приобретател да предоставя услуги по управление на дружеството, което се предвижда да бъде придобито — Непредоставяне на такива услуги

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Икономическа дейност по смисъла на Директивата за ДДС.

Ограничение на правото да се приспада данъка относно холдинговите дружества.

Дружество, което възнамерява да придобие всички акции на друго дружество, за да извършва икономическа дейност, състояща се в предоставянето на последното на облагаеми с ДДС услуги по управление.

Разходи за услуги, получени във връзка с придобиването на всички дялове в предприятие.

Неуспешен опит за поглъщане на конкурент.

Понятие „Данъчнозадължено лице“.

Спор по повод на отказа на данъчна администрация да признае на R правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, платен за получени доставки на консултантски услуги, които R е ползвала в рамките на публично предложение за поглъщане („ППП“) на друго дружество.

дело С-153/17 от 18 октомври 2018 година

Метод за определяне на подлежащата на възстановяване част от ДДС – Разделяне на лизинговите договори на две отделни сделки – Сделки по продажба на превозни средства на изплащане – Стоки и услуги, използвани за извършването както на облагаеми, така и на освободени доставки – Подлежаща на приспадане част

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Лизинг на превозни средства.

Право на приспадне на данъка върху добавената стойност платен за получени доставки на стоки и услуги, използвани за целите на извършвани доставки по лизингови договори от типа „hire purchase“.

Две отделни доставки, едната от които е облагаемата доставка на превозното средство, а другата е освободена доставка за отпускане на кредит.

Общи разходи за целите на ДДС.

Спор по въпроса за приложимия метод за определяне на подлежащата на възстановяване част от данъка върху добавената стойност (ДДС), който дружество плаща по получаваните от него доставки в рамките на онази част от дейността му, която се състои по-конкретно в продажбата на автомобили на изплащане.

дело С-602/17 от 24 октомври 2018 година

Свободно движение на работници – Доходи, получени в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване – Двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане – Разпределяне на данъчна компетентност – Правомощие за данъчно облагане на държавата на пребиваване – Фактори на привръзка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Модел на данъчна спогодба относно дохода и имуществото, изработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Данъчен режим на държава членка, който произтича от данъчна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Обуславяне освобождаването на доходите на местно лице, които произхождат от друга държава членка и се отнасят до длъжност по трудово правоотношение, заемана в последната държава, от условието дейността, за която са платени тези доходи, да бъде ефективно упражнявана в посочената държава членка.

Спор между г-н S и белгийската данъчна администрация във връзка с решението на последната да обложи частта от възнагражденията с люксембургски източник по трудово правоотношение на г-н S и съответстваща на дните, през които г-н S е упражнявал ефективно своята трудова дейност извън люксембургската територия.

дело С-451/17 от 25 октомври 2018 година

Координация на системите за социална сигурност – Командировани работници – Приложимо законодателство – Удостоверение образец А1 – Наето лице, подчинено на законодателството на държавата членка, в която е установен работодателят – Условия

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Социална сигурност.

Издаване на удостоверение образец А1.

Лице, спрямо което непосредствено преди да започне работа вече се е прилагало законодателството на държавата членка, въпреки че непосредствено преди да започне работа като наето лице, то не е имало качеството на осигурено лице съгласно законодателството на държава членка. Изискване наетото лице да е било подчинено на българското законодателство поне един месец преди командироването.

Спор относно законосъобразността на решение, с което е отказано издаването на удостоверение за определяне на приложимото за работник законодателство.

дело С-528/17 от 25 октомври 2018 година

Освобождаване от ДДС при внос – Внос, последван от вътреобщностна доставка – Риск от данъчна измама – Добросъвестност на данъчнозадълженото лице вносител и доставчик – Задължение за полагане на дължима грижа от данъчнозадълженото лице вносител и доставчик – Последващ контрол на митническите декларации

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от заплащането на ДДС (внос по режим 42), тъй като стоките са предназначени за доставка в друга държава членка.

Данъчнозадължено лице вносител и доставчик ползвало освобождаване от ДДС при внос въз основа на разрешение, издадено след предварителна проверка от компетентните митнически органи с оглед на доказателствата, предоставени от това данъчнозадължено лице.

Възможност да се изиска последващо плащане на ДДС при внос, ако се установи, че вносителят е участвал в данъчна измама или не е положил дължимата грижа, за да предотврати такова участие.

Спор по повод съобщение за последваща данъчна проверка, свързано с облагането с данък върху добавената стойност за сделки за внос на банани от трети страни.

Решения, свързани с паричната политика на ЕЦБ

На днешното си заседание Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко за период, който включва и лятото на 2019 г., и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, Управителният съвет ще продължава да извършва нетни покупки по програмата за закупуване на активи с новия месечен темп от 15 млрд. евро до края на декември 2018 г. Управителният съвет очаква нетните покупки да приключат тогава, при условие че постъпващите данни потвърдят средносрочните предвиждания за инфлацията. Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след края на нетните покупки на активи, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Решение на Съда на ЕС относно вредите от забавеното изплащане на гарантираните средства по разплащателна сметка в КТБ

Решение на Съда на ЕС по дело С-571/16 (запитване от Административен съд – Варна)

04 октомври 2018

Съдът на ЕС постанови на 4 октомври 2018 г. своето решение по преюдициалното запитване, отправено от Административен съд – Варна, относно вредите от забавеното изплащане на гарантираните средства по разплащателна сметка в КТБ, които са станали неналични, и отговорност на държавата за вреди, причинени на частноправни субекти от нарушения на правото на Еврпоейския съюз.

Диспозитива на решението на Съда на ЕС по дело С-571/16 можете да видите тук.

Евро Финанси – Право на обезщетение при задължителна застраховка „Гражданска отговорност“

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ в случай, при който съответното превозно средство е годно да се движи и не е снето от регистрация, но се намира, единствено по желание на собственика си, който няма намерение повече да го управлява, паркирано в частен имот

 Право на органа за изплащане на обезщетения да предяви иск срещу собственика на незастраховано превозно средство. Понятие „превозно средство“

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав) – По дело C‑80/17

първия въпрос: дали член 3, параграф 1 от Първа директива трябва да се тълкува в смисъл, че сключването на договор за застраховка „Гражданска отговорност“ във връзка с използването на моторно превозно средство е задължително в случай, при който съответното превозно средство се намира, единствено по желание на собственика си, който няма намерение повече да го управлява, паркирано в частен имот.

 Член 3, параграф 1 от Директива 72/166/ЕИО на Съвета от 24 април 1972 година относно сближаване на законодателствата на държавите членки относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за прилагане на задължението за сключване на такава застраховка, изменена с Директива 2005/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г., трябва да се тълкува в смисъл, че сключването на договор за застраховка „Гражданска отговорност“ във връзка с използването на моторно превозно средство е задължително в случаите, когато съответното превозно средство е регистрирано в държава членка и е годно да се движи, но се намира, единствено по желание на собственика си, който няма намерение повече да го управлява, паркирано в частен имот. 

втория въпрос: дали член 1, параграф 4 от Втора директива трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национално законодателство, което предвижда, че визираният в тази разпоредба орган има право да предяви иск, освен срещу лицето или лицата, отговорни за застрахователното събитие, и срещу лице — което, въпреки че е имало задължение да направи застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на превозното средство, причинило поетите от този орган вреди, не е сключило такъв договор — дори и ако това лице не носи гражданска отговорност за произшествието, при което вредите са настъпили.

Член 1, параграф 4 от Втора директива 84/5/ЕИО на Съвета от 30 декември 1983 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки, свързани със застраховките гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства, изменена с Директива 2005/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г., трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национално законодателство, което предвижда, че визираният в тази разпоредба орган има право да предяви иск, освен срещу лицето или лицата, отговорни за застрахователното събитие, и срещу лице — което, въпреки че е имало задължение да направи застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на превозното средство, причинило поетите от този орган вреди, не е сключило такъв договор — дори и ако това лице не носи гражданска отговорност за произшествието, при което вредите са настъпили.

Нова Европейска финансова практика – август 2018 г.

дело С-16/17 от 07 август 2018 година

Приспадане на данъка, платен за получена доставка – Възникване и обхват на правото на приспадане

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правна уредба в областта на ДДС.

Последици за правото на приспадане на данъка върху добавената стойност в случаите, когато обединение на предприятия прехвърля общите си разходи върху своите членове. Прехвърляне на общите разходи, свързани с предприемаческата дейност на дружество, върху съдружниците.

Спор между TG B и Данъчен и митнически орган („ATA“) във връзка с отказа на този орган да разреши правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, произтичащо от последващо фактуриране на разходите на обединение по икономически интереси (ОИИ).

дело С-52/17 от 07 август 2018 година

Надзор над кредитните институции — Надзорни и санкционни правомощия — Максимални размери на големите експозиции — Правна уредба на държава членка, която предвижда налагането на лихви в случай на превишаване на тези максимални размери — Разпределение на правомощията между Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните органи — Официално започната надзорна процедура

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи.

Национално законодателство, съгласно което при превишение на максималните размери на експозициите, автоматично се налагат възстановителни лихви на кредитната институция, макар тя да е изпълнила условията, при които кредитните институции могат да превишават тези размери.

Надзорна процедура.

Изрично решение за откриване на процедурата, независимо от материалните основания довели до официалното приемане на това решение.

Спор относно налагането на възстановителни лихви за превишаване на максималните размери на големите експозиции, установени в член 395, параграф 1 от Регламент № 575/2013.

дело С-96/16 от 07 август 2018 година

Договор за потребителски кредит – Критерии за преценка на неравноправния характер на клауза от този договор, с която се определя размерът на мораторни лихви – Последици от неравноправния характер – Прехвърляне на вземане.

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Спорове между банкови институции и потребители.

Закупуване на вземане към потребител, без такава възможност за прехвърляне да е предвидена в договора за кредит.

Търговска практика на изкупуване на потребителски дългове на ниска сума без знанието или съгласието на потребителя.

Определяне на клауза за неравноправна с цел максимална защита на потребителите.

Спорове, по повод изпълнението на договори за кредит.

дело С-122/17 от 07 август 2018 година

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства – Отговорност в случай на телесни повреди, причинени на всички пътници, освен на водача – Неприлагане на договорна клауза, която е в противоречие с директива

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължителна застраховка.

Сближаване на законодателствата на държавите членки относно застраховките „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства.

Директен ефект на директивите. Задължение да се остави без приложение национална правна уредба, която е в противоречие с директива.

Възможност за държава членка да се позовава на директива срещу частноправен субект. Приложно поле на съдебната практика относно липсата на възможност в отношенията между частноправни субекти да се прави позоваване на нетранспонирана или на неправилно транспонирана директива.

Релевантни национални разпоредби предвиждащи изключение от покритието, които вече са признати за противоречащи на правото на Съюза с предишно решение на Съда.

Спор относно обезщетение за вредите, претърпени в резултат от пътнотранспортно произшествие с участието на превозно средство.

дело С-475/17 от 07 август 2018 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Основни характеристики на ДДС – Национални данъци, с характеристики на данъци върху оборота — Местен данък върху продажбите – Понятие „данък върху оборота”

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъци върху оборота.

Законодателство за данъците върху оборота, което не нарушава условията за конкуренция или не възпрепятства свободното движение на стоки и услуги.

Национален данък, който се прилага общо и се определя пропорционално на цената, но съгласно релевантната правна уредба се начислява само на етапа на продажбата на стоката.

Понятие „данък върху оборота“.

Спор по повод връщането на платения от дружества данък върху продажбите

Апис Финанси

 Важна информация за ДЪРЖАВНИТЕ и МЕСТНИТЕ администрации и страните по договор с публични органи – в сила от 03.09.2018 г. – Нов режим на плащане от разпоредител с бюджет

Условия и ред за разплащанията на разпоредителите с бюджет от 3 септември 2018 г. 

Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2018 година (в сила от 17.07 и 20.07.2018 г.)

Евро финанси

Данъчна практика по дела от България

        

Достъп и/или абонамент за продуктите Апис Финанси, Евро Финанси, както и за другите продукти на Апис можете да заявите на тел. 02/9804827, 02/9883541

 

Екипът на Апис

Нова Европейска финансова практика – юли 2018 г.

дело С-27/17 от 05 юли 2018 година

Иск за обезщетение на вреда, за която се твърди, че е причинена от антиконкурентно поведение в различни държави членки – Място на настъпване на вредата и мястото на събитието, причинило вредата – Деликтна или квазиделиктна отговорност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Антиконкурентни споразумения.

Финансова облага, получена по силата на споразумение, чрез прилагане на хищническо ценообразуване (кръстосано субсидиране).Хищническо ценообразуване, представляващо злоупотреба с господстващо положение.

Искове за обезщетения за вреди, произтичащи от ограничаване на конкуренцията. Място на събитието, причинило увреждането, при искове за обезщетение за вреди, основани на правото в областта на конкуренцията.

Загуба на приходи, причинена от антиконкурентни действия от страна на конкуренти.

Спор, в който се иска твърдяно антиконкурентно поведение, предприето от летище Р и A да бъде обявено за противоречащо на членове 101 ДФЕС и 102 ДФЕС и последно посочените дружества да поправят настъпилата от това вреда.

дело С-544/16 от 05 юли 2018 година

Предоставяне на „кредити“, позволяващи наддаване в онлайн аукциони – Насрещна престация за извършена доставка на стоки и услуги

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предоставяне на кредити, които могат да се използват за наддаване в онлайн „пени аукциони“ и стойността на които може да бъде приспадната от цената на стоките, закупени директно от провеждащото аукционите дружество.

Престация, получена от данъчнозадълженото лице срещу доставката на стоки, извършена в полза на потребителите, спечелили организиран от него аукцион, или в полза на закупилите стока с помощта на функциите „купи сега“ или „натрупана отстъпка“.

Предварително действие, което не подлежи на облагане с ДДС.

Отстъпка, покриваща цялата цена.

Различия в тълкуването на правото на Съюза.

Спор по повод на режима на данъка върху добавената стойност (ДДС), приложим спрямо продажбата на „кредити“, които позволяват участие в онлайн аукциони.

дело С-28/17 от 04 юли 2018 година

Корпоративен данък. Национално данъчно законодателство, съгласно което прехвърлянето на загубите на намиращ се на територията на страната постоянен обект на установено в друга държава членка дружество към местно дружество от същата група е обусловено от невъзможността загубите да се използват за целите на чуждестранен данък

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свобода на установяване. Предотвратяване на двойното приспадане.

Национална правна уредба, съгласно която правото на дружество от една данъчна група да приспада загубите на постоянен обект на чуждестранно дружество от същата група, е подчинено на условието чуждестранното дружество да не може да приспада тези загуби от данъчната основа на корпоративния данък в държавата по установяването си.

Спор между N, дружество по датското право, и Министерство по данъчните въпроси, Дания относно отказа на последното да разреши на посоченото дружество да приспадне от облагаемия си доход загубите, понесени от датския клон на шведското му дъщерно дружество.

дело С-320/17 от 05 юли 2018 година

Пряка или непряка намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерните му дружества – Отдаване под наем на недвижим имот от холдингово дружество на дъщерното му дружество – ДДС, платен от холдингово дружество върху разходите, направени за придобиване на дялово участие в други предприятия – Понятия „икономически дейности“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на приспадане на ДДС върху разходите, направени от холдингово дружество с оглед на придобиването на дялово участие в дъщерно дружество.

Разходи за придобиване на дялово участие в дъщерни дружества, направени от холдингово дружество, което участва в управлението само на някои от тях и което не извършва икономическа дейност по отношение на останалите.

Разходи за придобиване на дялово участие в дъщерни дружества, направени от холдингово дружество, което участва в управлението им, като им отдава под наем недвижим имот.

Понятия „икономически дейности“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“.

Спор относно възможността за приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС) по разходите, свързани със сделки за придобиване на ценни книжа, по които жалбоподателят е извършил плащане.

дело С-532/17 от 04 юли 2018 година

Транспорт – Правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети – Договор за лизинг на самолет заедно с екипажа („мокър лизинг“)“ – Понятие „опериращ въздушен превозвач“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Гарантиране на високо равнище на защита на пътниците.

Обезщетение, дължимо на пътниците в случай на закъснение на полет при пристигане с продължителност от три или повече часа.

Договор за лизинг – въздухоплавателно средство заедно с неговия екипаж („мокър лизинг“). Понятие „опериращ въздушен превозвач“.

Спор във връзка със задължение на Т Air да обезщети четирима пътници поради закъснение на полет с повече от три часа при пристигането му

дело С-154/17 от 11 юли 2018 година

Специален режим за стоки втора употреба – Придобити от търговец употребявани вещи, които съдържат благородни метали или скъпоценни камъни и се препродават главно за да се извлекат съдържащите се в тях благородни метали или скъпоценни камъни – Понятия „стоки втора употреба“ и „благородни метали или скъпоценни камъни“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Специален режим на ДДС за стоки втора употреба. Преработване на вещите след продажба.

Оползотворяване на благородните метали или скъпоценните камъни. Вещи, които съдържат благородни метали или скъпоценни камъни и се препродават от търговец.

Заеми на физически лица с обезпечение вещи, съдържащи благородни метали или скъпоценни камъни.

Понятия „стоки втора употреба“ и „благородни метали или скъпоценни камъни“.

Спор относно плащането на данък върху добавената стойност и по-специално относно приложимостта на режима за облагане на маржа на печалбата при продажбата на вещи, съдържащи злато, сребро и скъпоценни камъни.

 

България остава в първата тройка по най-ниско съотношение дълг срещу БВП в ЕС

България продължава да заема трето място сред страните от Европейския съюз (ЕС) по най-ниско съотношение на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2018 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

За периода януари-март съотношението на държавния дълг на България към БВП достига 24,1% спрямо 25,4% през последното тримесечие на 2017 г. През същия период на миналата година съотношението е било още по-високо – 28,2%.

Дългът намалява и като стойност и на тримесечна, и на годишна база – до 24,1 млрд. лева през първото тримесечие. Това е с 964 млн. лева по-малко спрямо последните три месеца на миналата година, но с цели 2,6 млрд. лева по-малко спрямо периода януари-март на 2017 г.

Страните с най-ниско съотношение на дълга към БВП за първото тримесечие на годината продължават да са Естония (8,7%) и Люксембург (22,2%).

Повече подробности по темата четете тук.