Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец октомври 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд – 1. солидарна отговорност на данъчно незадължения управител на юридическото лице; 2. Временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство; 3. Административен акт, подписан с електронен подпис, който не отговаря на изискванията; 4. Национална правна уредба, която разширява хипотезите, в които може да се установи и санкционира нарушение

Корпоративен данък — Задължение за изготвяне на данъчна документация; Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване

 Данъчна политика

 1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неоснователно фактуриран и платен ДДС – Ликвидация на доставчика – Отказ на данъчния орган да възстанови на получателя недължимо платения ДДС – Принципи на ефективност, данъчен неутралитет и недопускане на дискриминация
 2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Правна сила на електронните подписи – Изисквания към усъвършенствания електронен подпис – Издаден като електронен документ административен акт, подписан с електронен подпис, който не отговаря на изискванията за „квалифициран електронен подпис“ – Липса на „квалифицирано удостоверение за електронен подпис“ – Вписване на квалифициран електронен подпис в удостоверението, издадено от доставчика на доверителни услуги – Имена на титуляря на електронния подпис, които са транслитерирани на латиница, вместо да бъдат изписани на кирилица, както е обичайно“
 3. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Отпускане на кредити — Договор за синтетична секюритизация — Понятие “доставка на услуги, извършвана възмездно“
 4. Европейски практики при пренасяне на данъчна загуба и ликвидация – Приспадане на ДДС, платен по получени доставки – Стоки и услуги, използвани от данъчнозадълженото лице за производството на дълготрайни активи – Корекция на приспадането – Задължение за коригиране на приспаднатия ДДС в случай на ликвидация на това данъчнозадължено лице и на дерегистрацията му по ДДС
 5. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Мерки за осигуряване на правилното събиране на ДДС — Задължение за борба с недопустимите дейности, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз — Национална правна уредба, която предвижда солидарна отговорност на данъчно незадължения управител на юридическото лице — Недобросъвестно извършени от управителя разпоредителни действия. Намаляване на имуществото на юридическото лице, водещо до несъстоятелност — Неплащане на дължимия от юридическото лице ДДС в предвидените срокове — Лихви за просрочие — Пропорционалност
 6. Корпоративен данък. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане ( вкл. преюдициално запитване от български съд) – Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги — Корпоративен данък — Определяне на облагаемия доход на дружествата — Сделки, свързани с чужбина — Задължение за изготвяне на данъчна документация за търговските отношения между лица, които са в положение на взаимозависимост — Оценка и увеличение на облагаемия доход, предвидени като санкция
 7. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Управляващи дружества на ПКИПЦК — Задължения по отношение на предоставяната на инвеститорите информация — Задължение за актуализиране на „съществените елементи на проспектите“ — Състав на орган на управляващото дружество — Транспониране в правния ред на държавите членки — Национална правна уредба, която разширява хипотезите, в които може да се установи и санкционира нарушение, свързано с актуализирането на проспектите — Понятие „съществени елементи на проспектите“

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство – Договор за финансов лизинг – Лице, което дължи плащането на ДДС – Продажба и обратен лизинг (sale and lease back) – Данни, които задължително трябва да са отразени във фактурата – Възможност писмен договор да се третира като фактура
 2. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Ответник с местоживеене в трета държава – Компетентност при индивидуални трудови договори – Отношение на власт и подчинение – Индивидуален трудов договор – Гаранционно споразумение, сключено между работника и трето дружество, с което се гарантира изпълнението на задълженията на работодателя към този работник – Понятия „търговска дейност или професия“ и „занятие или професия“
 2. Обезщетения, получавани без вноски в рамките на Европейския съюз – Прекратяване на договора за търговско представителство от принципала – Обезщетяване на представителя – Обезщетение при прекратяване на договора – Подпредставителство – Право на подпредставителя да получи частта от дължимото на основния представител обезщетение при прекратяване, която съответства на привлечената от подпредставителя клиентела – Понятие „съществени ползи“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Обща транспортна политика — Временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство — Свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държавата членка по обичайното пребиваване в замяна на свидетелство за управление, издадено от друга държава членка — Отказ на първата държава членка да изпълни прието от втората държава членка решение за временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Борба със забавянето на плащане по търговските сделки – Събиране от публичен орган на вземания, цедирани от предприятия на дружество за събиране на вземания – Обезщетение за разноските по събиране, направени от кредитора в случай на забава на плащане от страна на длъжника – Минимална фиксирана сума от 40 EUR – Сделки между предприятия и държавни органи – Процедура за установяване на съответствието на стоките или услугите – Отчитане на данъка върху добавената стойност за целите на изчисляването на лихвите за забава – Понятие „дължима сума“
 2. Европейска съдебна практика при застраховане, при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Присъединяване към групова застраховка – Прехвърляне на правата, произтичащи от застрахователния договор – Застрахователни услуги в случай на заболяване или злополука в чужбина – Възнаграждение, плащано от присъединилото се лице за полученото застрахователно покритие – Еднакво третиране на застрахователните посредници – Понятия „застрахователен посредник“, „застрахователно посредничество“, „възнаграждение“ и „разпространение на застрахователни продукти“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец септември 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Критерий за преценка дали дадена оферта е с необичайно ниска стойност – Съдебен контрол

Прилагане на намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги; Затруднения на продавача да внесе дължимия ДДС — Измама и злоупотреба с право; Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос — Място на възникване на данъчното задължение;

Производство за изпълнение на вземания за адвокатски възнаграждения

Международни стандарти за финансово отчитане – консолидирана версия

 

Данъчна политика

 1. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Приспадания на данък върху добавената стойност — Включване на холдингово дружество в сделките на дъщерните дружества — Разходи, свързани с непарична вноска на съдружник, направена в дъщерни дружества — Дейности на дъщерни дружества, които в по-голямата част са освободени от данък — Понятия „икономическа дейност“, „данъчнозадължено лице“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“
 2. Европейска данъчна практика при „внос“ на употребявани автомобили (вкл. и преюдициално запитване на български съд) – Място на възникване на митническото задължение — Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос — Място на възникване на данъчното задължение — Констатация за неизпълнение на задължение, предвидено от митническото законодателство на Съюза — Определяне на мястото на внос на стоките — Транспортно средство, регистрирано в трета държава и въведено в Европейския съюз в противоречие с митническото законодателство
 3. Европейска практика относно правото на данъчен кредит при некоректни доставчици и добросъвестни получатели (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Право на приспадане на ДДС по получени доставки — Продажба на недвижима вещ между данъчнозадължени лица — Продавач, за когото е открито производство по несъстоятелност — Национална практика, съгласно която правото на приспадане се отказва на купувача, тъй като знаел или трябвало да знае за затрудненията на продавача да внесе дължимия ДДС по извършената доставка — Измама и злоупотреба с право — Понятие „измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“
 4. Европейски правила относно ограниченията при избягване на двойното данъчно облагане съгласно ДФЕС – Свобода на установяване — Избягване на двойното данъчно облагане чрез освобождаване от облагане на доходите на чуждестранното място на стопанска дейност — Приспадане на окончателните загуби, формирани чрез чуждестранно място на стопанска дейност — Държава, която се е отказала от правомощието си за данъчно облагане по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Сходство на положенията
 5. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги — Фитнес центрове — Индивидуална или групова инструкторска помощ — Понятия „използване на спортни съоръжения“ и „единна доставка“
 6. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International financial reporting standard (IFRS) 17 Insurance Contracts
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Договори за ипотечен кредит – Последици от установяването на неравноправността на клауза – Погасителна давност – Принцип на ефективност
 2. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Координиране на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги – Задължение за извършване на проверка за наличието на оферта с необичайно ниска стойност – Предвиден в националното законодателство критерий за преценка дали дадена оферта е с необичайно ниска стойност – Изискване за наличие на минимум три оферти – Съдебен контрол
 3. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Съкратено производство за изпълнение на вземания за адвокатски възнаграждения – Евентуален неравноправен характер на клаузите в споразумение относно възнагражденията – Национална правна уредба, която не предвижда възможност за съдебен контрол – Заблуждаваща търговска практика – Договор между адвокат и негов клиент, с който на клиента се забранява да оттегля иска си без знанието или против съвета на адвоката, а при неспазване на забраната се предвижда финансова неустойка – Понятие „основен предмет на договора“

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 2. Ред за издаване на Европейска заповед за плащане. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Процедура за европейска заповед за плащане – 30дневен срок за подаване на възражение срещу европейската заповед за плащане – Процедура по преразглеждане – Пандемията от COVID19 – Национална правна уредба, предвиждаща прекъсване с няколко седмици на процесуалните срокове по граждански дела

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец август 2022 г.

 

ЕВРО ФИНАНСИ – Международни счетоводни стандарти и Международни стандарти за финансово отчитане (в сила от 01/09/2022); Освобождаване от ДДС и/или акциз; Данък върху добавената стойност – Място на доставка на транспортни услуги; Място на данъчно привързване; Работно време, почивки и отпуски в рамките на ЕС 

 

 

Данъчна политика

 1. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност – Доставки на застрахователни услуги – Място на данъчно привързване – Услуги по уреждане на застрахователни претенции, предоставяни от трети дружества от името и за сметка на застраховател – Понятие „други подобни услуги“
 3. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
 4. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика
 5. Общностна система на данъка върху добавената стойност съгласно Регламент № 282/2011 (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Място на доставка на транспортни услуги – Туристически круизи по река – Река със статут на кондоминиум – Понятие „транспортни услуги“
 6. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432
 7. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432 (образец)

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International accounting standard (IAS) 12 Income taxes
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юли 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд – 1. Неравноправни клаузи в потребителските договор. Заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните книги на тази банка.; 2. Потребителски кредит. Служебна проверка

Изчисляване на договорна лихва – краткосрочен и осреднен краткосрочен лихвен процент в евро (€STR / ESTR / EST); Обезщетение за вреди поради неспазване на принципа за защита на оправданите правни очаквания; Верига от последователни сделки – Погрешна квалификация на част от сделките

Данъчна политика

 1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
 2. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания – Вътреобщностно придобиване на стоки – Верига от последователни сделки – Погрешна квалификация на част от сделките – Принципи на пропорционалност и на данъчна неутралност
 3. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Обратно начисляване. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Механизъм на обратно начисляване — Национална правна уредба, съгласно която условие за прилагането на споменатия механизъм е идентифицирането за целите на ДДС — Принцип на данъчна неутралност
 4. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност — Корекция на приспаданията — Данъчнозадължено лице, което не е упражнило правото си на приспадане преди изтичането на преклузивен срок — Невъзможност това приспадане да се извърши чрез корекцията
 5. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика – Обща система на данъка върху добавената стойност — Изборен режим на облагаемост — Национална правна уредба, съгласно която правото на данъчнозадълженото лице да избере продажбата на недвижим имот да бъде облагаема с ДДС, е обвързано с условието този имот да се прехвърля на вече регистрирано за целите на ДДС данъчнозадължено лице — Задължение за коригиране на приспаднатия ДДС при неспазване на това условие — Принципи на данъчна неутралност, ефективност и пропорционалност

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Отказ да се издаде заповед за изпълнение на парично задължение в случай на претенция, основана на неравноправна клауза – Последици, свързани с неравноправния характер на договорна клауза; Служебна проверка от националния съд — Национално заповедно производство — Заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните книги на тази банка
 2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 3. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Заявление за разпределяне на права на плащане от националния резерв за млади земеделски стопани – Национален административен орган, предоставил невярна информация относно квалификацията на дадено лице като „млад земеделски стопанин“ – Принцип на защита на оправданите правни очаквания – Иск за обезщетение за вреди поради неспазване на предвидения в националното право принцип за защита на оправданите правни очаквания – Понятие „млади земеделски стопани“

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Искане за дерегистрация по система Интрастат
 2. Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор
 3. Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат
 4. Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система Интрастат
 5. Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация по система Интрастат
 6. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
 7. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
 8. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
 9. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
 10. Писмо относно причина за възникнала техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации
 11. Регистрационен формуляр за Интрастат оператор
 12. Уведомление за неподаване на месечни декларации по система Интрастат на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки
 13. Указания за попълване на Интрастат декларации

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на договорна лихва – краткосрочен лихвен процент в евро (€STR / ESTR / EST)
 2. Изчисляване на договорна лихва – осреднен краткосрочен лихвен процент в евро (€STR / ESTR / EST)

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на търговските договорености на ЕС
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юни 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд – 1. Възстановяване на акциз, който е платен чрез данъчни бандероли; 2. Обществени поръчки – Право на възлагащ орган да отправи покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка; Неравноправни клаузи в потребителските договори — Заповедно производство и производство по изпълнение, насочено срещу трети лица

 Данъчна политика

  1. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки – Избягване на икономическото двойно данъчно облагане на дивиденти – Режим на данъчна удръжка и данъчен кредит при преразпределяне на дивиденти – Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка – Плащане на данъчни кредити на получателите на дивидент
  2. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Акцизи — Възстановяване на акциз, който вече е платен чрез данъчни бандероли, поставени върху унищожен под административен надзор обработен тютюн — Задължение на държавите членки да приемат правна уредба, предвиждаща възстановяване на акциза за обработения тютюн, който е освободен за потребление и унищожен под митнически надзор
 • Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Право на лицата да присъстват на съдебния процес – Данъчни престъпления, наказуеми с лишаване от свобода – Информация за съдебния процес – Невъзможност да се установи местонахождението на обвиняемия въпреки положените от компетентните органи разумни усилия – Възможност за задочен процес и задочно осъждане – Право на нов съдебен процес или на друго средство за правна защита, което позволява ново разглеждане на делото по същество

 1. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Определяне на договорната стойност на сходни стоки – Идентични или сходни стоки, изнесени за Съюза „в същия момент или приблизително в същия момент“; Вземане предвид на информация от национална база данни за целите на определянето на митническата стойност – Положения, при които се счита, че лицата са свързани – Съмнения, основани на истинността на декларираната цена – Понятия „свързани лица“ и “подобни стоки“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на преносим документ U1 (удостоверяване на български осигурителен стаж)
 2. Заявление за издаване на преносим документ U2
 3. Заявление за издаване на преносим документ U3
 4. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Заповедно производство и производство по изпълнение, насочено срещу трети лица — Сила на пресъдено нещо, която имплицитно обхваща действителността на клаузите на изпълнителното основание — Правомощие на съдията по изпълнението за служебна проверка на евентуалната неравноправност на договорна клауза
 2. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Възлагане на обществени поръчки — Пряко и безусловно препращане в националното законодателство към разпоредби на правото на Съюза — Приложимост към поръчка с прогнозна стойност под определения в Директивата праг — Право на възлагащ орган да отправи покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление само до един икономически оператор, след като установи, че предходна открита процедура е била неуспешна — Задължение за запазване на първоначалните условия на поръчката без въвеждането на съществени изменения — Понятие „възлагащ орган“ (преюдициално запитване от български съд)
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец май 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Запитвания от български съдилища: 1. Плащания към бенефициерите – Мълчалив отказ; Равно третиране на работници от публичния и от частния сектор; 2. Данъчни престъпления – Възможност за задочен процес; 3. Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз

Прилагане на намалена ставка на ДДС за услуги; Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка; Възстановяване на суми, събрани от държава членка в нарушение на правото на Съюза; Понятие „данъчните разпоредби“

 Данъчна политика

 1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Право на възстановяване или право на плащане на парични суми, събрани или отказани от държава членка в нарушение на правото на Съюза — Антидъмпингови мита, вносни мита, възстановявания при износ и имуществени санкции — Възстановяване на суми, събрани от държава членка в нарушение на правото на Съюза — Плащане на лихва — Ограничение за плащането на лихви при възстановяване на мита — Принцип на ефективност — Национална правна уредба, предвиждаща олихвяване, считано от момента на сезирането на съд
 2. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки – Избягване на икономическото двойно данъчно облагане на дивиденти – Режим на данъчна удръжка и данъчен кредит при преразпределяне на дивиденти – Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка – Плащане на данъчни кредити на получателите на дивидент
 3. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Обща система на данъка върху добавената стойност — Продажба на карта, даваща право на притежателя да ползва редица туристически услуги за ограничен период от време — Понятия „ваучер за множество различни плащания“ и „ваучер за конкретна цел“
 4. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Право на лицата да присъстват на съдебния процес – Данъчни престъпления, наказуеми с лишаване от свобода – Информация за съдебния процес – Невъзможност да се установи местонахождението на обвиняемия въпреки положените от компетентните органи разумни усилия – Възможност за задочен процес и задочно осъждане – Право на нов съдебен процес или на друго средство за правна защита, което позволява ново разглеждане на делото по същество
 5. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз — Процесуални гаранции — Обезпечаване и конфискация на вещ, принадлежаща на трето лице извън наказателното производство — Национална правна уредба, която в рамките на съдебната фаза на производството не предвижда правно средство за защита на трети лица и не допуска евентуално връщане на вещта преди приключване на наказателното производство
 6. Европейски практики при данъчното третиране на дейността на висшите училища и образователните услуги – Данък върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Освобождавания, свързани с предоставянето на детско, младежко, училищно или университетско образование — Предоставяне на услуги в областта на образованието, допълващи учебната програма — Частноправен субект, предоставящ такива услуги с търговска цел
 7. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност – Ставка – Временни разпоредби за някои трудоемки услуги – Обновяване и ремонтиране на частни жилища – Прилагане на намалена ставка на ДДС за услугите за ремонт и поддръжка на асансьори на жилищни сгради – Понятия „обновяване“, „ремонтиране“, „частни жилища“ и „обновяване и ремонтиране на частни жилища“
 8. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчна измама чрез укриване на дължимия данък — Санкции — Национално законодателство, което предвижда административна и наказателна санкция за едно и също деяние — Ограничаване на принципа ne bis in idem — Изискване да се предвидят ясни и точни правила — Възможност за вземане предвид на тълкуването на националното законодателство от националните съдилища — Необходимост да се предвидят правила, гарантиращи пропорционалността на съвкупността от наложени санкции
 9. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Митнически съюз — Данък върху добавената стойност — Лица—платци на данъка — ДДС при внос — Солидарна отговорност на косвения митнически представител и на дружеството вносител — Мита — Понятие „митническо задължение“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на преносим документ U3
 2. Заявление за удостоверяване на датата на регистрация в българските служби по заетостта
 3. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход.  Европейски практики при здравното осигуряване
 4. Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на гражданин от трета държава

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до информация.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Изключване на данъчни разпоредби – Електронна търговия – Телематичен портал за посредничество във връзка с недвижими имоти – Изключване на данъчната област – Регионална правна уредба относно данък за обектите за туристическо настаняване – Разпоредба, задължаваща посредниците да предоставят на данъчните органи при писмено искане определени данни относно дейността на такива обекти с цел да се определят лицата – платци на този данък – Липса на дискриминация – Липса на ограничение – Понятие „данъчните разпоредби“
 2. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Въздействие на дадена практика върху благосъстоянието на потребителите и структурата на пазара – Съставляваща злоупотреба практика с отстраняващ ефект – Способност на практиката да породи отстраняващ ефект – Използване на средства, различни от характерните за основаната на качествата конкуренция – Невъзможност за също толкова ефективен хипотетичен конкурент да отговори на практиката – Наличие на антиконкурентно намерение – Отваряне за конкуренцията на пазара за продажба на електрическа енергия – Предаване на чувствителна търговска информация в рамките на група от дружества с цел запазване на господстващо положение на даден пазар, наследено от законен монополист – Носене на отговорност от дружеството майка за поведението на дъщерно дружество – Понятие „злоупотреба“
 3. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Заповедно производство и производство по изпълнение, насочено срещу трети лица — Сила на пресъдено нещо, която имплицитно обхваща действителността на клаузите на изпълнителното основание — Правомощие на съдията по изпълнението за служебна проверка на евентуалната неравноправност на договорна клауза
 4. Основните свободи в ЕС и свободата на стопанска инициатива – Права върху интелектуална собственост – Отправяне на извънсъдебно предупреждение с цел да се гарантира спазването на право върху интелектуална собственост – Разходи за адвокат – Национална правна уредба, която при определени условия ограничава възстановимия размер на тези разходи – Понятия „съдебни разноски“ и „други разходи“
 5. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Схеми за директно подпомагане – Плащания към бенефициерите – Срок за плащане – Мълчалив отказ по заявлението за подпомагане

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници – Обезценяване на капиталови инструменти – Защита на правата на акционерите и кредиторите – Проспект за публикуване при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване – Неточна информация в проспекта – Иск за унищожение на договора за придобиване на акции, предявен срещу универсалния правоприемник на кредитната институция, за който има решение за преструктуриране
 2. Търговски практики при дистанционните продажби и финансовите услуги (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Защита на потребителите — Договор от разстояние между потребител и търговец — Задължение на търговеца да уведоми потребителя за наличието на търговска гаранция на производителя и за свързаните с нея условия — Условия, при които възниква такова задължение — Съдържание на информацията, която трябва да се съобщи на потребителя относно търговската гаранция на производителя — Понятия „търговска гаранция“ и „условия за търговските гаранции“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на договорна лихва – CHF съставен САРОН

Класификатор по държави

 1. Географски особености на прилагането на ДДС в общността
 2. Еволюция на ставките на ДДС, приложими в страните-членки
 3. Прилагане на „Паркингова“ (преференциална) ставка в някои страни-членки
 4. Прилагане на намалени ставки на ДДС от страните членки по отношение на категориите стоки и услуги, съдържащи се в Анекс III на Директива 2006/112/ЕС
 5. Случаи, в които нулевата ставка се прилага към потреблението в законодателството на страните членки (Раздел VIII, Част IV от Директива за ДДС 2006/112/ЕС)
 6. Списък на ДДС ставките, прилагани в страните-членки
 7. Списък на свръхнамалените ставки (по-малко от 5%), прилагани в някои страни членки
 8. Ставки на ДДС, общо прилагани в страните-членки към някои продукти или услуги

Справочник

 1. Календар за тръжни операции на Евросистемата през 2022 г.
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 3. Списък на забранените авиокомпании на територията на ЕС
 4. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец април 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Запитване от български съд – Възлагане на обществени поръчки; Място на данъчна привръзка   — Понятие „постоянен обект“; Акцизи – Данък върху добавената стойност – Данъчно събитие; Пазар за финансови услуги – Незаконен характер на разкриването на вътрешна информация; Глоба, наложена от национален орган по конкуренция

 Данъчна политика

  1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Освобождавания от ДДС за някои дейности от обществен интерес — Освобождаване на болничната и медицинската помощ – Частна болница — Надлежно признато заведение – При какви обстоятелства частна болница има право да се позовава на освобождаването от ДДС, предвидено за лечението и помощта, предоставяни от обществени болници – Понятие „социални условия, сравними с приложимите за публичноправните субекти“
  2. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС, възложители на обществени поръчки и европейското законодателство (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Възлагане на обществени поръчки – Технически и професионални способности на оферентите — Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Мерки за контрол — Възможност националните органи, охраняващи финансовите интереси на Съюза, да оценяват по различен начин процедура за възлагане на обществена поръчка
 • Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Движение на стоки под режим отложено плащане на акциз – Освобождаване за потребление – Подправяне на придружаващия административен документ – Нарушение или нередовност, допуснато/а при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – Неправомерно извеждане на стоки от режим на отложено плащане – Получател, който не знае за движението – Извършена от трето лице измама – Задължително обезпечение във връзка с движението

 1. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неправомерно въведени стоки на митническата територия на Съюза – Задържане и отнемане – Погасяване на митническото задължение – Акцизи – Данък върху добавената стойност – Данъчно събитие
 2. Наличие на постоянен обект за целите на ДДС – Място на доставка на услуги — Място на данъчна привръзка — Дружество на държава членка, свързано с дружество, установено в друга държава членка — Подходяща структура от гледна точка на човешките и техническите ресурси — Способност за получаване и ползване на услугите за собствените нужди на постоянния обект — Доставка на маркетингови, регулаторни, рекламни и представителни услуги, извършвани от дружество, свързано с дружеството получател — Понятие „постоянен обект“
 3. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо до 30 юни 2022 г. – Приложение I
 4. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо от 1 юли 2022 г. – Приложение II

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 • Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Пазарна злоупотреба – Eдинен пазар за финансови услуги – Информация относно предстоящото публикуване на статия, препредаваща пазарен слух относно емитент на финансови инструменти – Незаконен характер на разкриването на вътрешна информация – Разкриване на вътрешна информация за целите на журналистическата дейност – Свобода на печата и свобода на изразяване – Разкриване от журналист на обичаен източник на информация за предстоящото публикуване на статия в пресата

  1. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход.  Европейски практики при здравното осигуряване
 • Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС – Социална политика — Работа чрез агенции за временна заетост — Заемане на трайно съществуваща длъжност — Последователни назначения — Дерогация от страна на социалните партньори от максималната продължителност, определена от националния законодател — Понятие „временна работа“

 

 1. Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на гражданин от трета държава

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Система за ценообразуване, приета от доставчик на универсална услуга – Глоба, наложена от национален регулаторен орган за пощенския сектор – Глоба, наложена от национален орган по конкуренция – Принцип ne bis in idem – Наличие на едно и също престъпление – Кумулиране на производства и санкции – Условия

 

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика – Защита на потребителите — Заем, уговорен в чуждестранна валута, за който е предвидено да се погасява в национална парична единица — Договорна клауза, която възлага валутния риск в тежест на потребителя — Неравноправен характер на клауза, свързана с основния предмет на договора — Недействителност на договора — Значителна вреда за потребителя — Необвързващо становище на върховната юрисдикция — Възможност за възстановяване спрямо страните на положението, в което те биха се намирали, ако този договор не беше сключен
 2. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Възлагане на обществени поръчки – Технически и професионални способности на оферентите — Възможност националните органи, охраняващи финансовите интереси на Съюза, да оценяват по различен начин процедура за възлагане на обществена поръчка
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Търговски практики при дистанционните продажби и финансовите услуги (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Защита на потребителите — Договори от разстояние, сключени по електронен път — Задължение на търговеца за предоставяне на информация — Активиране на бутон или подобна функция, предназначен(а) да се даде поръчка със задължение за плащане — Недвусмислена формулировка, съответна на думите „поръчка със задължение за плащане“ — Понятие „договор от разстояние“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на договорна лихва – CHF съставен САРОН

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. ТАБЛИЦА на методите за премахване на двойното данъчно облагане, приложими в България, съгласно сключените СИДДО по отношение на печалбите и доходите, реализирани от български местни лица в чужбина
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец март 2022 г.

 1. ЕВРО ФИНАНСИ – Запитвания от български съдилища и европейски финансови практики – Борба с отклонението от данъчно облагане – Равно третиране на работници от публичния и от частния сектор; Международни счетоводни стандарти за стандарти за финансово отчитане; Прилагане на европейското законодателство в областта на конкуренцията; Изчисляване на лихва във валутни задължения

Данъчна политика
2. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
3. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС. Облагане на вътреобщностните услуги. Европейски практики (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Облагаеми с ДДС доставки — Вътрешни отношения в рамките на група — Доставки на услуги, свързани с ремонт или подмяна на компоненти на обхванати от гаранция вятърни генератори и с изготвянето на доклади за несъответствие — Дебитни известия, издадени от доставчика без посочване на ДДС — Приспадане (във връзка със същите доставки) от доставчика на ДДС по получени доставки на стоки и услуги, фактурирани на него от подизпълнителите му
4. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Движение на стоки под режим отложено плащане на акциз – Освобождаване за потребление – Подправяне на придружаващия административен документ – Нарушение или нередовност, допуснато/а при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – Неправомерно извеждане на стоки от режим на отложено плащане – Получател, който не знае за движението – Извършена от трето лице измама – Задължително обезпечение във връзка с движението
5. Европейски практики при лихви, глоби и неустойки и данъчното им третиране (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
6. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчна измама – Събиране на доказателства – Спиране на производството по жалба по административен ред срещу ревизионен акт, с който се отказва право на приспадане, до приключването на наказателно производство – Процесуална автономия на държавите членки – Принцип на данъчна неутралност
7. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчнозадължено лице — Режим на единна данъчна ставка за земеделски производители — Съпрузи, които извършват селскостопанска дейност, като използват имущество, което е част от съпружеска имуществена общност — Избор на един от съпрузите да се откаже от статута на земеделски производител, обхванат от режима на единна данъчна ставка, и да постави дейността си в зависимост от общия режим на ДДС — Загуба от другия съпруг на статута на земеделски производител, обхванат от режима на единна данъчна ставка
8. Общностна система на данъка върху добавената стойност съгласно Регламент № 282/2011 (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
9. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане ( вкл. преюдициално запитване от български съд) – Свободно движение на капитали — Данък, удържан при източника за фиктивните лихви по безлихвен заем, отпуснат на местно дъщерно дружество от чуждестранно дружество майка — Плащания на лихви между свързани дружества от различни държави членки — Разпределяне на печалба от местно дъщерно дружество към неговото чуждестранно дружество майка — Облагане на брутния размер на фиктивните лихви — Процедура по възстановяване с цел приспадане на разходите във връзка с отпускането на заема и евентуално възстановяване на данък — Балансирано разпределение между държавите членки на правомощията за данъчно облагане — Борба с отклонението от данъчно облагане
10. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо до 30 юни 2022 г. – Приложение I
11. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо до 30 юни 2022 г. – Приложение I (образец)
12. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо от 1 юли 2022 г. – Приложение II
13. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо от 1 юли 2022 г. – Приложение II (образец)
Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност
1. International accounting standard (IAS) 1 Presentation of Financial Statements
2. International accounting standard (IAS) 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
3. International accounting standard (IAS) 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
4. International accounting standard (IAS) 34 Interim financial reporting
5. International financial reporting standard (IFRS) 7 Financial instruments: disclosures
6. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
7. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
8. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
9. Международен счетоводен стандарт (МСС) 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
10. Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане
Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги
1. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Пазарна злоупотреба – Eдинен пазар за финансови услуги – Информация относно предстоящото публикуване на статия, препредаваща пазарен слух относно емитент на финансови инструменти – Незаконен характер на разкриването на вътрешна информация – Разкриване на вътрешна информация за целите на журналистическата дейност – Свобода на печата и свобода на изразяване – Разкриване от журналист на обичаен източник на информация за предстоящото публикуване на статия в пресата
2. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход. Европейски практики при здравното осигуряване
3. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Организация на работното време – Намаляване на нормалната продължителност на нощния труд спрямо нормалната продължителност на труда през деня – Работници от публичния и работници от частния сектор – Равно третиране – Понятие „прилагане на правото на Съюза“
4. Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС – Социална политика — Работа чрез агенции за временна заетост — Заемане на трайно съществуваща длъжност — Последователни назначения — Дерогация от страна на социалните партньори от максималната продължителност, определена от националния законодател — Понятие „временна работа“
Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове
1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция. (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Картел, преследван от два национални органи по конкуренция – Едновременно прилагане на европейското и националното законодателство в областта на конкуренцията – Териториални последици от решение на национален орган по конкуренция; Система за ценообразуване, приета от доставчик на универсална услуга – Глоба, наложена от национален регулаторен орган за пощенския сектор – Кумулиране на производства и санкции
2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Задължения на държава членка, произтичащи от преюдициално решение – Тълкуване от Съда в преюдициално решение на правна норма на Съюза – Задължение да се осигури пълното действие на правото на Съюза – Задължение на националния съд да остави без приложение национална правна уредба, която е в противоречие с правото на Съюза, така както то е тълкувано от Съда – Административно решение, станало окончателно поради липсата на съдебно обжалване – Принципи на равностойност и ефективност
Търговски отношения. Сделки и застраховане
1. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Договори за групова застраховка „Живот“, наричани „unit-linked“, които са свързани с инвестиционни фондове – Задължение за предоставяне на преддоговорна информация – Указание за характера на основните активи при застрахователните договори „unit-linked“ – Понятия „застрахователен договор“, „титуляр на полица“, „указание за характера на основните активи за дялово обвързаните полици“ и „заблуждаващо бездействие“
2. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Компетентност по дела относно непозволено увреждане, деликт или квазиделикт — Иск, предявен от синдик срещу трето лице в интерес на кредиторите — Място на настъпване на вредоносното събитие — Молба за встъпване от защитник на колективни интереси
3. Търговски практики при дистанционните продажби и финансовите услуги (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Потребителски договори — Задължение за предоставяне на информация при договорите от разстояние — Изискване за предоставяне на необходимата информация на ясен и разбираем език и на траен носител — Понятия „потребител“ и „търговец“
Европейска съдебна практика
1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
4. Решения на европейски съдилища по дела от България
Справочник
1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели
Валутни курсове, лихви
1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната
За контакти:
ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67
тел. 970 89 77 – Редакция
970 89 44 – HELP Desk
923 98 00; 980 48 27 – Централа
[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец февруари 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Дейности, извършвани от частноправно дружество – Действително икономическо и търговско положение по сделките; Прихващане или възстановяване на надвзетия ДДС – Допълнителни задължения за плащане; Годишен отпуск — Извънреден труд – Изчисляване на работното време на месечна основа; Държавни помощи – Принципи на прозрачност и на недопускане на дискриминация

 Данъчна политика

 1. Данъчни преференции във връзка с изискванията за държавно подпомагане. Държавни помощи – европейската съдебна практика – Държавни помощи – Изключване на предприятия в затруднено положение от подкрепа от Европейски фонд за регионално развитие – Условия за пораждане на действие на увеличаването на капитала – Дата на представяне на доказателства за това увеличаване – Принципи на прозрачност и на недопускане на дискриминация – Понятия „записан акционерен капитал“ и „предприятие в затруднено положение“
 2. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС. Облагане на вътреобщностните услуги.  Европейски практики (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Изискуемост на ДДС — Получаване на плащането — Възникване и обхват на правото на приспадане на платения по получени доставки ДДС — Дерогиране — Касова отчетност — Отдаване под наем и пренаемане на сграда, предназначена за промишлена или търговска дейност
 3. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 4. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика
 5. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност — Намалена ставка за доставките на дървесина за ползване като дърва за огрев — Разграничаване в зависимост от обективните характеристики и свойства на стоките — Форми на дървен материал, предназначени за горене, задоволяващи една и съща нужда на потребителя и намиращи се в конкуренция — Принцип на данъчен неутралитет — Понятие „дървесина за ползване като дърва за огрев“
 6. Европейски практики при лихви, глоби и неустойки и данъчното им третиране (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Право на приспадане на ДДС – Прихващане или възстановяване на надвзетия ДДС – Допълнителни задължения за плащане – Принцип на данъчен неутралитет – Принципи на равностойност и ефективност
 7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Облагаеми сделки – Дейности, извършвани от частноправно дружество — Стопанисване на паркинги в частни имоти – Такси за контрол, които това дружество събира от aвтомобилните водачи, неспазили общите условия за използване на тези паркинги – Действително икономическо и търговско положение по сделките – Понятие “доставката на услуги е извършена „възмездно“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Организация на работното време – Годишен отпуск — Извънреден труд – Изчисляване на работното време на месечна основа — Липса на увеличение за извънреден труд при ползване на отпуск
 2. Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Уволнение на работник, станал трайно неспособен да изпълнява съществените функции на заеманата от него длъжност – Служител, назначен с изпитателен срок – Подходящо приспособяване на работната среда за лицата с увреждания – Задължение за преназначаване на друга длъжност – Приемане, когато не е налице непропорционална тежест за работодателя – Понятия „работник“, „увреждане“ и „подходящо приспособяване на работната среда за лицата с увреждания“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Потребителски договори — Избор на приложимо право — Изключване на договори за вещно право върху недвижима вещ или за наем на недвижима вещ — Договор за продажба, включващ договор за наем и договор за предоставяне на услуги, отнасящи се до дървета, засадени единствено за дърводобив с цел печалба
 2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Свободно предоставяне на услуги — Застрахователна и презастрахователна дейност — Ликвидация на застрахователни предприятия — Последици за висящите производства от производството за ликвидация — Изключение за прилагането на lex concursus — Lex processus — Понятия „производство за ликвидация“, „висящи правни спорове“ и „висящи съдебни производства“, „активи“, имущество или право, което е отнето на застрахователното предприятие“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2021 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

Нова Европейска финансова практика – февруари 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-515/20 от 3 февруари 2022 година

Данък върху добавената стойност — Намалена ставка за доставките на дървесина за ползване като дърва за огрев — Разграничаване в зависимост от обективните характеристики и свойства на стоките — Форми на дървен материал, предназначени за горене, задоволяващи една и съща нужда на потребителя и намиращи се в конкуренция — Принцип на данъчен неутралитет — Понятие „дървесина за ползване като дърва за огрев“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Държава членка, която въведе намалена ставка на ДДС за доставките на дървесина за ползване като дърва за огрев, може да ограничи приложното й поле до някои категории на доставки на дървесина за ползване като дърва за огрев. Принцип на данъчен неутралитет. Възможност националното право да изключи доставката на дървени частици от облагане с намалената ставка на ДДС, докато от нея се ползват доставките на други форми на дърва за огрев, при условие че не са взаимозаменяеми с тези други форми.

Понятие „дървесина за ползване като дърва за огрев“.

Спор по повод прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност за доставките на дървени частици.

дело С-9/20 от 10 февруари 2022 година

Изискуемост на ДДС — Получаване на плащането — Възникване и обхват на правото на приспадане на платения по получени доставки ДДС — Дерогиране — Касова отчетност — Отдаване под наем и пренаемане на сграда, предназначена за промишлена или търговска дейност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Момент във връзка с правото на приспадане на платен по получени доставки ДДС. Национална правна уредба, която предвижда, че правото на приспадане на платения по получени доставки данък възниква от момента на извършване на сделката, когато съгласно национална дерогация данъкът става изискуем от доставчика на стоки или услуги едва при получаването на възнаграждението, но възнаграждението все е още не е било платено.

Спор по повод на определянето на момента, от който възниква правото на приспадане на данъка върху добавената стойност.

дело С-485/20 от 10 февруари 2022 година

Равно третиране в областта на заетостта и професиите – Забрана на дискриминация, основана на увреждане – Уволнение на работник, станал трайно неспособен да изпълнява съществените функции на заеманата от него длъжност – Служител, назначен с изпитателен срок – Подходящо приспособяване на работната среда за лицата с увреждания – Задължение за преназначаване на друга длъжност – Приемане, когато не е налице непропорционална тежест за работодателя – Понятия „работник“, „увреждане“ и „подходящо приспособяване на работната среда за лицата с увреждания“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Лице, назначено на изпитателен срок. Работник, който е трайно неспособен да заема длъжността, на която е назначен. Задължение на работодателя да преназначи този работник на друга длъжност, за която той е компетентен, в състояние и на разположение. Непропорционална тежест. Работодателят е длъжен да назначи лице, което поради увреждане не е способно повече да изпълнява основните задължения на длъжността, на която е наето, на друга длъжност, за която това лице е на разположение, способен е и притежава необходимите умения, когато такава мярка не представлява непропорционална тежест за работодателя.

Спор относно уволнението на лице поради настъпило с него увреждане.

дело С-487/20 от 10 февруари 2022 година

Хармонизация на данъчните законодателства – Право на приспадане на ДДС – Прихващане или възстановяване на надвзетия ДДС – Допълнителни задължения за плащане – Принцип на данъчен неутралитет – Принципи на равностойност и ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която предвижда процесуални правила относно жалбите във връзка с възстановяване на ДДС, основани на нарушение на общата система на ДДС, които са по-неблагоприятни от процесуалните правила, приложими към сходни жалби, основани на нарушение на вътрешноправната уредба на данъци и такси, различни от ДДС.

Спор относно правилата за упражняване на правото на приспадане на данъка върху добавената стойност.

дело С-595/20 от 10 февруари 2022 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Потребителски договори — Избор на приложимо право — Изключване на договори за вещно право върху недвижима вещ или за наем на недвижима вещ — Договор за продажба, включващ договор за наем и договор за предоставяне на услуги, отнасящи се до дървета, засадени единствено за дърводобив с цел печалба

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приложимо право към договорните задължения. Договор за продажба, включващ договор за наем и договор за предоставяне на услуги, отнасящи се до дървета, засадени върху отдадена под наем земя единствено за дърводобив с цел печалба. Договор за вещно право върху недвижима вещ или за наем на недвижима вещ.

Спор между U, от една страна, и S и V, от друга страна, относно задължението на последните да заплатят на U парична сума по сключен между посочените страни рамков договор.