Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец януари 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Годишен финансов отчет по Международните стандарти за финансово отчитане и Международните счетоводни стандарти; Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане – Адвокатска тайна; Вътрешни доставки в рамките на ДДС групата – Безвъзмездни доставки на услуги; Опазване на безопасността и здравето на работниците – Защита на очите и зрението на работниците

Преюдициално запитване от български съд: Покритие от задължителната застраховка — Понятие „телесно увреждане“;

 Данъчна политика

 1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
 2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика
 3. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 4. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
 5. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Възможност за държавите членки да разглеждат като едно данъчнозадължено лице субектите, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани помежду си от финансови, икономически и организационни връзки („ДДС група“) – Национална правна уредба, посочваща консолидиращото лице на ДДС група като единствено данъчнозадължено лице – Вътрешни доставки в рамките на ДДС групата – Безвъзмездни доставки на услуги – Понятие „цели, различни от икономическата дейност“
 6. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 7. Прагове за регистрация по ДДС в страните-членки на ЕС
 8. Списък на юрисдикции с преференциален данъчен режим

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Задължения на работодателите в Европейския съюз, свързани с условията на труд (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Социална политика — Опазване на безопасността и здравето на работниците — Работа с екранно оборудване — Защита на очите и зрението на работниците — Специални коригиращи средства — Очила — Закупуване от работника — Условия за поемането на разходите от работодателя — Понятия „нормални коригиращи средства“ и „специални коригиращи средства, които са подходящи за съответната работа“
 2. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта
 3. Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072)
 4. Заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072)
 5. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Злоупотреба с господстващо положение – Правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията – Висящо производство пред Европейската комисия – Национално производство относно иск за обезщетение за същото нарушение; Подвеждане на производителя под отговорност за действията на дистрибуторите – Злоупотреба – Необходимост да се докажат последиците върху пазара – Понятие „критерия за също толкова ефективния конкурент“
 2. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Хартата на основните права на Европейския съюз — Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане — Задължителен автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености — Адвокатска тайна — Освобождаване на обвързания с професионална тайна адвокат посредник от задължението за оповестяване — Задължение на адвоката посредник да уведоми всеки друг посредник, който не е негов клиент, за задълженията му за оповестяване
 3. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Критерии за преценка на неравноправния характер на клауза – Клауза за предсрочна изискуемост на кредит – Предвидено в договор освобождаване от задължението за отправяне на покана за изпълнение – Понятие „неравноправна клауза“
 4. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за предоставяне на правни услуги, сключен между адвокат и потребител — Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи — Изключване на клаузите, свързани с основния предмет на договора — Клауза, предвиждаща заплащането на адвокатско възнаграждение съгласно принципа на почасовата ставка — Правомощия на националния съд при наличието на клауза, квалифицирана като „неравноправна“
 5. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Право на обезщетение при задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Застрахователна полица (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства — Покритие от задължителната застраховка — Пътнотранспортно произшествие — Смърт на пътник — Право на обезщетение на ненавършили пълнолетие деца — Неимуществена вреда — Страдания на дете от смъртта на негов родител вследствие на това произшествие — Обезщетение само в случай на патологично увреждане — Понятие „телесно увреждане“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец декември 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд 1. Контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност — Инвестиционно подпомагане с условие кандидатът да представи удостоверения; 2. Неравноправни клаузи в потребителските договори — Различни видове правоотношения във връзка с управлението и поддръжката на сграда

Фактури – Отбелязване „обратно начисляване“ – Задължителен характер; Принципи на данъчна неутралност, на ефективност и на пропорционалност; Данък върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес

 Данъчна политика

 1. Данъци, удържани при източника. Европейски практики (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Данъчни преференции във връзка с изискванията за държавно подпомагане. Държавни помощи – европейската съдебна практика
 3. Данъчно и счетоводно третиране на правителствените помощи.  Европейски практики (вкл. преюдициално запитване от български съд)
 4. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Коригиране на декларация по ДДС – Получатели на услуги, които не могат да претендират право на приспадане – Липса на риск от загуба на данъчни приходи
 5. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Услуга, използвана от застрахователно дружество за проверка на точността на диагноза на тежко заболяване, както и търсенето и предоставянето на възможно най-добри грижи и лечение в чужбина — Понятие „предоставяне на медицинска помощ“
 6. Европейска практика относно правото на данъчен кредит при некоректни доставчици и добросъвестни получатели (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Верига от доставки – Втори купувач на стока – Измама, отнасяща се до част от дължимия при първото придобиване ДДС; Принципи на данъчна неутралност, на ефективност и на пропорционалност – Вземане в предвид на неизпълнение на задълженията, произтичащи от националните разпоредби и от правото на Съюза относно безопасността на хранителната верига – Поръчка, възложена от данъчнозадълженото лице на трето лице за извършване на облагаеми сделки
 7. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 8. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
 9. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Възможност за държавите членки да разглеждат като едно данъчнозадължено лице субектите, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани помежду си от финансови, икономически и организационни връзки („ДДС група“) – Национална правна уредба, посочваща консолидиращото лице на ДДС група като единствено данъчнозадължено лице – Необходимост консолидиращото лице да разполага с мнозинство от правата на глас, освен с мажоритарно участие в капитала – Преценка на независимостта на икономически субект с оглед на стандартизирани критерии – Понятия „тясно обвързване във финансово отношение“ и „независима икономическа дейност“
 10. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания – Освобождаване от ДДС – Тристранна операция – Определяне на крайния получател на доставката като лице – платец на ДДС – Фактури – Отбелязване „обратно начисляване“ – Задължителен характер – Пропуск да се направи такова отбелязване във фактурата – Коригиране на фактурата със задна дата
 11. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК.  Европейска съдебна практика

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за възстановяване на извършени разходи по реда на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
 2. Заявление за възстановяване на извършени разходи по реда на чл. 25 (Б) параграф 5 – 9, чл. 26 (Б) параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или действащи двустранни спогодби/договори за социално осигуряване или Споразумение на оттегляне на Обединеното кралство и Северна Ирландия от ЕС
 3. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
 4. Заявление за издаване на разрешение (формуляр S2) за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване
 5. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта
 6. Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072)
 7. Заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072)
 8. Уведомление за анулиране на Европейска здравноосигурителна карта

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Достъп на всеки член на широката общественост до информацията за действителните собственици – Валидност – Хартата на основните права на Европейския съюз – Зачитане на личния и семейния живот – Защита на личните данни
 • Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Физическо лице, собственик на апартамент в сграда в режим на етажна собственост — Различни видове правоотношения във връзка с управлението и поддръжката на сградата — Разлика в третирането във връзка с качеството „потребител“, провеждана в законодателството на държава членка между етажните собственици, които са сключили индивидуален договор за управление и поддръжка на общите части на сградата, и тези, които не са сключили такъв договор

 

 1. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Обща селскостопанска политика — Инвестиционно подпомагане — Национална правна уредба, която обвързва предоставянето на подпомагането с изпълнението на условието кандидатът да представи удостоверение за регистрация на животновъден обект на свое име и да докаже, че производственият обем на неговото земеделско стопанство е не по-малко от равностойността на 8 000 EUR

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Борба със забавянето на плащане по търговските сделки — Обезщетение за разноските по събиране, направени от кредитора в случай на забава на плащане от страна на длъжника — Минимална фиксирана сума от 40 EUR — Забава на няколко плащания, представляващи възнаграждение за доставки на стоки или услуги, извършени в изпълнение на един и същ договор — Понятия „търговски сделки“ и „забава на плащане“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец ноември 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд 1. Налагане на имуществена санкция на юридическо лице за неплащане на данъчни задължения — Принципи на презумпцията за невиновност и на законоустановеност и пропорционалност; 2. Харта на основните права на Европейския съюз — Насърчаване на енергийната ефективност;

Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане; Преместване на седалището на дружество — Възстановяване на осчетоводено преди преместването обезценяване; Място на данъчна привръзка – Получател, участвал в измама с ДДС в рамките на верига от сделки;

 Данъчна политика

 1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Безвъзмездни доставки на услуги – Безвъзмездно предоставяне на ваучери на персонала на данъчнозадълженото лице като част от програма за отличаване и награждаване на служителите – Сделки, третирани като възмездни доставки на услуги – Принцип на данъчна неутралност
 2. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Налагане на имуществена санкция на юридическо лице за неплащане на данъчни задължения — Санкции с наказателноправен характер — Принципи на презумпцията за невиновност и на законоустановеност и пропорционалност на престъплението и наказанието — Право на защита — Налагане на наказателна санкция на юридическо лице за нарушение, извършено от представителя на това юридическо лице — Неприключило паралелно наказателно производство срещу този представител — Понятия „конфискация“ и „имуществена санкция“
 3. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Място на данъчна привръзка – Прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове – Получател, участвал в измама с ДДС в рамките на верига от сделки – Данъчнозадължено лице, което е знаело или е трябвало да знае за съществуването на тази измама
 4. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие – Свобода на установяване — Преместване на седалището на дружество в държава членка, различна от тази по учредяването му — Възстановяване на осчетоводено преди преместването обезценяване — Освобождаване — Мерки, приети от държава членка за запазване на разпределението на данъчните правомощия между държавите членки

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 2. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 3. Финансови отчети по МСФО – пълен комплект

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
 3. Заявление за издаване на разрешение (формуляр S2) за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване
 4. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм — Оценка на рисковете, извършвана от задължените субекти — Установяване на рисковете от държавите членки и задължените субекти — Мерки за разширена комплексна проверка — Трета държава с висок риск от корупция — Изисквания към задължените субекти за доказване и документиране — Постоянно наблюдение на клиента, което трябва да се осъществява от задължените субекти — Публикуване на решенията за налагане на санкция
 2. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Харта на основните права на Европейския съюз — Насърчаване на енергийната ефективност — Ефективна съдебна защита — Национално процесуално правило, предвиждащо, че жалба, с която се оспорва съответствието на национална разпоредба с правото на Съюза, става безпредметна, ако разпоредбата бъде отменена с последваща норма в хода на производството
 3. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
 2. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец ноември 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишен финансов отчет за 2022 г. – рамка на финансово отчитане; Данъчни облекчения – 2022 г.; Тълкувателни решения – 1. Определяне началния момент на погасителната давност; 2. Tрудови правоотношения при предоставяне на работна сила в нарушение на трудовото законодателство;      Право на данъчен кредит – Липса на данъчно събитие на датата на издаването на фактурата; Преференциална данъчна ставка в ЗДДС

Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 2. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
 3. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
 4. Декларация по чл. 23, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 5. Декларация по чл. 25, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 6. Декларация по чл. 27, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 7. Декларация по чл. 27, ал. 4 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 8. Декларация по чл. 71, т. 2 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 9. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 10. Искане до Столична община за административна услуга за местни данъци и такси
 11. Искане за издаване на документи относно местни данъци и такси
 12. Молба по чл. 24, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 13. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Признаване на право на приспадане на данъчен кредит – Насрещни проверки на доставчици, при които е установено, че тези дружества не са декларирали доставки към издателите на процесните фактури
 14. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в Закона за данък върху добавената стойност – Непризнато право на данъчен кредит поради това, че между доставчика и получателя не е налице възмездна доставка на услуга, подлежаща на облагане с ДДС – Липса на данъчно събитие на датата на издаването на фактурата
 15. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 16. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Наличие на материалноправните предпоставки по чл. 177, ал. 3, т. 2, предложение второ от ЗДДС – Възникване право на данъчен кредит, като се избягва понасяне на данъчната тежест, както би било ако ревизираното дружество бе съставило протоколи за ВОП по чл. 117 от ЗДДС
 17. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 18. Стоки и услуги, за които се прилага нулева или намалена ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – Определяне началния момент на погасителната давност – Недължимо платен данък върху добавената стойност – Правно основание на погасителната давност при частно вземане

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Акценти на годишното счетоводно приключване – тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет за 2022 г. – рамка на финансово отчитане – тема от семинар
 3. Годишен финансов отчет.  Изготвяне и публикуване
 4. Годишно счетоводно приключване в условията на Ковид-19 – тема от семинар
 5. Годишно счетоводно приключване за 2022 година
 6. Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет на предприятието по МСФО
 7. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет
 8. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Труд и работна заплата

 1. Уведомяване на НАП за сключените трудови договори.  Длъжностни характеристики по НКПД – Право на органите по приходите да обявяват съществуването на трудови правоотношения при предоставяне на работна сила в нарушение на трудовото законодателство

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление по ПМС № 349 на МС от 27.10.2022 г.
 2. Заявление-декларация от осигурител за промяна на „съответното ТП на НОИ“ – Приложение № 20
 3. Целева помощ за отопление

Сделки. Банки и финанси

 1. Защита на потребителите на небанкови финансови услуги

Бюджет и одит

 1. Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071) (в сила от 1.01.2023 г.)
 2. Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания. Достъп до СЕБРА и обмен на бюджетни плащания

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2022 г.
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец октомври 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд – 1. солидарна отговорност на данъчно незадължения управител на юридическото лице; 2. Временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство; 3. Административен акт, подписан с електронен подпис, който не отговаря на изискванията; 4. Национална правна уредба, която разширява хипотезите, в които може да се установи и санкционира нарушение

Корпоративен данък — Задължение за изготвяне на данъчна документация; Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване

 Данъчна политика

 1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неоснователно фактуриран и платен ДДС – Ликвидация на доставчика – Отказ на данъчния орган да възстанови на получателя недължимо платения ДДС – Принципи на ефективност, данъчен неутралитет и недопускане на дискриминация
 2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Правна сила на електронните подписи – Изисквания към усъвършенствания електронен подпис – Издаден като електронен документ административен акт, подписан с електронен подпис, който не отговаря на изискванията за „квалифициран електронен подпис“ – Липса на „квалифицирано удостоверение за електронен подпис“ – Вписване на квалифициран електронен подпис в удостоверението, издадено от доставчика на доверителни услуги – Имена на титуляря на електронния подпис, които са транслитерирани на латиница, вместо да бъдат изписани на кирилица, както е обичайно“
 3. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Отпускане на кредити — Договор за синтетична секюритизация — Понятие “доставка на услуги, извършвана възмездно“
 4. Европейски практики при пренасяне на данъчна загуба и ликвидация – Приспадане на ДДС, платен по получени доставки – Стоки и услуги, използвани от данъчнозадълженото лице за производството на дълготрайни активи – Корекция на приспадането – Задължение за коригиране на приспаднатия ДДС в случай на ликвидация на това данъчнозадължено лице и на дерегистрацията му по ДДС
 5. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Мерки за осигуряване на правилното събиране на ДДС — Задължение за борба с недопустимите дейности, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз — Национална правна уредба, която предвижда солидарна отговорност на данъчно незадължения управител на юридическото лице — Недобросъвестно извършени от управителя разпоредителни действия. Намаляване на имуществото на юридическото лице, водещо до несъстоятелност — Неплащане на дължимия от юридическото лице ДДС в предвидените срокове — Лихви за просрочие — Пропорционалност
 6. Корпоративен данък. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане ( вкл. преюдициално запитване от български съд) – Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги — Корпоративен данък — Определяне на облагаемия доход на дружествата — Сделки, свързани с чужбина — Задължение за изготвяне на данъчна документация за търговските отношения между лица, които са в положение на взаимозависимост — Оценка и увеличение на облагаемия доход, предвидени като санкция
 7. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Управляващи дружества на ПКИПЦК — Задължения по отношение на предоставяната на инвеститорите информация — Задължение за актуализиране на „съществените елементи на проспектите“ — Състав на орган на управляващото дружество — Транспониране в правния ред на държавите членки — Национална правна уредба, която разширява хипотезите, в които може да се установи и санкционира нарушение, свързано с актуализирането на проспектите — Понятие „съществени елементи на проспектите“

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство – Договор за финансов лизинг – Лице, което дължи плащането на ДДС – Продажба и обратен лизинг (sale and lease back) – Данни, които задължително трябва да са отразени във фактурата – Възможност писмен договор да се третира като фактура
 2. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Ответник с местоживеене в трета държава – Компетентност при индивидуални трудови договори – Отношение на власт и подчинение – Индивидуален трудов договор – Гаранционно споразумение, сключено между работника и трето дружество, с което се гарантира изпълнението на задълженията на работодателя към този работник – Понятия „търговска дейност или професия“ и „занятие или професия“
 2. Обезщетения, получавани без вноски в рамките на Европейския съюз – Прекратяване на договора за търговско представителство от принципала – Обезщетяване на представителя – Обезщетение при прекратяване на договора – Подпредставителство – Право на подпредставителя да получи частта от дължимото на основния представител обезщетение при прекратяване, която съответства на привлечената от подпредставителя клиентела – Понятие „съществени ползи“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Обща транспортна политика — Временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство — Свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държавата членка по обичайното пребиваване в замяна на свидетелство за управление, издадено от друга държава членка — Отказ на първата държава членка да изпълни прието от втората държава членка решение за временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Борба със забавянето на плащане по търговските сделки – Събиране от публичен орган на вземания, цедирани от предприятия на дружество за събиране на вземания – Обезщетение за разноските по събиране, направени от кредитора в случай на забава на плащане от страна на длъжника – Минимална фиксирана сума от 40 EUR – Сделки между предприятия и държавни органи – Процедура за установяване на съответствието на стоките или услугите – Отчитане на данъка върху добавената стойност за целите на изчисляването на лихвите за забава – Понятие „дължима сума“
 2. Европейска съдебна практика при застраховане, при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Присъединяване към групова застраховка – Прехвърляне на правата, произтичащи от застрахователния договор – Застрахователни услуги в случай на заболяване или злополука в чужбина – Възнаграждение, плащано от присъединилото се лице за полученото застрахователно покритие – Еднакво третиране на застрахователните посредници – Понятия „застрахователен посредник“, „застрахователно посредничество“, „възнаграждение“ и „разпространение на застрахователни продукти“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец септември 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Критерий за преценка дали дадена оферта е с необичайно ниска стойност – Съдебен контрол

Прилагане на намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги; Затруднения на продавача да внесе дължимия ДДС — Измама и злоупотреба с право; Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос — Място на възникване на данъчното задължение;

Производство за изпълнение на вземания за адвокатски възнаграждения

Международни стандарти за финансово отчитане – консолидирана версия

 

Данъчна политика

 1. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Приспадания на данък върху добавената стойност — Включване на холдингово дружество в сделките на дъщерните дружества — Разходи, свързани с непарична вноска на съдружник, направена в дъщерни дружества — Дейности на дъщерни дружества, които в по-голямата част са освободени от данък — Понятия „икономическа дейност“, „данъчнозадължено лице“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“
 2. Европейска данъчна практика при „внос“ на употребявани автомобили (вкл. и преюдициално запитване на български съд) – Място на възникване на митническото задължение — Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос — Място на възникване на данъчното задължение — Констатация за неизпълнение на задължение, предвидено от митническото законодателство на Съюза — Определяне на мястото на внос на стоките — Транспортно средство, регистрирано в трета държава и въведено в Европейския съюз в противоречие с митническото законодателство
 3. Европейска практика относно правото на данъчен кредит при некоректни доставчици и добросъвестни получатели (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Право на приспадане на ДДС по получени доставки — Продажба на недвижима вещ между данъчнозадължени лица — Продавач, за когото е открито производство по несъстоятелност — Национална практика, съгласно която правото на приспадане се отказва на купувача, тъй като знаел или трябвало да знае за затрудненията на продавача да внесе дължимия ДДС по извършената доставка — Измама и злоупотреба с право — Понятие „измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“
 4. Европейски правила относно ограниченията при избягване на двойното данъчно облагане съгласно ДФЕС – Свобода на установяване — Избягване на двойното данъчно облагане чрез освобождаване от облагане на доходите на чуждестранното място на стопанска дейност — Приспадане на окончателните загуби, формирани чрез чуждестранно място на стопанска дейност — Държава, която се е отказала от правомощието си за данъчно облагане по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Сходство на положенията
 5. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги — Фитнес центрове — Индивидуална или групова инструкторска помощ — Понятия „използване на спортни съоръжения“ и „единна доставка“
 6. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International financial reporting standard (IFRS) 17 Insurance Contracts
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Договори за ипотечен кредит – Последици от установяването на неравноправността на клауза – Погасителна давност – Принцип на ефективност
 2. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Координиране на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги – Задължение за извършване на проверка за наличието на оферта с необичайно ниска стойност – Предвиден в националното законодателство критерий за преценка дали дадена оферта е с необичайно ниска стойност – Изискване за наличие на минимум три оферти – Съдебен контрол
 3. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Съкратено производство за изпълнение на вземания за адвокатски възнаграждения – Евентуален неравноправен характер на клаузите в споразумение относно възнагражденията – Национална правна уредба, която не предвижда възможност за съдебен контрол – Заблуждаваща търговска практика – Договор между адвокат и негов клиент, с който на клиента се забранява да оттегля иска си без знанието или против съвета на адвоката, а при неспазване на забраната се предвижда финансова неустойка – Понятие „основен предмет на договора“

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 2. Ред за издаване на Европейска заповед за плащане. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Процедура за европейска заповед за плащане – 30дневен срок за подаване на възражение срещу европейската заповед за плащане – Процедура по преразглеждане – Пандемията от COVID19 – Национална правна уредба, предвиждаща прекъсване с няколко седмици на процесуалните срокове по граждански дела

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец август 2022 г.

 

ЕВРО ФИНАНСИ – Международни счетоводни стандарти и Международни стандарти за финансово отчитане (в сила от 01/09/2022); Освобождаване от ДДС и/или акциз; Данък върху добавената стойност – Място на доставка на транспортни услуги; Място на данъчно привързване; Работно време, почивки и отпуски в рамките на ЕС 

 

 

Данъчна политика

 1. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност – Доставки на застрахователни услуги – Място на данъчно привързване – Услуги по уреждане на застрахователни претенции, предоставяни от трети дружества от името и за сметка на застраховател – Понятие „други подобни услуги“
 3. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
 4. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика
 5. Общностна система на данъка върху добавената стойност съгласно Регламент № 282/2011 (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Място на доставка на транспортни услуги – Туристически круизи по река – Река със статут на кондоминиум – Понятие „транспортни услуги“
 6. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432
 7. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432 (образец)

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International accounting standard (IAS) 12 Income taxes
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юли 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд – 1. Неравноправни клаузи в потребителските договор. Заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните книги на тази банка.; 2. Потребителски кредит. Служебна проверка

Изчисляване на договорна лихва – краткосрочен и осреднен краткосрочен лихвен процент в евро (€STR / ESTR / EST); Обезщетение за вреди поради неспазване на принципа за защита на оправданите правни очаквания; Верига от последователни сделки – Погрешна квалификация на част от сделките

Данъчна политика

 1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
 2. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания – Вътреобщностно придобиване на стоки – Верига от последователни сделки – Погрешна квалификация на част от сделките – Принципи на пропорционалност и на данъчна неутралност
 3. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Обратно начисляване. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Механизъм на обратно начисляване — Национална правна уредба, съгласно която условие за прилагането на споменатия механизъм е идентифицирането за целите на ДДС — Принцип на данъчна неутралност
 4. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност — Корекция на приспаданията — Данъчнозадължено лице, което не е упражнило правото си на приспадане преди изтичането на преклузивен срок — Невъзможност това приспадане да се извърши чрез корекцията
 5. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика – Обща система на данъка върху добавената стойност — Изборен режим на облагаемост — Национална правна уредба, съгласно която правото на данъчнозадълженото лице да избере продажбата на недвижим имот да бъде облагаема с ДДС, е обвързано с условието този имот да се прехвърля на вече регистрирано за целите на ДДС данъчнозадължено лице — Задължение за коригиране на приспаднатия ДДС при неспазване на това условие — Принципи на данъчна неутралност, ефективност и пропорционалност

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Отказ да се издаде заповед за изпълнение на парично задължение в случай на претенция, основана на неравноправна клауза – Последици, свързани с неравноправния характер на договорна клауза; Служебна проверка от националния съд — Национално заповедно производство — Заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните книги на тази банка
 2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 3. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Заявление за разпределяне на права на плащане от националния резерв за млади земеделски стопани – Национален административен орган, предоставил невярна информация относно квалификацията на дадено лице като „млад земеделски стопанин“ – Принцип на защита на оправданите правни очаквания – Иск за обезщетение за вреди поради неспазване на предвидения в националното право принцип за защита на оправданите правни очаквания – Понятие „млади земеделски стопани“

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Искане за дерегистрация по система Интрастат
 2. Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор
 3. Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат
 4. Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система Интрастат
 5. Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация по система Интрастат
 6. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
 7. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
 8. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
 9. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
 10. Писмо относно причина за възникнала техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации
 11. Регистрационен формуляр за Интрастат оператор
 12. Уведомление за неподаване на месечни декларации по система Интрастат на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки
 13. Указания за попълване на Интрастат декларации

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на договорна лихва – краткосрочен лихвен процент в евро (€STR / ESTR / EST)
 2. Изчисляване на договорна лихва – осреднен краткосрочен лихвен процент в евро (€STR / ESTR / EST)

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на търговските договорености на ЕС
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юни 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд – 1. Възстановяване на акциз, който е платен чрез данъчни бандероли; 2. Обществени поръчки – Право на възлагащ орган да отправи покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка; Неравноправни клаузи в потребителските договори — Заповедно производство и производство по изпълнение, насочено срещу трети лица

 Данъчна политика

  1. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки – Избягване на икономическото двойно данъчно облагане на дивиденти – Режим на данъчна удръжка и данъчен кредит при преразпределяне на дивиденти – Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка – Плащане на данъчни кредити на получателите на дивидент
  2. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Акцизи — Възстановяване на акциз, който вече е платен чрез данъчни бандероли, поставени върху унищожен под административен надзор обработен тютюн — Задължение на държавите членки да приемат правна уредба, предвиждаща възстановяване на акциза за обработения тютюн, който е освободен за потребление и унищожен под митнически надзор
 • Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Право на лицата да присъстват на съдебния процес – Данъчни престъпления, наказуеми с лишаване от свобода – Информация за съдебния процес – Невъзможност да се установи местонахождението на обвиняемия въпреки положените от компетентните органи разумни усилия – Възможност за задочен процес и задочно осъждане – Право на нов съдебен процес или на друго средство за правна защита, което позволява ново разглеждане на делото по същество

 1. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Определяне на договорната стойност на сходни стоки – Идентични или сходни стоки, изнесени за Съюза „в същия момент или приблизително в същия момент“; Вземане предвид на информация от национална база данни за целите на определянето на митническата стойност – Положения, при които се счита, че лицата са свързани – Съмнения, основани на истинността на декларираната цена – Понятия „свързани лица“ и “подобни стоки“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на преносим документ U1 (удостоверяване на български осигурителен стаж)
 2. Заявление за издаване на преносим документ U2
 3. Заявление за издаване на преносим документ U3
 4. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Заповедно производство и производство по изпълнение, насочено срещу трети лица — Сила на пресъдено нещо, която имплицитно обхваща действителността на клаузите на изпълнителното основание — Правомощие на съдията по изпълнението за служебна проверка на евентуалната неравноправност на договорна клауза
 2. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Възлагане на обществени поръчки — Пряко и безусловно препращане в националното законодателство към разпоредби на правото на Съюза — Приложимост към поръчка с прогнозна стойност под определения в Директивата праг — Право на възлагащ орган да отправи покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление само до един икономически оператор, след като установи, че предходна открита процедура е била неуспешна — Задължение за запазване на първоначалните условия на поръчката без въвеждането на съществени изменения — Понятие „възлагащ орган“ (преюдициално запитване от български съд)
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец май 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Запитвания от български съдилища: 1. Плащания към бенефициерите – Мълчалив отказ; Равно третиране на работници от публичния и от частния сектор; 2. Данъчни престъпления – Възможност за задочен процес; 3. Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз

Прилагане на намалена ставка на ДДС за услуги; Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка; Възстановяване на суми, събрани от държава членка в нарушение на правото на Съюза; Понятие „данъчните разпоредби“

 Данъчна политика

 1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Право на възстановяване или право на плащане на парични суми, събрани или отказани от държава членка в нарушение на правото на Съюза — Антидъмпингови мита, вносни мита, възстановявания при износ и имуществени санкции — Възстановяване на суми, събрани от държава членка в нарушение на правото на Съюза — Плащане на лихва — Ограничение за плащането на лихви при възстановяване на мита — Принцип на ефективност — Национална правна уредба, предвиждаща олихвяване, считано от момента на сезирането на съд
 2. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки – Избягване на икономическото двойно данъчно облагане на дивиденти – Режим на данъчна удръжка и данъчен кредит при преразпределяне на дивиденти – Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка – Плащане на данъчни кредити на получателите на дивидент
 3. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Обща система на данъка върху добавената стойност — Продажба на карта, даваща право на притежателя да ползва редица туристически услуги за ограничен период от време — Понятия „ваучер за множество различни плащания“ и „ваучер за конкретна цел“
 4. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Право на лицата да присъстват на съдебния процес – Данъчни престъпления, наказуеми с лишаване от свобода – Информация за съдебния процес – Невъзможност да се установи местонахождението на обвиняемия въпреки положените от компетентните органи разумни усилия – Възможност за задочен процес и задочно осъждане – Право на нов съдебен процес или на друго средство за правна защита, което позволява ново разглеждане на делото по същество
 5. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз — Процесуални гаранции — Обезпечаване и конфискация на вещ, принадлежаща на трето лице извън наказателното производство — Национална правна уредба, която в рамките на съдебната фаза на производството не предвижда правно средство за защита на трети лица и не допуска евентуално връщане на вещта преди приключване на наказателното производство
 6. Европейски практики при данъчното третиране на дейността на висшите училища и образователните услуги – Данък върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Освобождавания, свързани с предоставянето на детско, младежко, училищно или университетско образование — Предоставяне на услуги в областта на образованието, допълващи учебната програма — Частноправен субект, предоставящ такива услуги с търговска цел
 7. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност – Ставка – Временни разпоредби за някои трудоемки услуги – Обновяване и ремонтиране на частни жилища – Прилагане на намалена ставка на ДДС за услугите за ремонт и поддръжка на асансьори на жилищни сгради – Понятия „обновяване“, „ремонтиране“, „частни жилища“ и „обновяване и ремонтиране на частни жилища“
 8. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчна измама чрез укриване на дължимия данък — Санкции — Национално законодателство, което предвижда административна и наказателна санкция за едно и също деяние — Ограничаване на принципа ne bis in idem — Изискване да се предвидят ясни и точни правила — Възможност за вземане предвид на тълкуването на националното законодателство от националните съдилища — Необходимост да се предвидят правила, гарантиращи пропорционалността на съвкупността от наложени санкции
 9. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Митнически съюз — Данък върху добавената стойност — Лица—платци на данъка — ДДС при внос — Солидарна отговорност на косвения митнически представител и на дружеството вносител — Мита — Понятие „митническо задължение“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на преносим документ U3
 2. Заявление за удостоверяване на датата на регистрация в българските служби по заетостта
 3. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход.  Европейски практики при здравното осигуряване
 4. Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на гражданин от трета държава

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до информация.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Изключване на данъчни разпоредби – Електронна търговия – Телематичен портал за посредничество във връзка с недвижими имоти – Изключване на данъчната област – Регионална правна уредба относно данък за обектите за туристическо настаняване – Разпоредба, задължаваща посредниците да предоставят на данъчните органи при писмено искане определени данни относно дейността на такива обекти с цел да се определят лицата – платци на този данък – Липса на дискриминация – Липса на ограничение – Понятие „данъчните разпоредби“
 2. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Въздействие на дадена практика върху благосъстоянието на потребителите и структурата на пазара – Съставляваща злоупотреба практика с отстраняващ ефект – Способност на практиката да породи отстраняващ ефект – Използване на средства, различни от характерните за основаната на качествата конкуренция – Невъзможност за също толкова ефективен хипотетичен конкурент да отговори на практиката – Наличие на антиконкурентно намерение – Отваряне за конкуренцията на пазара за продажба на електрическа енергия – Предаване на чувствителна търговска информация в рамките на група от дружества с цел запазване на господстващо положение на даден пазар, наследено от законен монополист – Носене на отговорност от дружеството майка за поведението на дъщерно дружество – Понятие „злоупотреба“
 3. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Заповедно производство и производство по изпълнение, насочено срещу трети лица — Сила на пресъдено нещо, която имплицитно обхваща действителността на клаузите на изпълнителното основание — Правомощие на съдията по изпълнението за служебна проверка на евентуалната неравноправност на договорна клауза
 4. Основните свободи в ЕС и свободата на стопанска инициатива – Права върху интелектуална собственост – Отправяне на извънсъдебно предупреждение с цел да се гарантира спазването на право върху интелектуална собственост – Разходи за адвокат – Национална правна уредба, която при определени условия ограничава възстановимия размер на тези разходи – Понятия „съдебни разноски“ и „други разходи“
 5. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Схеми за директно подпомагане – Плащания към бенефициерите – Срок за плащане – Мълчалив отказ по заявлението за подпомагане

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници – Обезценяване на капиталови инструменти – Защита на правата на акционерите и кредиторите – Проспект за публикуване при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване – Неточна информация в проспекта – Иск за унищожение на договора за придобиване на акции, предявен срещу универсалния правоприемник на кредитната институция, за който има решение за преструктуриране
 2. Търговски практики при дистанционните продажби и финансовите услуги (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Защита на потребителите — Договор от разстояние между потребител и търговец — Задължение на търговеца да уведоми потребителя за наличието на търговска гаранция на производителя и за свързаните с нея условия — Условия, при които възниква такова задължение — Съдържание на информацията, която трябва да се съобщи на потребителя относно търговската гаранция на производителя — Понятия „търговска гаранция“ и „условия за търговските гаранции“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на договорна лихва – CHF съставен САРОН

Класификатор по държави

 1. Географски особености на прилагането на ДДС в общността
 2. Еволюция на ставките на ДДС, приложими в страните-членки
 3. Прилагане на „Паркингова“ (преференциална) ставка в някои страни-членки
 4. Прилагане на намалени ставки на ДДС от страните членки по отношение на категориите стоки и услуги, съдържащи се в Анекс III на Директива 2006/112/ЕС
 5. Случаи, в които нулевата ставка се прилага към потреблението в законодателството на страните членки (Раздел VIII, Част IV от Директива за ДДС 2006/112/ЕС)
 6. Списък на ДДС ставките, прилагани в страните-членки
 7. Списък на свръхнамалените ставки (по-малко от 5%), прилагани в някои страни членки
 8. Ставки на ДДС, общо прилагани в страните-членки към някои продукти или услуги

Справочник

 1. Календар за тръжни операции на Евросистемата през 2022 г.
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 3. Списък на забранените авиокомпании на територията на ЕС
 4. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]