Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юни 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Митнически съюз – Класиране на стоките; Право на приспадане на ДДС – Отказ, който се основава на нищожността на сделката; Нарушение, установено вследствие на решение на Съда – Право на изплащане на лихва върху надвзетата сума; Социална сигурност — Различно третиране — Понятия „обезщетения за болест“ и „социално предимство“; Предявяване на вземания, надхвърлящи връщането на уговорените в договора суми и на плащането на мораторни лихви

Данъчна политика

 1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци.  Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данък, събиран от държава членка в нарушение на правото на Съюза – Нарушение, установено вследствие на решение на Съда – Право на изплащане на лихва върху надвзетата сума – Национална правна уредба, ограничаваща правото на изплащане на лихва до периода до тридесетия ден след публикуването на решението на Съда в Официален вестник на Европейския съюз
 2. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност – Право на приспадане на ДДС – Отказ, който се основава на нищожността на сделката съгласно националното гражданско право – Изключения от правото на приспадане на ДДС се допускат само в изрично предвидените в разпоредбите на Директива 2006/112 случаи
 3. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
 4. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Митнически съюз – Обща митническа тарифа – Класиране на стоките – Комбинирана номенклатура – Рафинирано, избелено и дезодорирано палмово масло – Липса на предвиден метод за изследване на консистенцията на продукт
 5. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика
 6. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за възстановяване на извършени разходи по реда на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
 2. Парични обезщетения за болест в рамките на ЕС – Социална сигурност — Социални предимства — Различно третиране — COVID19 — Карантина на служители, разпоредена от националния здравен орган — Обезщетяване на посочените служители от страна на работодателя — Възстановяване на разходите на работодателя от компетентния орган — Изключване на погранични работници, карантинирани съгласно мярка, взета от органа на държавата им на пребиваване — Понятия „обезщетения за болест“ и „социално предимство“
 3. Правила за избягване съвпадането на различни видове обезщетения в рамките на Европейския съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договор с двойна цел – Преценка във връзка с договор за кредит, който отчасти се отнася до стопанската дейност на кредитополучателя и отчасти до цели извън тази дейност – Понятие “потребител”; Ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута – Последици от обявяването на клауза за неравноправна – Последици от обявяването на договор за изцяло недействителен – Възможност за предявяване на вземания, надхвърлящи връщането на уговорените в договора суми и на плащането на мораторни лихви – Възпиращ ефект на забраната на неравноправните клаузи – Съдебно тълкуване на национална правна уредба
 2. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за включване в система за лоялни клиенти, позволяваща получаването на определени финансови предимства при закупуването на стоки и услуги от трети лица търговци — Понятие „потребител“
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 4. Отменяне и възстановяване на финансова помощ от Общността
 5. Практика на европейския съд при усвояване на структурните фондове на Европейския съюз – Структурни фондове на Европейския съюз — Действия, за които се предполага, че могат да поставят в по-благоприятно положение икономически оператор в хода на процедура за възлагане на обществена поръчка — Финансови корекции от държавите членки във връзка с установените нередности — Приложими критерии — Понятие „нередност“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец май 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд: 1. Особени преюдициални производства – Спиране на главното производство от национална юрисдикция; 2. Освобождаване доставките на услуги, свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организации, признати за благотворителни; 3. Организация на работното време – Безопасност и здраве на полагащите нощен труд работници – Понятие „прилагане на правото на Съюза“; 4. Данъчно третиране на липсите и брака – Бракувани стоки – Последваща продажба като отпадъци – Понятия „унищожаване“ и „погиване“; 5. Неиздаване на фискална касова бележка – Кумулиране на административни санкции с наказателноправен характер за едно и също деяние

Данъчно облагане на доходите от недвижими имоти, намиращи се на територията на държава членка – Балансирано разпределение на правомощията за данъчно облагане между държавите членки; Защита на потребителите — Право на отказ от договор, сключен извън търговския обект — Задължение за предоставяне на информация от съответния търговец

 

Данъчна политика

 1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Освобождаване на доставките на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организации, признати за благотворителни от съответната държава членка – Доставки на услуги на данъчно незадължено лице в държава членка, различна от тази, в която е установен доставчикът – Преценка на естеството на доставките на услуги и на условието съответната организация да е призната за благотворителна – Понятие „доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“ и „организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“
 2. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неиздаване на фискална касова бележка – Кумулиране на административни санкции с наказателноправен характер за едно и също деяние – Пропорционалност на наказанията – Право на ефективни правни средства за защита; Санкции, предвидени в случай на неизпълнение на задълженията от страна на данъчнозадълженото лице – Принципи на пропорционалност и неутралност на ДДС – Съвместимост на санкциите
 3. Европейска съдебна практика при данъчното третиране на липсите и брака (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Корекция на приспаданията на платен по получени доставки ДДС – Бракувани стоки – Последваща продажба като отпадъци – Унищожаване или изхвърляне, което е надлежно доказано или потвърдено – Понятия „унищожаване“ и „погиване“
 4. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност — Режим за облагане на маржа на печалбата — Превозни средства извън употреба, продавани за части — Понятие „стоки втора употреба“
 5. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез данъчно облагане – Свободно движение на капитали — Корпоративен данък — Данъчно облагане на доходите от недвижими имоти, намиращи се на територията на държава членка — Разлика в третирането на местните и чуждестранните фондове — Освобождаване само на местни фондове — Отчитане на данъчния режим на инвеститорите — Необходимост от запазване на съгласуваността на националния данъчен режим — Необходимост от запазване на балансирано разпределение на правомощията за данъчно облагане между държавите членки
 6. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Доставка на стоки – Незаконно потребление на електроенергия – Принцип на неутралитет на ДДС – Фактуриране на потребителя на компенсация, в чийто размер се включва цената на консумираната електроенергия – Данъчнозадължено лице – Субект sui generis, на който общините са възложили определени задачи – Принципно облагане на разпределението на електроенергия
 7. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика – Данък върху добавената стойност — Изключения от освобождаването — Отдаване под наем на постоянно инсталирано оборудване и машини във връзка с отдаването под аренда на стопанска постройка — Обхват на изключението от освобождаването

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Организация на работното време — Хартата на основните права на Европейския съюз — Равно третиране — Безопасност и здраве на полагащите нощен труд работници на работното място — Подходяща за естеството на работата им защита на работниците, които полагат нощен труд — Работници от публичния и работници от частния сектор — Понятие „прилагане на правото на Съюза“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Защита на потребителите — Право на отказ от договор, сключен извън търговския обект — Задължение за предоставяне на информация от съответния търговец — Непредоставяне на информация на потребителя от търговеца — Задължения на потребителя при отказ — Отказ, след като договорът е изпълнен — Последици
 2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Статут на Съда на Европейския съюз — Спиране на главното производство от национална юрисдикция, която сезира Съда с преюдициално запитване на основание член 267 ДФЕС — Възможност за частично спиране

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец април 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Мерки във връзка с наследственото право

 Международни одиторски стандарти – докладване по финансови отчети; Данък върху добавената стойност – Квалифициране като „доставка на стоки“ или като „доставка на услуги“; Данъчнозадължено лице, действащо от свое име, но за сметка на другиго — Доставчик на услуги, извършвани по електронен път; Данъчно облагане на общините за дейностите или сделките, с които те се ангажират като държавни органи – Понятия „икономическа дейност“ и доставка извършена „възмездно“; Европейска заповед за запор на банкови сметки — Условия за издаване

Данъчна политика

 1. Данък наследство в правото на Европейския съюз. Наследяване съгласно Регламент (ЕС) № 650/2012 (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Мерки във връзка с наследственото право — Изявление за отказ от наследство, направено от наследник пред съда на държавата членка по обичайното му местопребиваване — Последващо вписване на това изявление по искане на друг наследник в регистъра на друга държава членка
 2. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС, възложители на обществени поръчки и европейското законодателство (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Община, която организира развитието на енергията от възобновяеми енергийни източници на нейната територия в полза на жителите на тази община, които са собственици на недвижими имоти и са заявили желание да бъдат оборудвани със системи за енергия от възобновяеми източници — Собствено участие от тези лица в размер на 25 % от разходи, които подлежат на субсидиране, без възможност да се превиши максималният размер, договорен между общината и заинтересованият собственик; Липса на данъчно облагане на общините за дейностите или сделките, с които те се ангажират като държавни органи – Понятия „икономическа дейност“ и доставка извършена „възмездно“
 3. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Изпълнителни правомощия на Съвета на Европейския съюз — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчнозадължено лице, действащо от свое име, но за сметка на другиго — Доставчик на услуги, извършвани по електронен път
 4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данък върху добавената стойност – Зарядни точки за електрически превозни средства – Предоставяне на достъп до интерфейса, предназначен за зареждане на електрически превозни средства, доставка на нужната електроенергия и осигуряване на техническа помощ и информационни услуги – Квалифициране като „доставка на стоки“ или като „доставка на услуги“ – Понятие „доставка на стоки“ и „доставка на услуги“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Обезщетения, получавани без вноски в рамките на Европейския съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Конкуренция — Вертикални ограничения на конкуренцията — Обвързващо действие на окончателните решения на националните органи за защита на конкуренцията, с които се установява нарушение на правилата на конкурентното право — Приложение ratione temporis и ratione materiae — Искове за обезщетение за вреди и за обявяване на нищожност за нарушения на разпоредбите на правото на Съюза в областта на конкуренцията

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска съдебна практика при застраховане, при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договор за групово застраховане – Критерии за преценка на неравноправността на договорна клауза – Изискване за прозрачност – Трайна инвалидност на потребителя – Задължение за информиране — Несъобщаване на клауза за ограничаване или изключване на покритието на застрахования риск
 2. Право на обезщетение при задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Застрахователна полица (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства – Право на пряк иск — Обхват – Определяне на размера на обезщетението — Хипотетични разходи — Възможност за обуславяне на плащането на обезщетението от определени условия – Продажба на превозното средство
 3. Ред за издаване на Европейска заповед за плащане. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки — Условия за издаване на такава заповед — Съдебно решение, с което длъжникът се осъжда да заплати имуществена санкция в случай на неизпълнение на разпореждане за преустановяване на действия — Понятия „съдебно решение“ и „съдебно решение, … чрез което от длъжника се изисква да изплати сумата по вземането“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

 

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец март 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Принадлежащо на трето лице имущество, отнето в хода на административнонаказателно производство

Анализ на Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО; Принципи на данъчен неутралитет, ефективност и пропорционалност; Отговорност на доставчика на платежни услуги в случай на неразрешени трансакции; Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари- Понятие „движение на капитали“ и „ограничение“

 Данъчна политика

 1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Освобождаване от ДДС – Освобождаване на застрахователните и презастрахователните сделки – Освобождаване на доставките на стоки, използвани единствено за освободена дейност – Препродажба на претърпели произшествие превозни средства, придобити от застраховани лица – Принцип на данъчна неутралност – Понятия „застрахователни сделки“ и „свързаните със застрахователни сделки услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти“
 2. Европейска съдебна практика при вътреобщностните доставки (ВОД) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Освобождавания на вътреобщностни сделки — Срок за представяне на доказателства — Принципи на данъчен неутралитет, ефективност и пропорционалност
 3. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност — Доставка на сгради или на части от сгради и прилежащата им земя преди първото обитаване — Липса на разпоредби във вътрешното право, предвиждащи подробните правила за прилагането на критерия, свързан с първото обитаване — Случаи на освобождаване — Доставка, след преобразуване, на сграда, която е била обитавана за първи път преди преобразуването — Национална административна доктрина, която приравнява съществено преобразуваните сгради на нови сгради — Понятие „преобразуване на сграда“
 4. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Митнически кодекс на Съюза – Правни средства за защита – Митническа контрабанда – Принадлежащо на трето лице имущество, отнето в хода на административнонаказателно производство – Национално законодателство, което изключва третото лице от категорията на лицата, оправомощени да обжалват наказателното постановление, с което се разпорежда отнемането

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Анализ на Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
 2. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта
 3. Заявление за изискване на формуляр S041
 4. Обезщетения, получавани без вноски в рамките на Европейския съюз – Прекратяване на договор за търговско представителство — Право на обезщетение на търговския представител — Оправдано обезщетение — Комисиона за бъдещи сделки — Нови клиенти, които търговският представител е привлякъл — Съществуващи клиенти, с които търговският представител значително е увеличил обема на търговията — Еднократна комисиона — Понятие „комисионата, изгубена от търговския представител“
 5. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Социална политика — Организация на работното време — Междудневна и междуседмична почивка — Национална правна уредба, която предвижда минимална продължителност на междуседмичната почивка от четиридесет и два часа — Задължение за предоставяне на междудневна почивка — Условия за предоставяне — Понятие „междуседмична почивка“
 6. Уведомление за анулиране на Европейска здравноосигурителна карта

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

  1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Емисии на замърсители – Намаляване на емисиите на азотни оксиди (NOx), ограничено чрез „температурен прозорец“ – Защита на интересите на отделния купувач на превозно средство, оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство – Право на обезщетение за вреди, основано на деликтната отговорност на производителя на това превозно средство – Начин за изчисляване на обезщетението за вреди – Принцип на ефективност
  2. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Национална мярка, която задължава кредитна институция да прекрати деловите взаимоотношения или вече да не установява такива взаимоотношения с лица, които не са граждани на съответната държава – Ограничаване – Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Пропорционалност – Понятие „движение на капитали“ и „ограничение“
  3. Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Платежни услуги във вътрешния пазар – Информация, предоставяна на платеца след получаване на платежното нареждане – Отговорност на доставчика на платежни услуги в случай на неразрешени трансакции – Задължение на този доставчик да възстанови на платеца сумата на неразрешените трансакции – Задължение на посочения доставчик да предостави на платеца информация, свързана със съответния получател – Понятие „получател“
  4. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Последици от установяването на неравноправността на клауза — Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута — Запазване на договора без неравноправни клаузи — Воля на потребителя договорът да бъде обявен за недействителен — Правомощия и задължения на националния съд
  5. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Компетентност при потребителски договори — Поведение на лицето, което претендира качеството потребител, което може да създаде впечатление у другата страна по договора, че това лице действа с професионална или търговска цел — Понятие “потребител”
 • Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Обща селскостопанска политика — Невъзможност за бенефициерите да продължат да спазват поетите задължения — Липса на необходимите мерки за приспособяване на задълженията на бенефициера към новото положение на стопанството — Понятия „преразпределяне на стопанството“, „мерки за комасация на земята“ и „непреодолима сила и извънредни обстоятелства“

 

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 • Сътрудничество между съдилищата и събиране на доказателства по граждански или търговски дела в държавите – членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Спиране на принудителното изпълнение на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание – Условия – Мерки за ограничаване на производството по принудителното изпълнение – Действие на удостоверението за европейско изпълнително основание – Спиране на изпълняемостта на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание, от държавата членка по произход – Понятие „изключителни обстоятелства“

 

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец февруари 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти) – Общи европейски приоритети за прилагане за годишните финансови отчети за 2022 г.; Прехвърляне на права върху вземания.  Счетоводна и данъчна практика; Договори за застраховка „Живот“, свързани с дялове в инвестиционни фондове, наричани „unit-linked“

Преюдициално запитване от български съд: Kонтрол върху разходи, финансирани от Европейската общност

Данъчна политика

 1. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 2. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Обратно начисляване. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данък върху добавената стойност — Право на приспадане на ДДС — Изграждане на сграден комплекс от неперсонифицирано сдружение — Договор за създаване на сдружение — Продажба от някои съдружници на апартаментите в посочения сграден комплекс — Определяне на данъчнозадълженото лице, платец на данъка — Принцип на данъчна неутралност — Понятие „данъчнозадължено лице“

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 2. Прехвърляне на права върху вземания.  Счетоводна и данъчна практика – Данък върху добавената стойност – Данъчна основа – Намаляване – Застраховател, който плаща обезщетение на застраховано лице за несъбираеми вземания с включен ДДС – Национална правна уредба, която не допуска намаляване на данъчната основа от застрахователя в качеството му на правоприемник – Принцип на данъчна неутралност – Принцип на ефективност

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Равно  третиране в областта на заетостта и професиите — Условия за достъп до самостоятелна заетост — Условия за наемане на работа и условия на труд — Забрана на дискриминация, основана на сексуална ориентация — Независим изпълнител, който работи чрез сключване на договор за изработка — Прекратяване и неподновяване на договор — Свобода на избор на страна по договор — Понятия „заетост“, „самостоятелна заетост“ и „занятие“, „условията за достъп до заетост, самостоятелна заетост или упражняване на занятие“, „условия за наемане и условия на труд“ и „уволнение“
 2. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Подвеждане на производителя под отговорност за действията на дистрибуторите – Наличие на договорни отношения между производителя и дистрибуторите – Злоупотреба – Клауза за изключителност – Необходимост да се докажат последиците върху пазара – Понятие „критерия за също толкова ефективния конкурент“
 2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Защита на потребителите — Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Предсрочно погасяване — Право на потребителя на намаляване на общите разходи по кредита, отнасящо се до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договор — Независещи от срока на договора разходи — Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“
 3. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Обща селскостопанска политика — Невъзможност за бенефициерите да продължат да спазват поетите задължения — Липса на необходимите мерки за приспособяване на задълженията на бенефициера към новото положение на стопанството — Понятия „преразпределяне на стопанството“, „мерки за комасация на земята“ и „непреодолима сила и извънредни обстоятелства“

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска съдебна практика при застраховане, при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Задължение за съставяне на договорните клаузи на ясен и разбираем език – Договори за застраховка „Живот“, свързани с дялове в инвестиционни фондове, наричани „unit-linked“ – Информация относно естеството и структурирането на застрахователния продукт и свързаните с него рискове – Заблуждаващи типови договори – Правни последици
 2. Сътрудничество между съдилищата и събиране на доказателства по граждански или търговски дела в държавите – членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Спиране на принудителното изпълнение на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание – Условия – Мерки за ограничаване на производството по принудителното изпълнение – Действие на удостоверението за европейско изпълнително основание – Спиране на изпълняемостта на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание, от държавата членка по произход – Понятие „изключителни обстоятелства“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец януари 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Годишен финансов отчет по Международните стандарти за финансово отчитане и Международните счетоводни стандарти; Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане – Адвокатска тайна; Вътрешни доставки в рамките на ДДС групата – Безвъзмездни доставки на услуги; Опазване на безопасността и здравето на работниците – Защита на очите и зрението на работниците

Преюдициално запитване от български съд: Покритие от задължителната застраховка — Понятие „телесно увреждане“;

 Данъчна политика

 1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
 2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика
 3. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 4. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
 5. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Възможност за държавите членки да разглеждат като едно данъчнозадължено лице субектите, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани помежду си от финансови, икономически и организационни връзки („ДДС група“) – Национална правна уредба, посочваща консолидиращото лице на ДДС група като единствено данъчнозадължено лице – Вътрешни доставки в рамките на ДДС групата – Безвъзмездни доставки на услуги – Понятие „цели, различни от икономическата дейност“
 6. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 7. Прагове за регистрация по ДДС в страните-членки на ЕС
 8. Списък на юрисдикции с преференциален данъчен режим

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Задължения на работодателите в Европейския съюз, свързани с условията на труд (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Социална политика — Опазване на безопасността и здравето на работниците — Работа с екранно оборудване — Защита на очите и зрението на работниците — Специални коригиращи средства — Очила — Закупуване от работника — Условия за поемането на разходите от работодателя — Понятия „нормални коригиращи средства“ и „специални коригиращи средства, които са подходящи за съответната работа“
 2. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта
 3. Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072)
 4. Заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072)
 5. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Злоупотреба с господстващо положение – Правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията – Висящо производство пред Европейската комисия – Национално производство относно иск за обезщетение за същото нарушение; Подвеждане на производителя под отговорност за действията на дистрибуторите – Злоупотреба – Необходимост да се докажат последиците върху пазара – Понятие „критерия за също толкова ефективния конкурент“
 2. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Хартата на основните права на Европейския съюз — Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане — Задължителен автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености — Адвокатска тайна — Освобождаване на обвързания с професионална тайна адвокат посредник от задължението за оповестяване — Задължение на адвоката посредник да уведоми всеки друг посредник, който не е негов клиент, за задълженията му за оповестяване
 3. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Критерии за преценка на неравноправния характер на клауза – Клауза за предсрочна изискуемост на кредит – Предвидено в договор освобождаване от задължението за отправяне на покана за изпълнение – Понятие „неравноправна клауза“
 4. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за предоставяне на правни услуги, сключен между адвокат и потребител — Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи — Изключване на клаузите, свързани с основния предмет на договора — Клауза, предвиждаща заплащането на адвокатско възнаграждение съгласно принципа на почасовата ставка — Правомощия на националния съд при наличието на клауза, квалифицирана като „неравноправна“
 5. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Право на обезщетение при задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Застрахователна полица (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства — Покритие от задължителната застраховка — Пътнотранспортно произшествие — Смърт на пътник — Право на обезщетение на ненавършили пълнолетие деца — Неимуществена вреда — Страдания на дете от смъртта на негов родител вследствие на това произшествие — Обезщетение само в случай на патологично увреждане — Понятие „телесно увреждане“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец декември 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд 1. Контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност — Инвестиционно подпомагане с условие кандидатът да представи удостоверения; 2. Неравноправни клаузи в потребителските договори — Различни видове правоотношения във връзка с управлението и поддръжката на сграда

Фактури – Отбелязване „обратно начисляване“ – Задължителен характер; Принципи на данъчна неутралност, на ефективност и на пропорционалност; Данък върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес

 Данъчна политика

 1. Данъци, удържани при източника. Европейски практики (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Данъчни преференции във връзка с изискванията за държавно подпомагане. Държавни помощи – европейската съдебна практика
 3. Данъчно и счетоводно третиране на правителствените помощи.  Европейски практики (вкл. преюдициално запитване от български съд)
 4. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Коригиране на декларация по ДДС – Получатели на услуги, които не могат да претендират право на приспадане – Липса на риск от загуба на данъчни приходи
 5. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Услуга, използвана от застрахователно дружество за проверка на точността на диагноза на тежко заболяване, както и търсенето и предоставянето на възможно най-добри грижи и лечение в чужбина — Понятие „предоставяне на медицинска помощ“
 6. Европейска практика относно правото на данъчен кредит при некоректни доставчици и добросъвестни получатели (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Верига от доставки – Втори купувач на стока – Измама, отнасяща се до част от дължимия при първото придобиване ДДС; Принципи на данъчна неутралност, на ефективност и на пропорционалност – Вземане в предвид на неизпълнение на задълженията, произтичащи от националните разпоредби и от правото на Съюза относно безопасността на хранителната верига – Поръчка, възложена от данъчнозадълженото лице на трето лице за извършване на облагаеми сделки
 7. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 8. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
 9. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Възможност за държавите членки да разглеждат като едно данъчнозадължено лице субектите, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани помежду си от финансови, икономически и организационни връзки („ДДС група“) – Национална правна уредба, посочваща консолидиращото лице на ДДС група като единствено данъчнозадължено лице – Необходимост консолидиращото лице да разполага с мнозинство от правата на глас, освен с мажоритарно участие в капитала – Преценка на независимостта на икономически субект с оглед на стандартизирани критерии – Понятия „тясно обвързване във финансово отношение“ и „независима икономическа дейност“
 10. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания – Освобождаване от ДДС – Тристранна операция – Определяне на крайния получател на доставката като лице – платец на ДДС – Фактури – Отбелязване „обратно начисляване“ – Задължителен характер – Пропуск да се направи такова отбелязване във фактурата – Коригиране на фактурата със задна дата
 11. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК.  Европейска съдебна практика

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за възстановяване на извършени разходи по реда на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
 2. Заявление за възстановяване на извършени разходи по реда на чл. 25 (Б) параграф 5 – 9, чл. 26 (Б) параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или действащи двустранни спогодби/договори за социално осигуряване или Споразумение на оттегляне на Обединеното кралство и Северна Ирландия от ЕС
 3. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
 4. Заявление за издаване на разрешение (формуляр S2) за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване
 5. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта
 6. Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072)
 7. Заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072)
 8. Уведомление за анулиране на Европейска здравноосигурителна карта

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Достъп на всеки член на широката общественост до информацията за действителните собственици – Валидност – Хартата на основните права на Европейския съюз – Зачитане на личния и семейния живот – Защита на личните данни
 • Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Физическо лице, собственик на апартамент в сграда в режим на етажна собственост — Различни видове правоотношения във връзка с управлението и поддръжката на сградата — Разлика в третирането във връзка с качеството „потребител“, провеждана в законодателството на държава членка между етажните собственици, които са сключили индивидуален договор за управление и поддръжка на общите части на сградата, и тези, които не са сключили такъв договор

 

 1. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Обща селскостопанска политика — Инвестиционно подпомагане — Национална правна уредба, която обвързва предоставянето на подпомагането с изпълнението на условието кандидатът да представи удостоверение за регистрация на животновъден обект на свое име и да докаже, че производственият обем на неговото земеделско стопанство е не по-малко от равностойността на 8 000 EUR

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Борба със забавянето на плащане по търговските сделки — Обезщетение за разноските по събиране, направени от кредитора в случай на забава на плащане от страна на длъжника — Минимална фиксирана сума от 40 EUR — Забава на няколко плащания, представляващи възнаграждение за доставки на стоки или услуги, извършени в изпълнение на един и същ договор — Понятия „търговски сделки“ и „забава на плащане“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец ноември 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд 1. Налагане на имуществена санкция на юридическо лице за неплащане на данъчни задължения — Принципи на презумпцията за невиновност и на законоустановеност и пропорционалност; 2. Харта на основните права на Европейския съюз — Насърчаване на енергийната ефективност;

Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане; Преместване на седалището на дружество — Възстановяване на осчетоводено преди преместването обезценяване; Място на данъчна привръзка – Получател, участвал в измама с ДДС в рамките на верига от сделки;

 Данъчна политика

 1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Безвъзмездни доставки на услуги – Безвъзмездно предоставяне на ваучери на персонала на данъчнозадълженото лице като част от програма за отличаване и награждаване на служителите – Сделки, третирани като възмездни доставки на услуги – Принцип на данъчна неутралност
 2. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Налагане на имуществена санкция на юридическо лице за неплащане на данъчни задължения — Санкции с наказателноправен характер — Принципи на презумпцията за невиновност и на законоустановеност и пропорционалност на престъплението и наказанието — Право на защита — Налагане на наказателна санкция на юридическо лице за нарушение, извършено от представителя на това юридическо лице — Неприключило паралелно наказателно производство срещу този представител — Понятия „конфискация“ и „имуществена санкция“
 3. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Място на данъчна привръзка – Прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове – Получател, участвал в измама с ДДС в рамките на верига от сделки – Данъчнозадължено лице, което е знаело или е трябвало да знае за съществуването на тази измама
 4. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие – Свобода на установяване — Преместване на седалището на дружество в държава членка, различна от тази по учредяването му — Възстановяване на осчетоводено преди преместването обезценяване — Освобождаване — Мерки, приети от държава членка за запазване на разпределението на данъчните правомощия между държавите членки

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 2. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 3. Финансови отчети по МСФО – пълен комплект

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
 3. Заявление за издаване на разрешение (формуляр S2) за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване
 4. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм — Оценка на рисковете, извършвана от задължените субекти — Установяване на рисковете от държавите членки и задължените субекти — Мерки за разширена комплексна проверка — Трета държава с висок риск от корупция — Изисквания към задължените субекти за доказване и документиране — Постоянно наблюдение на клиента, което трябва да се осъществява от задължените субекти — Публикуване на решенията за налагане на санкция
 2. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Харта на основните права на Европейския съюз — Насърчаване на енергийната ефективност — Ефективна съдебна защита — Национално процесуално правило, предвиждащо, че жалба, с която се оспорва съответствието на национална разпоредба с правото на Съюза, става безпредметна, ако разпоредбата бъде отменена с последваща норма в хода на производството
 3. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
 2. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец ноември 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишен финансов отчет за 2022 г. – рамка на финансово отчитане; Данъчни облекчения – 2022 г.; Тълкувателни решения – 1. Определяне началния момент на погасителната давност; 2. Tрудови правоотношения при предоставяне на работна сила в нарушение на трудовото законодателство;      Право на данъчен кредит – Липса на данъчно събитие на датата на издаването на фактурата; Преференциална данъчна ставка в ЗДДС

Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 2. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
 3. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
 4. Декларация по чл. 23, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 5. Декларация по чл. 25, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 6. Декларация по чл. 27, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 7. Декларация по чл. 27, ал. 4 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 8. Декларация по чл. 71, т. 2 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 9. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 10. Искане до Столична община за административна услуга за местни данъци и такси
 11. Искане за издаване на документи относно местни данъци и такси
 12. Молба по чл. 24, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 13. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Признаване на право на приспадане на данъчен кредит – Насрещни проверки на доставчици, при които е установено, че тези дружества не са декларирали доставки към издателите на процесните фактури
 14. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в Закона за данък върху добавената стойност – Непризнато право на данъчен кредит поради това, че между доставчика и получателя не е налице възмездна доставка на услуга, подлежаща на облагане с ДДС – Липса на данъчно събитие на датата на издаването на фактурата
 15. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 16. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Наличие на материалноправните предпоставки по чл. 177, ал. 3, т. 2, предложение второ от ЗДДС – Възникване право на данъчен кредит, като се избягва понасяне на данъчната тежест, както би било ако ревизираното дружество бе съставило протоколи за ВОП по чл. 117 от ЗДДС
 17. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 18. Стоки и услуги, за които се прилага нулева или намалена ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – Определяне началния момент на погасителната давност – Недължимо платен данък върху добавената стойност – Правно основание на погасителната давност при частно вземане

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Акценти на годишното счетоводно приключване – тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет за 2022 г. – рамка на финансово отчитане – тема от семинар
 3. Годишен финансов отчет.  Изготвяне и публикуване
 4. Годишно счетоводно приключване в условията на Ковид-19 – тема от семинар
 5. Годишно счетоводно приключване за 2022 година
 6. Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет на предприятието по МСФО
 7. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет
 8. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Труд и работна заплата

 1. Уведомяване на НАП за сключените трудови договори.  Длъжностни характеристики по НКПД – Право на органите по приходите да обявяват съществуването на трудови правоотношения при предоставяне на работна сила в нарушение на трудовото законодателство

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление по ПМС № 349 на МС от 27.10.2022 г.
 2. Заявление-декларация от осигурител за промяна на „съответното ТП на НОИ“ – Приложение № 20
 3. Целева помощ за отопление

Сделки. Банки и финанси

 1. Защита на потребителите на небанкови финансови услуги

Бюджет и одит

 1. Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071) (в сила от 1.01.2023 г.)
 2. Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания. Достъп до СЕБРА и обмен на бюджетни плащания

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2022 г.
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец октомври 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд – 1. солидарна отговорност на данъчно незадължения управител на юридическото лице; 2. Временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство; 3. Административен акт, подписан с електронен подпис, който не отговаря на изискванията; 4. Национална правна уредба, която разширява хипотезите, в които може да се установи и санкционира нарушение

Корпоративен данък — Задължение за изготвяне на данъчна документация; Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване

 Данъчна политика

 1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неоснователно фактуриран и платен ДДС – Ликвидация на доставчика – Отказ на данъчния орган да възстанови на получателя недължимо платения ДДС – Принципи на ефективност, данъчен неутралитет и недопускане на дискриминация
 2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Правна сила на електронните подписи – Изисквания към усъвършенствания електронен подпис – Издаден като електронен документ административен акт, подписан с електронен подпис, който не отговаря на изискванията за „квалифициран електронен подпис“ – Липса на „квалифицирано удостоверение за електронен подпис“ – Вписване на квалифициран електронен подпис в удостоверението, издадено от доставчика на доверителни услуги – Имена на титуляря на електронния подпис, които са транслитерирани на латиница, вместо да бъдат изписани на кирилица, както е обичайно“
 3. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Отпускане на кредити — Договор за синтетична секюритизация — Понятие “доставка на услуги, извършвана възмездно“
 4. Европейски практики при пренасяне на данъчна загуба и ликвидация – Приспадане на ДДС, платен по получени доставки – Стоки и услуги, използвани от данъчнозадълженото лице за производството на дълготрайни активи – Корекция на приспадането – Задължение за коригиране на приспаднатия ДДС в случай на ликвидация на това данъчнозадължено лице и на дерегистрацията му по ДДС
 5. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Мерки за осигуряване на правилното събиране на ДДС — Задължение за борба с недопустимите дейности, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз — Национална правна уредба, която предвижда солидарна отговорност на данъчно незадължения управител на юридическото лице — Недобросъвестно извършени от управителя разпоредителни действия. Намаляване на имуществото на юридическото лице, водещо до несъстоятелност — Неплащане на дължимия от юридическото лице ДДС в предвидените срокове — Лихви за просрочие — Пропорционалност
 6. Корпоративен данък. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане ( вкл. преюдициално запитване от български съд) – Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги — Корпоративен данък — Определяне на облагаемия доход на дружествата — Сделки, свързани с чужбина — Задължение за изготвяне на данъчна документация за търговските отношения между лица, които са в положение на взаимозависимост — Оценка и увеличение на облагаемия доход, предвидени като санкция
 7. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Управляващи дружества на ПКИПЦК — Задължения по отношение на предоставяната на инвеститорите информация — Задължение за актуализиране на „съществените елементи на проспектите“ — Състав на орган на управляващото дружество — Транспониране в правния ред на държавите членки — Национална правна уредба, която разширява хипотезите, в които може да се установи и санкционира нарушение, свързано с актуализирането на проспектите — Понятие „съществени елементи на проспектите“

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство – Договор за финансов лизинг – Лице, което дължи плащането на ДДС – Продажба и обратен лизинг (sale and lease back) – Данни, които задължително трябва да са отразени във фактурата – Възможност писмен договор да се третира като фактура
 2. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Ответник с местоживеене в трета държава – Компетентност при индивидуални трудови договори – Отношение на власт и подчинение – Индивидуален трудов договор – Гаранционно споразумение, сключено между работника и трето дружество, с което се гарантира изпълнението на задълженията на работодателя към този работник – Понятия „търговска дейност или професия“ и „занятие или професия“
 2. Обезщетения, получавани без вноски в рамките на Европейския съюз – Прекратяване на договора за търговско представителство от принципала – Обезщетяване на представителя – Обезщетение при прекратяване на договора – Подпредставителство – Право на подпредставителя да получи частта от дължимото на основния представител обезщетение при прекратяване, която съответства на привлечената от подпредставителя клиентела – Понятие „съществени ползи“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Обща транспортна политика — Временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство — Свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държавата членка по обичайното пребиваване в замяна на свидетелство за управление, издадено от друга държава членка — Отказ на първата държава членка да изпълни прието от втората държава членка решение за временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Борба със забавянето на плащане по търговските сделки – Събиране от публичен орган на вземания, цедирани от предприятия на дружество за събиране на вземания – Обезщетение за разноските по събиране, направени от кредитора в случай на забава на плащане от страна на длъжника – Минимална фиксирана сума от 40 EUR – Сделки между предприятия и държавни органи – Процедура за установяване на съответствието на стоките или услугите – Отчитане на данъка върху добавената стойност за целите на изчисляването на лихвите за забава – Понятие „дължима сума“
 2. Европейска съдебна практика при застраховане, при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Присъединяване към групова застраховка – Прехвърляне на правата, произтичащи от застрахователния договор – Застрахователни услуги в случай на заболяване или злополука в чужбина – Възнаграждение, плащано от присъединилото се лице за полученото застрахователно покритие – Еднакво третиране на застрахователните посредници – Понятия „застрахователен посредник“, „застрахователно посредничество“, „възнаграждение“ и „разпространение на застрахователни продукти“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа