Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец май 2021 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Противоречива или неправилна финансова практика – Тълкувателни решения;  Данъчно производство; Приложими разпоредби на действащия ЗДДС; Финансиране на бюджетен дефицит

Данъци и данъчни облекчения

 1. Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 2. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Предпоставки за възникване и упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит – Обективни данни, че стопански операции са белязани с измама или злоупотреба – Приложимите разпоредби на действащия ЗДДС ограничават изискуемата проверка за реалност на спорната стопанска операция единствено до пряката доставка
 3. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС – Начин за определяне митническата стойност на вносни стоки – Използване на вторични методи за определяне на митническата стойност – Наличие на „основателни съмнения“ по смисъла на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 2015/2447
 4. Данъчни постоянни разлики и влиянието им върху финансовия резултат – Данъчно третиране продажбата на имоти, отчуждени принудително в полза на трето лице, срещу което ревизираното лице няма насрещно вземане
 5. Данъчно облагане и мениджмънт – Включване на задължението за лихви на главния длъжник в отговорността на третото лице по чл. 19, ал. 1 и 2 ДОПК
 6. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим в Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в друга държава членка… – Приложение № 30 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 7. Заявление за прекратяване на регистрация на данъчно задължено лице – представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии – Приложение № 45 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 8. Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице – Приложение №1 от Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. (в сила от 1.07.2021 г.)
 9. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената стойност – Определяне мястото на доставка на услуга, предоставяна на лице с идентификационен номер в друга държава-членка – Установяване наличието на „постоянен обект“ на получателя – Понятия „място на установяване на стопанска дейност“ и „постоянен обект“
 10. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Основания за непризнаване на правото на приспадане на данъчен кредит – Липса на достатъчно аналитични записвания и данни, от които може да се установи идентичност на процесните стоки по предходен доставчик и последваща реализация на същите – Необходимостта от закупуване на готова продукция чрез посредник и с надценка, предвид възможността за директни покупки
 11. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Валидност на ревизионен акт, издаден на регистрирано лице – получател по облагаема доставка, на основание чл. 177 от ЗДДС, когато с предходен ревизионен акт на същото лице не е коригирано извършеното от него приспадане на данъка
 12. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Данъчно производство
 2. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Определяне на данъчната основа за облагане предвид неотчетените приходи и изчисляване на коефициент на средна годишна надценка на продадените стоки, с който са коригирани нетните приходи от продажби, общите разходи и финансовият резултат – Ревизия и проверка на компютърната информация – нерегламентираното инсталиране и употреба на какъвто и да е софтуерен продукт не може да е основание информацията от същия да бъде изключена от доказателствата
 3. Обезпечителни мерки
 4. Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – Прекъсване на давността при образуване на изпълнително дело и при изпращане на съобщение по чл. 221, ал. 1 от ДОПК
 5. Провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 251 – 254 от ДОПК
 6. Продажба чрез търг

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Изплащане на пенсиите.  Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсиите
 2. Изчисляване размера на пенсиите
 3. Права и помощи за хората с увреждания

Бюджет и одит

 1. Взаимодействие на общините с финансови институции и изисквания на бюджетната система.  Финансиране на бюджетен дефицит

Сделки. Банки и финанси

 1. Застраховки на банкови кредити. Защита на кредитора – Право за предявяване на иск по чл. 135 ал. 1 ЗЗД ако увреждащата сделка или действие са извършени преди сключването на договора за прехвърляне на вземането

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 3. БВП – Разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени
 4. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2021 година
 5. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Справка за отписаните задължения с индивидуален размер над 50 милиона лева
 8. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2021 г.
 9. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 10. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

 

Нова европейска финансова практика – април 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-593/19 от 15 април 2021 година

Данък върху добавената стойност – Определяне на мястото на доставка на далекосъобщителни услуги – Роуминг за граждани на трети държави в мобилни съобщителни мрежи в Европейския съюз – Възможност за държавите членки да прехвърлят мястото на доставка на далекосъобщителни услуги на своята територия

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Мерки за избягване на двойното данъчно облагане и на необлагането. Сектор на далекосъобщенията. Роуминг услуги. Граждани на трети държави, които са временно на територията на държава членка. Място на доставка. Възможност за прехвърляне на това място в съответната държава членка. Изискване за фактическо ползване или експлоатация на територията на държавата членка. Двойно данъчно облагане, необлагане или нарушаване на конкуренцията. Ирелевантност на данъчното третиране в третата държава.

Спор относно възстановяване на данъка върху добавената стойност, платен по получени доставки и свързан с предоставени далекосъобщителни услуги.

дело С-846/19 от 15 април 2021 година

Данък върху добавената стойност – Доставки на услуги, извършвани възмездно – Случаи на освобождаване – Доставки на услуги, извършвани от адвокат в рамките на представителство за закрила на пълнолетни недееспособни лица – Организации, признати за благотворителни – Понятия „икономическа дейност“ и „доставка на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Oблагане с ДДС на услугите, предоставяни от адвокат съгласно режим за закрила на пълнолетни недееспособни лица. Доставките на услуги, извършени в полза на пълнолетни недееспособни лица и целящи да им осигурят закрила при делата от гражданския живот, когато предоставянето им е възложено от съдебен орган по силата на закона представляват икономическа дейност. Aдвокат, който предоставя услуги със социален характер, да бъде признат за благотворителна организация по смисъла на Директивата за ДДС за целите на стопанската му дейност.

Понятия „икономическа дейност“ и „доставка на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване“.

Спор по повод на облагането с данък върху добавената стойност на доставките на услуги, извършвани от адвокат в рамките на представителство за закрила на пълнолетни недееспособни лица, възложено му по силата на закона от компетентния съдебен орган.

дело С-935/19 от 15 април 2021 година

Данък върху добавената стойност — Завишаване в данъчната декларация на размера на ДДС за възстановяване — Грешка в преценката на данъчнозадълженото лице относно облагаемия характер на сделката — Корекция на данъчната декларация след извършена ревизия — Санкция в размер на 20 % от сумата, с която е завишен размерът на ДДС за възстановяване — Принцип на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципи на пропорционалност и на неутралност на ДДС. Национална правна уредба, съгласно която на данъчнозадълженото лице, което неправилно квалифицира освободена от ДДС сделка като подлежаща на облагане сделка, се налага санкция в размер на 20 % от сумата, с която е завишен размерът на ДДС, поискан за възстановяване без основание, доколкото тази санкция се прилага еднакво в случай, при който нередността произтича от грешка в преценката, допусната от страните по сделката относно облагаемия й характер, който се характеризира с липса на данни за измама и на загуба на приходи за държавния бюджет, и в случай, при който не са налице такива специфични обстоятелства.

Спор по повод на налагането на дружество на административна санкция вследствие на данъчна ревизия.

дело С-75/20 от 22 април 2021 година

Митнически съюз – Митнически кодекс на Общността – Определяне на митническата стойност – Договорна стойност — Корекция – Цена, включваща доставката на границата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

За да се определи митническата стойност на внесени стоки, не следва към договорната им стойност да се добавят разходите, които производителят действително е направил за транспорта на тези стоки до мястото на въвеждането им на митническата територия на Съюза.

Спор по повод на решението на митническите органи да наложат на вносителя корекция на митническата стойност на внесените стоки.

дело С-485/19 от 22 април 2021 година

Защита на потребителите — Договори за потребителски кредити — Неравноправни клаузи — Неоснователно обогатяване на кредитора — Погасяване на правото на връщане — Принципи на правото на Съюза — Принцип на ефективност — Информация, която следва да се посочи в договор за кредит — Премахване на някои национални изисквания въз основа на практиката на Съда — Тълкуване на предишната редакция на националното законодателство в съответствие с тази съдебна практика — Действие във времето

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Установяването на нарушение на правата на потребителите и с произтичащите от това последици. Неоснователно обогатяване на кредитора вследствие на плащане въз основа на неравноправна клауза. Задължение за доказване на умишления характер на неоснователното обогатяване на кредитора. Тежест на доказване върху потребителя. Изисквания относно информацията, която следва да се съдържа в договора. Задължение на националния съд да тълкува предишна редакция на националното законодателство в съответствие с практиката на Съда.

Спор по повод на неоснователното обогатяване н дружество в резултат на направено от кредитополучателя плащане въз основа на клаузи от договор за потребителски кредит, за които се твърди, че са неравноправни или незаконосъобразни.

дело С-703/19 от 22 април 2021 година

Данък върху добавената стойност – Възможност за държавите членки да прилагат една или две намалени ставки на ДДС за някои доставки на стоки и услуги — Квалифициране на търговска дейност като „доставка на услуги“ – Храни, готови за непосредствена консумация на място в помещенията на продавача или в зона за хранене — Храни, готови за непосредствена консумация за вкъщи – Понятие „Ресторантьорски и кетъринг услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Намалени ставки на данък върху добавената стойност за определени категории стоки или услуги. В обхвата на понятието „ресторантьорски и кетъринг услуги“ попада доставката на храни, придружена от достатъчно помощни услуги, позволяващи на крайния клиент да консумира непосредствено тези храни. Когато крайният клиент реши да не се възползва от осигурените му от данъчнозадълженото лице материални и човешки ресурси, които придружават консумацията на доставените храни, следва да се счита, че никаква помощна услуга не придружава тяхната доставка.

Понятие „Ресторантьорски и кетъринг услуги“.

Спор относно резултатите от данъчна проверка, свързана със ставката на данъка върху добавената стойност за сделки по продажба на храни и ястия, готови за непосредствена консумация на място или за вкъщи, за които J.K. е обложено с този данък.

Нова европейска финансова практика – март 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-7/20 от 3 март 2021 година

Митнически съюз – Място на възникване на митническото задължение – Данък върху добавената стойност – Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос – Констатация за неизпълнението на задължение, предвидено от митническото законодателство на Съюза – Стока, която физически е въведена на митническата територия на Съюза в една държава членка, но е включена в икономическия оборот на Съюза в държавата членка, в която е била направена констатацията

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Място на възникване на данъчното задължение. Данъкът върху добавената стойност при внос на стоки, които подлежат на облагане с мито, възниква в държавата членка, в която е било констатирано неизпълнението на задължение, когато обсъжданите стоки — независимо че са били физически въведени на митническата територия на Съюза в друга държава членка — са включени в икономическия оборот на Съюза в държавата членка, в която е била направена тази констатация.

Спор относно плащането на митата и на данъка върху добавената стойност за вноса на частно превозно средство, регистрирано в Турция и внесено на територията на Европейския съюз.

дело С-581/19 от 4 март 2021 година

Облагаеми с ДДС доставки — Случаи на освобождаване — Предоставяне на медицинска помощ при упражняване на медицински и парамедицински професии — Консултации в областта на храненето — Фитнес и поддържане на добро физическо състояние — Понятия „Медицинска помощ“ и „Единна комплексна доставка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от данък върху добавената стойност – Услуга за консултации в областта на храненето, предоставена от сертифициран и оправомощен в рамките на фитнес центрове специалист и евентуално в рамките на програми, включващи и услуги в областта на фитнеса и поддържането на добро физическо състояние, представлява отделна и самостоятелна доставка на услуги и не може да попадне в обхвата на освобождаването.

Понятия „Медицинска помощ“ „Единна комплексна доставка“, „Доставка, съпътстваща основната доставка“ и „Самостоятелност на доставките“.

Спор по повод на акт за установяване на допълнително дължим данък върху добавената стойност за услуги за консултации в областта на храненето и услуги в областта на фитнеса и поддържането на добро физическо състояние.

дело С-344/19 от 9 март 2021 година

Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време – Дежурство в условията на постоянно разположение на повикване – Специфична работа, свързана с поддръжката на телевизионни предаватели, разположени далеч от населени райони – Психосоциални рискове — Задължение за превенция – Понятия „работно време“ и „почивка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Период на разположение. Случаи, в които работникът, макар да не е „на работа“, е в положение, което не му позволява действителна почивка. Характеристики на „действителната почивка“ в съответствие с целите за защита на здравето и безопасността на работниците.

Понятия „работно време“ и „почивка“.

Спор по повод на искане за заплащане на възнаграждение за дадени дежурства в условията на постоянно разположение на повикване. Най-напред следва да се уточни, че в рамките на настоящото решение терминът „дежурство“ като цяло обхваща всички периоди, през които работникът остава на разположение на своя работодател, за да може да осигури изпълнението на възложена му от него работа, а изразът „дежурство в условията на постоянно разположение на повикване“ се отнася до частта от тези периоди, през която работникът не е длъжен да стои на работното си място.

дело С-580/19 от 9 март 2021 година

Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време — Дежурство в условията на постоянно разположение на повикване — Дежурство, без работодателят да определя място — Периоди на дежурство със задължението за работника да може да бъде намерен по всяко време и да започне работа, ако е необходимо, в рамките на двадесет минути — Понятия „работно време“ и „почивка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Минимални изисквания за безопасност и здраве при организацията на работното време. Дежурства, по време на които даден работник е задължен да стигне до границите на града на местоработата му в служебно облекло със служебното превозно средство в рамките на двадесет минути, следва да се считат за работно време, независимо че работодателят не е определил къде да е местонахождението на работника, но работникът все пак е съществено ограничен в избора на място.

Понятия „работно време“ и „почивка“.

Спор по повод на предявено искане за заплащане на възнаграждение за дадени дежурства в условията на постоянно разположение на повикване. Най-напред следва да се уточни, че в рамките на настоящото решение терминът „дежурство“ като цяло обхваща всички периоди, през които работникът остава на разположение на своя работодател, за да може да осигури изпълнението на възложена му от него работа, а изразът „дежурство в условията на постоянно разположение на повикване“ се отнася до частта от тези периоди, през която работникът не е длъжен да стои на работното си място.

дело С-802/19 от 11 март 2021 година

Данък върху добавената стойност – Намаляване на данъчната основа – Доставки на лекарствени продукти – Предоставяне на отстъпки – Възмездно вътреобщностно придобиване на стоки на територията на държава членка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Установена в дадена държава членка аптека не може да намали данъчната си основа, когато извършва в качеството на вътреобщностни доставки, освободени от ДДС в тази държава членка, доставки на лекарствени продукти на установена в друга държава членка здравноосигурителна каса.

Спор във връзка с намаляването на данъчната основа в случай на предоставяне на отстъпки от цените на лекарствените продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание и доставяни от Нидерландия в Германия.

дело С-812/19 от 11 март 2021 година

Данък върху добавената стойност — Данъчнозадължено лице — Централа и клон на дружество, установени в две различни държави членки — Централа, част от ДДС група, в която не влиза клонът — Централа, която предоставя услуги на клона и му начислява разходите за тях

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

За целите на ДДС централата на дружество, която се намира в една държава членка и е част от ДДС група и клонът на това дружество, установен в друга държава членка, трябва да се считат за отделни данъчнозадължени лица, когато централата предоставя на посочения клон услуги и му начислява разходите за тях.

Спор по повод на данъчно становище, издадено от Комисия по данъчно право, Швеция, относно Закон за данъка върху добавената стойност.

дело С-459/19 от 17 март 2021 година

Данък добавена стойност – Място на доставката на услуги на данъчнозадължено лице, действащо в това си качество – Място на доставка на услуги по управление на инвестиции, получени от благотворителна фондация във връзка с неикономическа стопанска дейност от установени извън Европейския съюз доставчици – Понятия „икономическа дейност“ и „данъчнозадължено лице“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Когато данъчнозадължено лице, което извършва професионална неикономическа дейност, придобива услуги за нуждите на тази неикономическа дейност, въпросните услуги трябва да се считат за предоставени на това данъчнозадължено лице, „действащо в това си качество“. Услуги по управление на инвестиции на установени извън Съюза доставчици във връзка с някои инвестиционни дейности — дейности, за които Съдът вече е постановил, представляват неикономически дейности за целите на ДДС.

Понятия „икономическа дейност“ и „данъчнозадължено лице“.

Спор по повод на възстановяването на данъка върху добавената стойност, платен във връзка с услуги, предоставяни от установени извън Съюза инвестиционни мениджъри.

дело С-585/19 от 17 март 2021 година

Социална политика — Организация на работното време — Минимална продължителност на междудневна почивка — Работници, сключили няколко трудови договора с един и същ работодател — Понятия „работно време“ и „почивка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Работно време и почивки. Работници, сключили няколко трудови договора. Ограничения на максималната продължителност на дневното и седмичното работно време. Прилагане по отношение на работника или на договора. Понятия „Работно време“ и „Почивка“.

Спор между A и звено по оперативна програма във връзка с установена от последния финансова корекция в рамките на програма за финансиране поради неспазване от A на максималния брой часове, които едно лице може да работи на ден.

дело С-48/20 от 18 март 2021 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Неправилно фактурирани данъци — Добросъвестност на издателя на фактурата — Риск от загуба на данъчни приходи — Задължения на държавите членки да предвиждат възможност за коригиране на неправилно фактурирания данък — Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която не позволява на добросъвестно данъчнозадължено лице да коригира фактури с неправилно начислен ДДС след започването на производство за данъчен контрол, въпреки че получателят по тези фактури би имал право на възстановяване на този данък и ако сделките, за които са издадени фактурите, бяха надлежно декларирани. Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност.

Спор относно внасянето на неправилно фактуриран данък върху добавената стойност.

дело С-895/19 от 18 март 2021 година

Данък върху добавената стойност – Вътреобщностно придобиване на стоки – Приспадане на дължимия данък по получени доставки във връзка с такова придобиване – Формални изисквания — Материалноправни изисквания — Срок за подаване на справка-декларация – Принцип на неутралност на данъка и принцип на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която упражняването на правото на приспадане на ДДС във връзка с вътреобщностно придобиване в същия данъчен период, в който се дължи ДДС, зависи от посочването на дължимия ДДС в справка-декларация, подадена в тримесечен срок от края на месеца, през който е възникнало задължението за плащане на данъка по отношение на придобитите стоки.

Спор по повод на приспадането на данъка върху добавената стойност, дължим по получени доставки във връзка с вътреобщностни придобивания.

дело С-950/19 от 24 март 2021 година

Задължителен одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните счетоводни отчети – Наемане от одитирано дружество на задължителен одитор – Забрана за заемане на ключов ръководен пост в одитираното дружество — Нарушение — Тежест и продължителност на нарушението – Сключване на трудов договор с одитираното дружество — Независимост на задължителните одитори

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Одитори. Период на изчакване във връзка с наемането на работа от одитираното дружество на бивши одитори. Нарушение на забраната за заемане на ключов ръководен пост в одитираното дружество. Задължителен одитор, какъвто е например основният партньор по одита, назначен от одиторско дружество в рамките на одиторски ангажимент, трябва да се счита за заемащ ключов ръководен пост в одитираното дружество от момента, в който сключи с последното трудов договор.

Производство по повод на решението на Одиторски комитет да наложи глоба на A поради назначаването му на ключов ръководен пост в дружество, чийто задължителен одит е осъществил.

дело С-501/18 от 25 март 2021 година

Схеми за гарантиране на депозитите – Европейската система за финансов надзор – Препоръка на ЕБО към национален банков орган относно необходимите действия за спазване на Директива 94/19 – Правно действие – Право на вложителя на компенсация – Договорна клауза, която противоречи на Директива 94/19 – Принцип на предимство на правото на Съюза – Оздравяване и ликвидация на кредитните институции – Отговорност на държавите членки при нарушаване на правото на Съюза – Достатъчно съществено нарушение на правото на Съюза – Процесуална автономия на държавите членки – Принцип на лоялно сътрудничество – Принципи на равностойност и ефективност – Понятия „Неналичен депозит“ и „Компетентни органи“ – Установяване на неналичността на депозитите – Дължими и платими депозити

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Подлежащи на изплащане депозити. Европейски банков орган. Препоръка относно необходимите действия за спазване на Директива 94/19. Тълкуване и възможност за позоваване. Национална правна уредба или договорна клауза, съгласно която депозит в кредитна институция, чиито плащания са преустановени, става изискуем едва след като компетентният орган отнеме издадения на тази институция банков лиценз. Мярката за временно преустановяване на плащанията, прилагана от национална централна банка спрямо кредитна институция като оздравителна мярка, имаща за цел да запази или възстанови финансовото състояние на тази кредитна институция, съставлява неоправдана и непропорционална намеса в упражняването на правото на собственост на вложителите.

Понятия „Неналичен депозит“ и „Компетентни органи“.

Спор по повод искове за присъждане на обезщетение за вредите, които BT счита, че е претърпяла вследствие на редица действия и бездействия на БНБ в рамките на надзорните мерки спрямо ТБ

© Апис Европа АД

Представяне на „АПИС ФИНАНСИ“

.

Нова eвропейска финансова практика – декември 2020 г.

Нови решения

дело С-488/18 от 10 декември 2020 година

Данък върху добавената стойност — Освобождаване на „доставката на някои услуги, тясно свързани със спорта или физическото възпитание“ — Директен ефект — Понятие „нестопанска организация“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща система на данъка върху добавената стойност. Освобождавания. Доставка на някои услуги, тясно свързани със спорта. Степен на свободата на преценка на държавите членки. Законодателство на държава членка, което освобождава от ДДС само ограничен брой доставки на тясно свързани със спорта или физическото възпитание услуги. Понятие „нестопанска организация“.

Спор по повод отказа на Данъчна служба да освободи от данък върху добавената стойност някои свързани с голфа услуги, доставяни от G на практикуващите този спорт.

дело С-735/19 от 10 декември 2020 година

Защита на миноритарните акционери — Задължително предложение за поглъщане — Метод за изчисляване стойността на акциите за определяне на справедливата цена — Правомощиe за коригиране на справедливата цена — Изключения от стандартния метод на изчисляване при обстоятелства и в съответствие с критерии, които са ясно определени — Международен стандарт за финансово отчитане 10 — Консолидирани финансови отчети — Отговорност на съответната държава членка — Вреда, претърпяна от предложителя в резултат на предложение с твърде висока цена

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

При какви обстоятелства държавите членки могат да задължат предложителя да заплати на оставащите акционери цена, различна от платената от предложителя най-висока цена.Определяне на справедлива цена на предложението. Вземане предвид на цена, различна от най-високата цена, платена от предложителя. Одобрение на цената на предложението от надзорния орган. Изчисляване на цената на акция по стойността на предприятието. Обективни критерии за оценка, които се използват по правило при финансов анализ. Отговорност от държавата поради неправилно транспониране или прилагане на правото на Съюза. Право на обезщетение на предложителя поради определянето на завишена цена. Фиксирано намаление на обезщетението. Справедливо обезщетение.

Спор между E и Комисия за финансовите пазар по повод на искане, от една страна, за обявяване на незаконосъобразността на решение, с което тази комисия разрешава обратното изкупуване на акциите на V, които са предмет на предложение за поглъщане, и от друга, за присъждане на обезщетение за претърпяната в резултат на това решение вреда.

дело С-346/19 от 17 декември 2020 година

Данък върху добавената стойност – Oпределяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка – Възстановяване на ДДС – Посочване на номера на фактурата — Заявление за възстановяване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Kогато заявлението за възстановяване на ДДС не съдържа пореден номер на фактурата, но съдържа друг номер, който позволява да се идентифицира фактурата, а оттам и съответната стока или услуга, данъчната администрация на държавата членка по възстановяване е длъжна да смята заявлението за „представено“. Данъчната администрация може да поиска от заявителя да й съобщи пореден номер, който дава уникална идентификация на фактурата.

Спор между данъчна служба и Y по повод на издадения на това дружество отказ да му се възстанови данък върху добавената стойност.

дело С-656/19 от 17 декември 2020 година

Данък върху добавената стойност — Освобождавания при износ — Стоки, изпратени или превозени до местоназначение извън Европейския съюз от купувач, който не е установен на територията на съответната държава членка — Стоки, които действително са напуснали територията на Съюза — Доказване — Отказ за възстановяване при износ — Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност — Понятия „Стоки, които се пренасят в личния багаж на пътниц[и]“, и „личен багаж“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаването, предвидено в Директивата за ДДС не обхваща стоките, които частно лице, неустановено в Съюза, пренася със себе си извън Съюза с търговска цел, за да ги препродаде в трета държава. Принципите на данъчна неутралност и на пропорционалност не допускат национална практика, при която данъчните органи автоматично отказват на данъчнозадължено лице предвиденото освобождаване от ДДС, когато установят, че това данъчнозадължено лице недобросъвестно е издало формуляра, въз основа на който купувачът се е ползвал от освобождаване. Понятия „Стоки, които се пренасят в личния багаж на пътниц[и]“, неустановени в Съюза и „Личен багаж“.

Спор по повод на решение, с което се отказва предвиденото за стоките, които се пренасят в личния багаж на пътниците, освобождаване от данък върху добавената стойност.

дело С-801/19 от 17 декември 2020 година

Данък върху добавената стойност – Случаи на освобождаване – Предоставяне на разположение на парични средства срещу възнаграждение – Прехвърляне на запис на заповед на факторингово дружество и превеждане на получената сума на издателя на записа на заповед – Понятия „отпускане на кредит“ и „други прехвърляеми инструменти“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от данък върху добавената стойност за отпускане на кредити и за сделки с други прехвърляеми инструменти. Освобождаване, което се прилага по отношение на сделка, която за данъчнозадълженото лице се състои в предоставяне на разположение на друго данъчнозадължено лице срещу възнаграждение на парични средства, получени от факторингово дружество след прехвърлянето на последното на запис на заповед. Понятия „отпускане на кредит“ и „други прехвърляеми инструменти“.

Спор по повод определянето на данъка върху добавената стойност, дължим вследствие на възнаграждението, получено от F срещу предоставянето на K на парични средства, получени от факторингови дружества, притежаващи издадени от последното записи на заповед, заплащането по които е гарантирано от F.

© Апис Европа АД

Нова европейска финансова практика – октомври 2020 г.

Нови решения

дело С-331/19 от 01 октомври 2020 година

 

Данък върху добавената стойност – Възможност държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги – Продукти, чиято доставка се облага с намалена ставка на ДДС – Понятия „Хранителни продукти за човешко потребление“ и „Продукти, нормално използвани като добавки на хранителни продукти или като заместители на хранителни продукти“ – „Афродизиаци“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчни въпроси. Намалени ставки. Продукти за стимулиране на либидото. „Афродизиаци“.

Понятия „Хранителни продукти за човешко потребление“ и „Продукти, нормално използвани като добавки на хранителни продукти или като заместители на хранителни продукти“.

Спор по повод прилагането на предвидената за хранителните продукти намалена ставка на данъка върху добавената стойност към продукти, които се предлагат на пазара и се използват като афродизиаци, състоят се предимно от компоненти от растителен или животински произход и се приемат през устата.

дело С-405/19 от 01 октомври 2020 година

Данък върху добавената стойност – Право на приспадане на платения данък по получени доставки – Услуги, които са от полза и за трети лица – Наличие на пряка и непосредствена връзка с икономическата дейност на данъчнозадълженото лице – Наличие на пряка и непосредствена връзка с една или повече извършени доставки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Разходи, направени от данъчнозадължено лице, строителен инвеститор, за рекламни и административни услуги и за брокерски комисиони при продажбата на апартаменти, които ползват и трето лице. Това обстоятелство не е пречка данъчнозадълженото лице да може изцяло да приспадне платения ДДС.

Когато данъчнозадължено лице има възможност да прехвърли част от направените разходи на ползващото ги трето лице, това обстоятелство се отразява на правото на данъчнозадълженото лице да приспадне данъка във връзка с тези разходи.

Спор по въпроса подлежи ли на приспадане данъкът върху добавената стойност, начислен върху получените доставки на брокерски услуги за недвижими имоти и на рекламни и административни услуги.

дело С-743/18 от 01 октомври 2020 година

Структурни фондове — Нарушение на разпоредба на правото на Съюза, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект — Вреда, нанесена на общия бюджет на Европейския съюз — Обявяване в несъстоятелност на единствения търговски партньор на бенефициера — Понятие „Нередност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължение за извършване на финансови корекции във връзка с нередности. Положение, при което получателят на финансова помощ по ЕФРР не е достигнал равнището на оборот, предвидено в рамките на одобрения за финансиране проект, поради несъстоятелността или прекъсването на дейността на единствения му търговски партньор.

Значение на понятието „нередност“.

Спор относно прекратяването на сключен договор във връзка с отпускането на съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) субсидия поради допуснати сериозни нередности.

съединени дела С-245/19 и C-246/19 от 06 октомври 2020 година

Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане – Разпореждане за предоставяне на информация на компетентния орган на държава членка, действащ по получено искане за обмен на информация от компетентния орган на друга държава членка – Лице, притежаващо информацията, чието предоставяне разпорежда компетентният орган на първата държава членка – Данъчнозадължено лице, обект на разследването, по което се прави искането на компетентния орган на втората държава членка – Трети лица, с които това данъчнозадължено лице поддържа правни, банкови, финансови или, по-общо, икономически отношения – Право на ефективни правни средства за защита – „Предполагаема значимост“ на информацията, за която се отнася разпореждането за предоставяне на информация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Искане за информация, отправено от данъчния орган на друга държава членка. Разпореждане на запитания данъчен орган за предоставяне на информация. Право на защита на данните на задължените да предоставят информацията лица, на данъчнозадължените лица и на други трети лица, които при определени обстоятелства не знаят за разкриването на отнасящите се до тях данни. Наличие на правен способ за защита, който съответните правни субекти могат да използват, за да бъде упражнен ефективен контрол по всички релевантни фактически и правни въпроси и да получат ефективна съдебна защита на правата, гарантирани им от правото на Съюза. Изключване на възможността за обжалване на задълженото да предостави информацията лице, на засегнатото от информацията данъчнозадължено лице и на други засегнати от нея трети лица.

Два спора по повод на две разпореждания на директор на служба „Преки данъци“ съответно до дружество B и до банка A да му предоставят определена информация, тъй като са получени искания за обмен на информация между държави членки.

дело С-235/19 от 08 октомври 2020 година

Данък върху добавената стойност — Освобождаване на застрахователните сделки — Предоставяне на услуги по управление на пенсионните фондове на дружеството за доверително управление от инвестиционните мениджъри — Изключване на каквото и да било обезщетение за риск — Упражняване на застрахователна дейност — Правни субекти, които притежават разрешение — Понятие „застрахователни сделки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Kвалификацията на услугите по управление на инвестиции с оглед на администрирането на пенсионната схема на дружество за целите на данъка върху добавената стойност. Национална данъчна практика. Освобождаване на застрахователните сделки. По-ранна национална данъчна практика, която прави разграничение между образуванията, получили лиценз за извършване на застрахователна дейност от органи за финансов надзор, и образуванията, които не разполагат с такъв лиценз.

Понятие „застрахователни сделки“.

Иск, предявен относно облагането с данък върху добавената стойност на услуги по управление на пенсионни фондове.

дело С-558/19 от 08 октомври 2020 година

Свободно движение на капитали — Определяне на облагаемия доход на дружествата — Лица, намиращи се в положение на взаимозависимост — Необичайно предимство, предоставено от местен клон на чуждестранно дружество — Коригиране на облагаемите доходи на клона на чуждестранно дружество — Некоригиране на облагаемите доходи в случаите, когато същото предимство е предоставено от неговия клон на местно дружество — Принцип на свободна конкуренция — Ограничение на свободата на установяване — Балансирано разпределение на правомощията за данъчно облагане между държавите членки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба която има за цел да възпрепятства прехвърлянето на печалбите, реализирани в съответната държава членка, извън нейната данъчна юрисдикция чрез сделки, които не отговарят на пазарните условия. Възможност за промяна на квалификацията на банков трансфер на парични средства от местен клон в една държава членка на дружеството майка, местно лице в друга държава членка, като „сделка, от която се получават приходи“, в резултат на което възниква задължение за прилагане на нормите относно цените за трансфер, докато ако същата сделка се осъществява между клон и дружество майка, местни лица в една и съща държава членка, не би могло сделката да се преквалифицира.

Спор между I и Национална агенция за данъчна администрация относно отмяната на издаден от този орган административен данъчен акт, както и на акта за установяване на данъчно задължение, съставен въз основа на посочения акт.

дело С-641/19 от 08 октомври 2020 година

Защита на потребителите – Договор от разстояние – Предоставяне на цифрово съдържание и на цифрови услуги – Право на отказ – Задължения на потребителя в случай на отказ – Определяне на сумата, която трябва да бъде платена от потребителя за доставените услуги преди упражняването на правото на отказ – Изключение от правото на отказ при предоставяне на цифрово съдържание

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Права на потребителите. Пропорционалната сума, която потребителят трябва да плати на търговеца, когато този потребител изрично е поискал изпълнението на сключения договор да започне по време на срока за отказ и се отказва от този договор. Обстоятелства, свързани с пазарната стойност на предоставяната услуга. Преценка дали общата цена е прекомерна предвид цената на услугата, предлагана от съответния търговец на други потребители при същите условия, както и цената на равностойната услуга, предоставяна от други търговци в момента на сключване на договора.

Спор между E в качеството на потребител, и дружество P , относно дължимата на P сума, след като E упражнява правото си на отказ от договора, сключен с това дружество.

дело С-657/19 от 08 октомври 2020 година

Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване —Доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване — Изготвяне на експертизи за оценка на потребностите от подкрепа — Данъчнозадължено лице, действащо по поръчка на медицинската служба към осигурителна институция за подкрепа — Субекти, признати за „благотворителни“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Дейност, която попада в обхвата на Директивата за ДДС. Данъчнозадължено лице, което изготвя експертизи на потребността от подкрепа на определени пациенти. Освобождавания за някои дейности от обществен интерес. Признаване на данъчнозадълженото лице за благотворителна организация с условието то действително да е сключило договор със социалноосигурителна институция или институция за социални грижи.

Спор на данъчната администрация с Е по повод освобождаване от данък върху добавената стойност по отношение на доставките на услуги, осъществявани от нея, изразяващи се в изготвяне — в качеството на подизпълнител на медицинската служба към осигурителна каса за подкрепа — на експертизи за оценка на потребностите от подкрепа на осигурените в тази каса лица.

дело С-335/19 от 15 октомври 2020 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Намаляване на данъчната основа на ДДС – Пълно или частично неплащане на цената – Условия, наложени от национална правна уредба за упражняване на правото на намаляване – Условие длъжникът да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация – Условие кредиторът и длъжникът да са данъчнозадължени лица по ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Момент на корекция на приспадането на данък от клиента, когато последният все още не е платил насрещната престация и поради това изобщо не е обложен с ДДС. Национална правна уредба, която за намаляване на данъчната основа на ДДС поставя условие в деня на доставката на стока или на услуги и в деня преди подаването на корекция в справка-декларацията с цел ползване на това намаляване длъжникът да е регистриран като данъчнозадължено лице по ДДС и да не е в производство по несъстоятелност.

Спор на E с министърa на финансите по повод на индивидуални тълкувателни решения, издадени от последния.

дело С-778/18 от 15 октомври 2020 година

Защита на потребителите — Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Практики на пакетна продажба — Платежни сметки — Задължение за получаване на доходите на платежна сметка при кредитодателя през определен в договора за кредит срок в замяна на персонализирано предимство — Срок на действие на задължението — Отпадане на персонализираното предимство при закриване на сметката — Понятия „пакетна продажба“, „практика на обвързване“ и „такси“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Платежни услуги във вътрешния пазар. Задължение за кредитополучателя да получава доходите си на платежна сметка при кредитодателя. Национална правна уредба, позволяваща на кредитодателя да обвърже оферта за кредит за недвижим имот с условието в продължение на десет години или за срока на договора за кредит, ако той е по-кратък, всичките доходи от трудова дейност или приравнените на тях доходи на кредитополучателя да бъдат превеждани по платежна сметка при кредитодателя, ако в замяна на това той предостави на кредитополучателя персонализирано предимство.

Понятия „пакетна продажба“, „практика на обвързване“ и „такси“

Спор между сдружение на ползвателите на банкови услуги A и министър на икономиката и финансите относно законосъобразността на декрет, определящ срока, през който кредитодателят може да изисква от кредитополучателя да превежда доходите си от трудова дейност или приравнените на тях доходи по платежна сметка.

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през октомври 2020 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Форма и съдържание на баланса към 31.12.2020 г.; Липса на инвентаризация и нередовно водено счетоводство, възпрепятстващи установяване на действителното състояние на активите; Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка ДДС и сходни на тях със стандартна 20%; Облагане с ДДС на бюджетните предприятия

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 2. Искане за прихващане или възстановяване – Обр. Кд-48
 3. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони
 4. Облагане с ДДС на бюджетните предприятия – Данъчно облагане на община за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, възложени на трети лица
 5. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 6. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Конструкция за наличие на отклонение от данъчно облагане в хипотезата на начисляване на възнаграждение или на обезщетение за неосъществени услуги – Водеща до отклонение от данъчно облагане сделка, при която е начислено възнаграждение за неизвършени услуги
 7. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 8. Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица и разрешаване на спорове – Право за възстановяване на удържан данък при източника за реализирани доходи от авторски и лицензионни възнаграждения – Действителен получател на доходите – Дружество за насочване на дохода
 9. Ставки на ДДС, прилагани в страните-членки на Европейската общност
 10. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка от 9%, в сила от 1 юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Изготвяне на отчета за паричните потоци по прекия метод
 2. Изготвяне на отчета за приходи и разходи към 31.12.2020 г.
 3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 4. Счетоводно отчитане продажбата на стоки на консигнация – Липса на инвентаризация и нередовно водено счетоводство, възпрепятстващи установяване на действителното състояние на активите на предприятието към определен момент – Правно основание към данъчната основа по ЗДДФЛ да бъдат включени и доходите на съпруга – Консигнационният договор като частен диспозитивен документ – доказателство за възникнали облигационни правоотношения между страните по договора, но не и доказателство за реалното му изпълнение, доказателства за предаване на стоката и от там възникване на данъчно събитие, водещо до задължение по ЗДДС
 5. Форма и съдържание на баланса към 31.12.2020 г.

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация по чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
 2. Заявление за избор на начин за кореспонденция с административния орган във връзка с пенсия и/или добавка – Обр. П-25
 3. Заявление за изплащане на средствата по § 4б, ал. 2 от ПЗР на КСО
 4. Заявление за изплащане на средствата по § 4б, ал. 3 от ПЗР на КСО
 5. Заявление за изплащане на средствата по § 4б, ал. 4 от ПЗР на КСО
 6. Заявление за отказ от служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 3 от КСО – Обр. П-24
 7. Заявление за превеждане на пенсия в доставчик на платежни услуги, подадено чрез доставчика – Обр. П-1А
 8. Заявление за промяна на адреса/начина за получаване на пенсията – Обр. П-1
 9. Извършване на финансови ревизии във връзка с държавното обществено осигуряване
 10. Отпускане на финансова подкрепа за хората с увреждания
 11. Справка за приети и неприети документи, представени в НОИ по електронен път – Приложение № 14

Труд и работна заплата

 1. Заявление-декларация за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“
 2. Заявление-декларация от безработно лице за настъпили изменения в декларирани обстоятелства
 3. Искане за издаване на разрешение от инспекцията по труда за постъпване на работа от лице до 18-годишна възраст
 4. Насърчаване на заетостта
 5. Обезщетения при безработица
 6. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Индекси на цените на жилища
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Списък на държавите, с които България има сключени спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
 6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 7. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти: АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk;  923 98 00; 980 48 27 – Централа;

 

Нова европейска финансова практика – септември 2020 г.

Нови решения

Съединени дела С-84/19, С-222/19 и C-252/19 от 03 септември 2020 година

Защита на потребителите — Национална разпоредба, която предвижда максимален размер на нелихвените разходи по кредита — Договорна клауза, която прехвърля върху потребителя разходите за икономическата дейност на кредитодателя — Значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните — Договорни клаузи, които не уточняват услугите, за които се плаща възнаграждение — Задължение за съставяне на договорните клаузи на ясен и разбираем език — Национално законодателство, което установява начин за изчисляване на максималния размер на нелихвените разходи по кредита, които могат да се възложат на потребителя

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договори за потребителски кредити.Неравноправни клаузи в потребителските договори. Изключение, предвидено за договорни условия, които отразяват задължителни законови или подзаконови разпоредби. Национални разпоредби, които въвеждат максимален размер на общите разходи по кредита за потребителя извън лихвите. Приложение по отношение на клаузи, предвиждащи заплащане на комисиони в допълнение на лихва. Съответствие на национално законодателство, предвиждащо максимален размер на нелихвените разходи по кредита. Съответствие на национално законодателство, съгласно което максималният размер на нелихвените разходи по кредита се изчислява предвид общите разходи на кредитната институция.

Три спора относно събирането на суми, поискани от кредитни институции въз основа на договори за потребителски кредит.

дело С-186/19 от 03 септември 2020 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Съдебна компетентност – Изключителна компетентност – Основана на имунитета срещу принудително изпълнение молба на международна организация за вдигане на обезпечителен запор и за постановяване на забрана за ново налагане на такъв запор – Понятие за „граждански и търговски дела“ – Понятие за „обезпечителни или временни мерки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Производство по подадена пред съд на държава членка молба във връзка с обезпечителни мерки, в която международна организация се позовава на имунитета си срещу принудително изпълнение. Дали позоваването от международна организация в съдебен спор на привилегия, изведена от имунитета срещу принудително изпълнение, автоматично изключва този спор от приложното поле на Регламент № 1215/2012.

Понятие за „граждански и търговски дела“.

Понятие за „обезпечителни или временни мерки“.

Производство между S и SH относно вдигането на обезпечителен запор.

дело С-356/19 от 03 септември 2020 година

Въздушен транспорт – Право на обезщетение при закъснение или отмяна на полет – Ред и условия за обезщетяване – Искане в национална валута – Национална разпоредба, която забранява избора на валута от кредитора

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети. Разпоредба, която урежда задължението за изплащане на обезщетение не само по размер, а и относно начина на неговото изпълнение. Национални норми за изпълнението на задължения, които водят до отхвърляне на иск, предявен от пътник или негов правоприемник, единствено поради това че притезанието е посочено неправилно в националната валута по местоживеене на пътника.

Спор по повод на искане за обезщетение на основание Регламент № 261/2004.

съединени дела С-503/19 и C-592/19 от 03 септември 2020 година

Статут на дългосрочно пребиваващите граждани на трети страни — Фактори, които следва да се вземат предвид — Неотчитане на тези фактори — Отказ да се предостави статут на дългосрочно пребиваващ поради предходни осъждания на заинтересованото лице

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Статут на дългосрочно пребиваващите граждани на трети страни. Национална правна уредба, която позволява да бъде отказано предоставянето на статут на дългосрочно пребиваващ по причини, свързани с обществения ред или обществената сигурност. Дали наличието на предходно осъждане от каквото и да e естество представлява достатъчно основание да бъде отказан достъп до статут на дългосрочно пребиваващ, без да е необходимо да се преценяват продължителността на пребиваването и съществуването на връзки с държавата на пребиваване.

Два спора по повод на отхвърляне на молбите за предоставяне на статут на дългосрочно пребиваващ, подадени от заинтересованите лица.

дело С-539/19 от 03 септември 2020 година

Роуминг в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Европейския съюз — Задължение за доставчика на роуминг да прилага автоматично регулираната тарифа за роуминг — Прилагане по отношение на потребители, направили избор на конкретна тарифа за роуминг преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 531/2012

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Премахване на надценките на дребно за роуминг. Устойчивост на премахването на надценките на дребно за роуминг. Предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно. Преходни надценки на дребно за роуминг. Прозрачност на цените на дребно за повиквания и SMS съобщения при роуминг. Прилагане автоматично за всички клиенти на регулираната тарифа за роуминг съгласно член 6а от Регламент (ЕС) № 531/2012, независимо дали до тази дата тези клиенти са имали регулирана тарифа или специалната, така наречена алтернативна тарифа за роуминг.

Спор на доставчик на телекомуникационни услуги, О, с Федерален съюз на потребителските централи и сдружения, В, в рамките на производство по иск за преустановяване на действия, предявен от последния, против практиките на О, свързани с реда и условията за преминаване към новата регулирана тарифа за роуминг в Европейския съюз след премахването, считано от 15 юни 2017 г., на надценките на дребно за роуминг в рамките на Съюза.

дело С-719/18 от 03 септември 2020 година

Електронни съобщения — Свобода и плурализъм на медиите — Свобода на установяване — Национална правна уредба, с която се забранява на предприятие със значителна пазарна мощ в даден сектор да придобие „значителни икономически измерения“ в друг сектор — Изчисляване на приходите, реализирани в сектора на електронните съобщения и в медийния сектор — Определяне на сектора на електронните съобщения — Ограничаване до пазарите, за които има уредба ex ante — Отчитане на приходите на свързаните дружества — Определяне на различен праг за приходите за дружествата, осъществяващи дейност в сектора на електронните съобщения

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги. Изчисляване на приходите в сектора на електронните комуникации и в интегрираната комуникационна система. Ограничаване на сектора на електронните комуникации до пазарите, които се регулират ex ante. Отчитане на приходите на свързани дружества. Диференциран праг на приходите за дружествата, осъществяващи дейност в сектора на електронните комуникации, и останалите. Правна уредба на държава членка, която създава пречки за дружество, регистрирано в друга държава членка, чиито приходи, реализирани в сектора на електронните съобщения, така както е определен за целите на тази национална правна уредба, включително чрез контролирани или свързани дружества, са над 40 % от общите приходи в този сектор, да получава в SIC приходи над 10 % от реализираните в тази система.

Спор по повод на разпоредба в италианското право, която забранява на предприятие да получава приходи повече от 10 % от общите приходи, реализирани от Интегрираната комуникационна система („SIC“), когато това предприятие има част, по-голяма от 40 % от общите приходи, реализирани в сектора на електронните съобщения.

дело С-265/19 от 08 септември 2020 година

Интелектуална собственост – Права, сродни на авторското право – Право на изпълнителите на справедливо възнаграждение, поделено с продуцентите на звукозаписите – Приложимост за гражданите на трети държави – Изключения, за които трети държави са отправили уведомление – Изискване всяко ограничение да е предвидено в закон, да спазва същественото съдържание на основното право и да е пропорционално – Разпределение на правомощията между Съюза и държавите членки да определят тези ограничения – Разпределение на правомощията в отношенията с третите държави

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост. Разделение на компетенциите между Съюза и неговите държави членки. Задължение за предоставяне на „национален режим“ на изпълнителите. Изключения от това задължение в резултат на международни изключения. Изключителна компетентност на Съюза или компетентност на държавите членки да определят, въз основа на тези международни изключения, кои изпълнители от трети държави имат право на справедливо възнаграждение.

Спор относно правото на граждани на трети държави на еднократно справедливо възнаграждение, когато имат принос в използван в Ирландия звукозапис.

съединени дела С-674/18 и C-675/18 от 09 септември 2020 година

Социална политика – Прехвърляне на предприятия – Гарантиране на правата на работниците и служителите – Закрила на работниците в случай на неплатежоспособност на техния работодател – Прехвърляне от синдика на предприятието прехвърлител, което е в производство по несъстоятелност – Обезщетения за осигурителен стаж и възраст по професионална пенсионна схема – Ограничение на задълженията на приобретателя – Размер на дължимото обезщетение по допълнителна професионална пенсионна схема, изчислено в зависимост от трудовото възнаграждение на работника или служителя към момента на откриване на производството по несъстоятелност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности. Гарантиране на правата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател. Допълнителни пенсионни обезщетения. Носят ли отговорност приобретателите на предприятие, прехвърлено им от неплатежоспособен прехвърлител, за допълнителните пенсионни обезщетения на работниците и служителите.

Два спора във връзка с натрупани права на обезщетение за осигурителен стаж и възраст по професионална пенсионна схема в случай на прехвърляне на стопанска дейност в рамките на производство по несъстоятелност.

дело С-509/19 от 10 септември 2020 година

Митнически кодекс на Съюза – Внос на електронни продукти със софтуер – Отчитане като митническа стойност на разходите за разработване на софтуер

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митническа стойност. Разходи за разработването на софтуер, които се прибавят към договорната стойност на внесени стоки, когато не са включени към действително платената или подлежащата на плащане цена за внасяните стоки. Определяне на митническата стойност на внесена стока като се допуска към договорната й стойност да се прибави икономическата стойност на софтуер, създаден в Съюза и предоставен безплатно от купувача на установен в трета държава продавач.

Спор относно отчитането като митническа стойност на разходите за разработване на софтуер, предоставян безплатно от купувача на производителя, с оглед на използване при производството и продажбата за износ на стоката.

дело С-738/19 от 10 септември 2020 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Социално жилище — Задължение за обитаване и забрана за пренаемане на имота — Преценка на евентуално неравноправния характер на наказателни клаузи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителските договори. Степен на взаимодействие между разглежданата клауза и други клаузи в зависимост по-специално от съответния им обхват. Нарушения на договор, въз основа на които се изисква неустойка и обезщетение под формата на връщане на неправомерно реализираната печалба.

Спор между A, в качеството му на наемодател на социално жилище, неговия наемател B и поднаемател C, по-специално по повод плащането, от една страна, на договорна неустойка за неизпълнение на задължението да се обитава жилището и на забраната за пренаемане, както и от друга страна, на сума, съответстваща на неоснователно извлечената от преотдаването под наем полза от В.

съединени дела С-807/18 и C-39/19 от 15 септември 2020 година

Eлектронни съобщителни услуги — Достъп до отворен интернет — Права на крайните потребители — Право да се предоставят приложения и услуги — Забрана за споразумения и търговски практики, който ограничават упражняването на правата на крайните потребители — Понятия за „споразумения“, „търговски практики“ и „крайни потребители“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет. Универсална услуга и права на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги. Право на достъп до приложения и услуги, както и право те да бъдат използвани. Оценка за наличието на ограничение на упражняването на правата на крайните потребители. Задължение за еднакво и недискриминационно третиране на трафика. Възможност за прилагане на разумни мерки за управление на трафика. Забрана на мерки за блокиране и забавяне на трафика. Търговски практики, които се изразяват в предлагането на пакети, съгласно които се предвижда, че абонираните за тях клиенти заплащат тарифа, която им дава право да използват без ограничения определен обем данни, без от него да се изважда използването на някои специфични приложения и услуги, попадащи в обхвата на „нулева тарифа“, като при изчерпване на този обем данни могат да продължат да използват без ограничения посочените специфични приложения и услуги, докато по отношение на другите приложения и услуги се прилагат мерки за блокиране или забавяне на трафика“.

Понятия за „споразумения“, „търговски практики“ и „крайни потребители“.

Две дела по повод на две решения, с които възниква задължение за преустановияване предоставянето на услуги за достъп до интернет.

дело С-312/19 от 16 септември 2020 година

Данък върху добавената стойност — Договор за съвместна дейност — Гражданско дружество — Връзка на икономическа операция с един от съдружниците —Притежаване на качеството данъчнозадължено лице — Определяне на данъчнозадълженото лице – платец на данъка“ — Понятие „данъчнозадължено лице“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съвместни действия на няколко лица. Отнасяне на оборота към едно данъчнозадължено лице. Неперсонифицирано гражданско дружество, характеризиращо се с факта, че първото лице е оправомощено да действа от името на всички съдружници, но участва само и от свое име в отношенията с трети лица. Физическо лице, което е сключило с друго физическо лице договор за съвместна дейност, извършва независимо действията, съставляващи осъществяваната от това гражданско дружество икономическа дейност.

Понятие „данъчнозадължено лице“.

Спор по повод разпореждане на данъчна администрация X да плати данъка върху добавената стойност (ДДС) заедно с лихви за забава, както и глоба в резултат на недекларирани сделки с недвижими имоти.

дело С-528/19 от 16 септември 2020 година

Данък върху добавената стойност — Възникване и обхват на правото на приспадане — Осчетоводяване на разходите за извършените услуги като част от общите разходи на данъчнозадълженото лице — Установяване на наличието на пряка и непосредствена връзка с икономическата дейност на данъчнозадълженото лице—Доставка, която се третира като възмездна

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приспадане на данъка, платен по получена доставка. Разширяване на общински път. Строителните работи, извършени безвъзмездно от данъчнозадължено лице в полза на община. Възмездна доставка на стоки, при която насрещната престация за доставката на пътно строителство е разрешение за експлоатация на каменна кариера.

Спор относно отказ за приспадане на платения по получени доставки данък върху добавената стойност (ДДС) за извършването на строителни работи по разширяване на общински път.

дело С-674/19 от 16 септември 2020 година

Структура и ставки на акцизите, приложими за обработените тютюни — Понятия „Изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн“, „Тютюн за пушене“, „Тютюн за наргиле“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Основни принципи за хармонизацията на структурите и ставките на акциза, който държавите членки прилагат за обработените тютюни. Вещества, влизащи в състава на тютюна за наргиле. Тютюн за пушене, подлежащ на облагане с акциза върху тютюна. Тютюн за наргиле, квалифициран като „изделие, съставено частично от вещества, различни от тютюн“.

Понятия „Изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн“, „Тютюн за пушене“, „Тютюн за наргиле“.

Спор по повод решение на Митнически отдел да начисли акциз и данък върху добавената стойност върху вноса на тютюн за наргиле, внесен и пуснат на пазара и да наложи глоба на дружество.

дело С-791/18 от 17 септември 2020 година

Данък върху добавената стойност (ДДС) — Недвижими имоти, придобити като дълготрайни активи — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Корекция на първоначално извършеното приспадане — Извършвана наведнъж корекция на цялата сума на това приспадане след първото използване на съответния имот — Принцип на данъчен неутралитет

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национален режим за корекция в случаите на дълготрайни активи, който предвижда корекцията да се разпределя за период от няколко години, като в годината на първото използване, която същевременно е първата година за корекция, цялата сума на първоначалното приспадане на данъка за този дълготраен актив трябва да се коригира наведнъж, ако при първото използване се установи, че първоначалното приспадане на данъка не съответства на приспадането, на което данъчнозадълженото лице има право въз основа на действителното използване на дълготрайния актив. Национална правна уредба, която съответства на принципа на данъчна неутралност, доколкото този принцип изисква неправомерните приспадания във всички случаи да бъдат коригирани

Спор във връзка с извършвана наведнъж корекция на пълното приспадане на първоначално платения за изграждането на сграден комплекс данък върху добавената стойност (ДДС) поради използването на част от този комплекс за освободена дейност.

дело С-777/18 от 23 септември 2020 година

Свободно предоставяне на услуги — Здравно осигуряване — Здравно обслужване, за което може да се изисква предварително разрешение — Възпрепятстване на осигуреното лице да поиска предварително разрешение — Поемане на разходите за лечение по график, направени от осигуреното лице — Трансгранично здравно обслужване — Обработване на исканията за трансгранично здравно обслужване — Критерии, които трябва да се вземат — Понятие „лечение по график“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, в която при възстановяването на разходите за трансгранично здравно обслужване се изключва възможността за разрешаване a posteriori на здравното обслужване, предоставено в друга държава членка без предварително разрешение. Национална правна уредба, в която при всички положения възстановяването на разходите за медицинско обслужване, предоставено на осигуреното лице в друга държава членка, зависи от предварително разрешение, включително когато съществува реален риск от необратимо влошаване на здравословното състояние на лицето, докато се чака издаването на разрешението Условия, чието изпълнение прави задължително издаването от компетентната институция на исканото разрешение. Наличие на ограничение на свободното предоставяне на услуги. Обосноваване на системата на предварително разрешение. Пропорционалност на системата на предварително разрешение. Разумен срок на процедурата, отчитащ конкретното здравословно състояние, спешността и индивидуалните обстоятелства.

Понятие „лечение по график“.

Спор по повод отказ на възстановяване разходите за трансгранично здравно обслужване.

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец септември 2020 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Финансова практика и изчислителни системи на лихви по просрочени задължения по време на извънредното положение; Данъчно третиране на лихви – кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва; Основания за прилагане на СИДДО – Услуги на холдингово дружество в полза на дъщерни дружества

Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки – Хипотеза на чл. 16, ал. 2, т. 3 ЗКПО по предоставените заеми да се начислят и отчетат приходи от лихви
 2. Декларация за имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 от Закона за хазарата
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 от Закона за хазарта
 4. Декларация за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 от Закона за хазарта
 5. Декларация за обстоятелствата по чл. 15, ал. 2 от Закона за хазарта
 6. Декларация за обстоятелствата по чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта
 7. Декларация за обстоятелствата по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта
 8. Декларация по чл. 30, ал. 8 от Закона за хазарта за дължимите държавни такси
 9. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 10. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Конструкция с цел получаване на право на данъчен кредит – Възникване на субективното публично право на приспадане на данъчен кредит на данъчно задълженото лице от кумулативното осъществяване на елементите от регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав – Хипотеза на чл. 16, ал. 2, т. 3 ЗКПО по предоставените заеми да се начислят и отчетат приходи от лихви
 11. Правила при прилагане на СИДДО по ЗКПО и ЗДДФЛ – Право на данъчен кредит – Консултантски услуги на основание сключен абонаментен договор. Независима икономическа дейност – Услуги, облагаеми по ЗДДС – Извършвани от холдингово дружество услуги в полза на дъщерни негови дружества, срещу които получава възнаграждение. Данък при източника по ЗКПО – Изплатени възнаграждения на чуждестранни юридически лица за предоставени от тях услуги – Основания за прилагане на СИДДО по реда на чл. 142 от ДОПК
 12. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 13. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация до Дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 2. Заявление-декларация за заплащане стойността на оказана болнична медицинска помощ за диагностика и лечение
 3. Заявление-декларация за здравно осигуряване по чл. 40, ал. 3, т. 9 от Закона за здравното осигуряване
 4. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж
 5. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 6. Преизчисляване на пенсиите
 7. Примерен образец на служебна бележка до Агенцията за социално подпомагане, издадена от работодател за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец август 2020 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Лихви и срокове по ДОПК – Мерки и действия по време на извънредното положение – Законна лихва по просрочени парични задължения

Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка от 9%, в сила от 1 юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%; Определяне на ДДС за възстановяване – Отчитане на данъчния резултат

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчно облагане на организаторите на хазартни игри
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 8, ал. 2 от Закона за хазарта
 4. Корпоративен данък
 5. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони
 6. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация
 7. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени по електронен път
 8. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 9. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
 10. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 11. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията
 12. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност – Начин за определяне на ДДС за възстановяване – Отчитане на данъчния резултат на месечна база
 13. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година
 14. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в Закона за данък върху добавената стойност
 15. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка от 9%, в сила от 1 юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство
 2. Касови апарати – документация и отчетност
 3. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 4. Смяна (демонтаж) на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика или повреда на фискалното устройство

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
 2. Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице – Приложение № 13
 3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, за учебната 2020 – 2021 година
 4. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в търговски дружества
 5. Осигурителни вноски – документи, срокове, внасяне, декларации, санкции
 6. Парични обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
 7. Парични обезщетения за временна неработоспособност
 8. Пенсии за инвалидност
 9. Понятие за осигурителен стаж
 10. Преизчисляване на пенсиите
 11. Промени в осигурителното законодателство за 2020 година
 12. Справка за приети и неприети документи, представени в НОИ по електронен път – Приложение № 14

Труд и работна заплата

 1. Заявление за отпускане/изплащане на парично обезщетение за безработица
 2. Насърчаване на заетостта
 3. Обезщетения при безработица
 4. Спиране и прекратяване получаването на обезщетение за безработица

Сделки. Банки и финанси

 1. Изисквания към организаторите на хазартни игри
 2. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол

Бюджет и одит

 1. Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 2. Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 3. Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
 4. Заявление за издаване на разрешение за строеж
 5. Заявление за издаване на скици за недвижими имоти
 6. Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
 7. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 8. Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 9. Заявление за одобряване на подробен устройствен план
 10. Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
 11. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 12. Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 13. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 14. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
 15. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 16. Удостоверение за декларирани данни
 17. Удостоверение за търпимост на строеж
 18. Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Изчислителни системи

 1. Законна лихва по просрочени парични задължения
 2. Изчисляване на държавни вземания
 3. Изчисляване на държавни вземания от социалното осигуряване
 4. Изчисляване на законна лихва
 5. Изчисляване на законна лихва по валутни задължения в EUR/USD
 6. Лихва – договорна и законна
 7. Лихви върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2020 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2020 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Като част от мерките, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), беше регламентирано, че от датата на обявяване на извъредното положение – 13 март 2020 г., до отмяната му, няма да се прилагат последиците от забавеното плащане на определени задължения на частноправните субекти. Впоследствие законът беше изменен, като срокът на действие на мярката се удължи – до два месеца след отмяната на извънредното положение, т. е. до 14 юли 2020 г., като същевременно се стесни кръга от субекти, които могат да се ползват от нея. Тези промени следва да се вземат предвид при изчисляването на лихви и неустойки за забава за периода 13 март – 14 юли 2020 г. В резултат от приетите законови изменения се обособиха три периода – в зависимост от кръга на включените субекти, за които не се начисляват лихви:

– 13 март – 8 април 2020 г.;

– 9 април – 13 май 2020 г.;

– 14 май – 14 юли 2020 г.

В тази връзка за гражданите, търговците, работодателите и за всички специалисти в областта на финансите, е важно да имат предвид тези периоди, когато пресмятат просрочени задължения към държавата или към частни субекти.

За да бъдем полезни в актуалната обстановка, отразихме промените в изчислителните системи, достъпни чрез продукта Апис Финанси. В секцията Видове лихви, инфлация и дисконтиране можете да намерите калкулатори за автоматично изчисляване на лихви за различни видове задължения – Изчисляване на лихви върху държавни вземания и Изчисляване на законна лихва. След като въведете стойностите на главницата, началната и крайната дата на начисляването, ще получите размера на натрупаната лихва за просрочие. Ако в зададения от Вас период попада времето между 13 март и 14 юли 2020 г., системата ще ви насочи как правилно да изчислите лихвата за този период.

Анализ на уредбата на лихвите, в който са разгледани и последните изменения в чл. 6 ЗМДВИП, можете да намерите в Апис Финанси  Лихва – договорна и законна.