Полезно в ДВ (бр. 65 от 06.08.2021 г.)

В брой 65 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

В правилника са разписани различните процедури в Народното събрание, като тези по начина на водене и други.  В него е разписано и създаването на постоянните комисии към 46-ото Народно събрание, както и групите за приятелство и постоянните делегации.

С новия правилник резултатът по групи от гласуването ще излиза автоматично.

Председателят на парламента ще може да назначава и освобождава главния секретар на парламента със срок до избирането на председател на следваща легислатура.

В този брой се изменя и допълва Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за из­бор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

В наредбата са създадени нови приложения – Заявление за участие в обявен конкурс за заемане на длъжност, Заявление за участие в обявени конкурс за първоначално назначаване на длъжност, Приемно-предавателен протокол, Индивидуален работен протокол, Окончателен работен протокол, Протокол за резултатите от проведен писмен изпит в конкурс, Протокол за класирането на кандидатите в конкурс според резултатите от тяхното представяне, Заявление за участие в обявен конкурс за преместване/повишаване в длъжност и за заемане на длъжност, Служебна бележка, Справка за разгледаните и приключени дела през последните три години от дейността и Справка за разгледаните и приключени преписки през последните три години от дейността.

 

 

 

Държавен вестник, брой 65 от 06.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 65 от 06.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 64 от 03.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 64 от 03.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 64 от 03.08.2021 г.)

В брой 64 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 71 от 22 юли 2021 г. за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите.

С наредбата се постига завършване на националната правна уредба на системата на управление на застрахователите и презастрахователите в съответствие с Кодекса за застраховането и с насоките на Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Благодарение на нея  се създават условия за по-добро управление на рисковете, пред които са изправени българските застрахователи и презастрахователи, и се засилват гаранциите за защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги в Република България.

С наредбата Комисията за финансов надзор въвежда в националната правна уредба на застраховането и презастраховането следните насоки на EIOPA, които е обявила, че възнамерява да спазва в надзорната си практика по отношение на системата на управление на застрахователите и презастрахователите: Насоки относно системата на управление (EIOPA-BoS-14/253 BG) и Технически анекс към тях, Насоки относно собствената оценка на риска и платежоспособността (EIOPA-BoS-14/259 BG), Насоки относно разглеждането на жалби от застрахователни предприятия (EIOPA-BoS-12/069 BG), Насоки за възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги (EIOPA-BoS-20-002) и Насоки за сигурност и управление на информационните и комуникационните технологии (EIOPA- BoS-20/600).

В настоящия брой се изменя и допълва На­редба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по пър­вично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

Разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с измененията и допълненията в Закона за електронните съобщения, обнародвани в ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г., с които българското национално законодателство е приведено в съответствие с новата регулаторна рамка на Европейския съюз в областта на електронните съобщения.

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 63 от 30.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 63 от 30.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 63 от 30.07.2021 г.)

В брой 63 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека.

            С наредбата се определят ясни критерии по отношение на наименованията, състава и характеристиките, етикетирането на казеините и казеинатите (млечни белтъци), предназначени за консумация от човека, както и методите за вземане на проби и методите за техния анализ. По този начин на бизнес операторите ще се предоставя информацията, която им е необходима за правилното определяне и етикетиране на казеините и казеинатите. С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2203 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека.

В този брой се изменя Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисква­ния, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътреш­ният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

        Промените са изготвени във връзка с необходимостта да се преодолеят съществуващи затруднения на лечебните заведения при изпълнение на изискванията към нивата на компетентност на структурите, свързани с изисквания за наличие на минимален брой лекари и минимален брой лекари със специалност. Тези изисквания са включени и в медицинските стандарти, поради което се явяват затруднения в практикуването на медицинските специалности/дейности, по които има утвърдени стандарти.

Целта на направените промени е да се премахнат чисто количествените изисквания към брой на персонала, работещ по отделните медицински специалности/дейности в лечебните заведения за болнична помощ, установен в зависимост от нивото на компетентност, както и да се премахнат изискванията към конкретни нива на компетентност по отношение на структурите, които се изискват, за да осигурят оптимално дейностите в обхвата на съответната специалност/дейност.

 

 

 

Министерството на правосъдието предлага увеличаване на заплащането на служебните адвокати

Чувствително увеличение на заплащането на адвокатите, които предоставят правна помощ, предлага Министерството на правосъдието. То огласи за обществено обсъждане промени в Наредбата за заплащането на правната помощ, които се предвижда да влязат в сила от 1 октомври 2021 г. (пълния текст на проекта виж тук). И за първи път предлага заплащането на адвокатите да зависи не само от количеството, но и от качеството на предоставената правна помощ, съобщава правно-информационният сайт Лекс.бг.

Принципът в измененията е, че минимумите не се „пипат“, а се вдигат максимумите, за да се разшири диапазонът за определяне на размера на адвокатското възнаграждение по конкретното дело, което „ще спомогне за прилагане на методика за оценка и определяне на адвокатските възнаграждения в съответствие с количеството и качеството на предоставената правна помощ“.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 62 от 27.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 62 от 27.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 62 от 27.07.2021 г.)

В новия брой 62 на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение на НС за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и шестото Народно събрание. Комисията ще е в състав от 18 народни представители, избрани на паритетен принцип – по трима от всяка парламентарна група. Комисията следа да изработи проекта на Правилник в срок до 27 юли 2021 г. включително. След това народните представители могат да правят нови предложения в срок до 2 дни, като Комисията разглежда и обсъжда предложенията, изготвя и внася съответен доклад.

В новия брой на са обнародвани още три решения на НС за създаване на други три комисии, както следва: Решение за създаване на Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията (председател на комисията – Николай Хаджигенов; Комисията се създава за срок от три месеца), Решение за създаване на Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години (председател на Комисията – Мая Манолова; Комисията се създава за срок от шест месеца) и Решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк „Росенец“, в района на нос „Чукалята“, гр. Бургас (председател – Калоян Янков; Комисията се създава за срок от три месеца).

В същия брой са обнародвани и промени, с Постановление № 243 от 22 юли 2021 г., в Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим и в Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси. Целта е да се отразят нововъведенията, които са възпроизведени в последната редакция на Визовия кодекс на ЕС. Във връзка с поддържане на готовността ни за присъединяване към Шенгенското пространство следва да се извърши хармонизация на националното законодателство с шенгенските критерии и по-специално по отношение на единната такса за краткосрочни визи, както и издаването на многократни краткосрочни визи. С изменението на Наредбата се предвижда уеднаквяване на периода на престой, съгласно европейското законодателство, като изчисляването в месеци е заменено с дни; промени в образеца на заявлението за издаване на виза и формуляра за отказ и др. Сред промените в Тарифа № 3 е и намаляване от 15 лв. на 5 лв. таксата за удостоверяване с „Apostille” на документи, издадени от български учреждения съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

 

 

В брой 62 на „Държавен вестник“ се изменя и Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Изменението запълва нормативна празнота по отношение реда за унищожаване на отнетия в полза на държавата тютюн в случаите по чл. 44, 44а и 44б от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Съгласно чл. 45 от същия закон тютюнът се унищожава при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, като разходите по унищожаването са за сметка на нарушителя. Унищожаването на тютюна по установения ред ще сведе до минимум риска той да бъде повторно използван, независимо с каква цел.  С настоящите промени е предвидено тютюна да се унищожава в обекти, за които е издадено разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци; унищожаването на отпадъците от тютюна ще се извършва в присъствието на служители, определени със заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ или упълномощено от него длъжностно лице; за извършеното унищожаване се съставя протокол, който се подписва от представител/и на лицето, в чийто обект се извършва унищожаването.

 

 

В същия брой е обнародвано и Решение на Министерския съвет № 523 от 22 юли 2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година. Съгласно него 510 училища със статут на иновативни през следващата учебна година, те са от 137 общини в 28 области. Предложените иновации са свързани с нови методи на преподаване, въвеждане на иновативни елементи в организацията или съдържанието на обучението, нов или усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда, както и с разработени по нов начин учебно съдържание, учебни планове и програми. 73 училища получават статут на иновативни за първи път. В 437 иновациите продължават от предходни години. От списъка отпадат 64 училища. В повечето от тях иновациите са приключили, а три ги прекратяват по решение на педагогическите колективи и Регионалните управления на образованието.

Гълъб Донев: Предложеното преизчисление на пенсиите е най-справедливият вариант

Гълъб Донев: Предложеното преизчисление на пенсиите е най-справедливият вариант

Всички пенсионери в страната ще получат увеличение на пенсиите средно с 12,5%

Абсолютно всички български пенсионери са обхванати от увеличението на пенсиите, което предлага служебното правителство. Това е най-справедливият вариант, защото запазва принципите на социалното осигуряване и отчита приноса на всеки от пенсионерите в социалноосигурителната система. Това заяви по Нова телевизия служебният социален министър Гълъб Донев относно предложението за преизчисляване на пенсиите у нас.

Предлаганата формула гарантира, че никой със средноосигурителен доход няма да остане без увеличение на пенсията. Стимул е и тези, които продължават да работят, по-дълго да останат на трудовия пазар, обясни Гълъб Донев.

Той напомни, че приносът в пенсионната система се мери с плащаните вноски върху дохода през целия стаж. Това дава възможност да бъдат по-справедливо изчислени пенсиите и да се отчете приносът“, коментира министърът.

С предлаганите от служебното правителство промени средното увеличение за един пенсионер ще бъде 64 лева. Предвидена е промяна на прилаганата тежест на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула, по която се изчисляват пенсиите. От 2019 г. тя е 1,2 на сто. Предвижда се увеличението ѝ на 1,35 на сто. Така действителните размери на пенсиите ще бъдат увеличени с 12,5%. Минималната пенсия ще бъде увеличена с 13,3%, а социалната с 14,3%.

Социалната пенсия от 148 лв. става 170 лв. Също от 1 октомври се предлага пенсионерите над 65 години, които получават пенсия под линията на бедност от 369 лева, да вземат месечна социална добавка, която да допълва дохода им до линията на бедността. Предвижда се от 1 октомври минималната пенсия да стане 340 лева, вместо сегашните 300 лева, а максималната да бъде 1500, вместо досегашните 1440 лева.

Мярката ще бъде за 413 600 души, сочат изчисленията на НОИ.

Повече подробности четете в Инвеститор.бг