Полезно в ДВ (бр. 69 от 26.08.2022 г.)

В брой 69 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за из­вършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

С Наредба 26 от 2007 г. се реализира законовото правомощие на министъра на здравеопазването да определи обхвата и реда на предоставяне на профилактични прегледи и изследвания, и медицинските услуги, свързани с акушерска помощ на всички здравно неосигурени жени, които по силата на Закона за здравето се предоставят на българските граждани извън задължителното здравно осигуряване.

Промените в текста на Наредба № 26 са направени във връзка с необходимостта от усъвършенстване и осъвременяване на нормативната уредба в областта на установените медицински грижи за здравно неосигурените бременни жени. Целта е гарантиране на по-добър достъп до акушерска грижа на здравно неосигурените бременни жени и намаляване на детската смъртност за страната чрез подобряване на качеството на майчиното и детско здравеопазване у нас, посредством въвеждане на ефективна система за превенция, скрининг, профилактика и ранна диагностика на предвидими и предотвратими състояния и патологии по време на бременността.

В новия брой на ДВ се изменя Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.

Целта на направените изменения в Наредба № 10 от 2014 г. е да се осигури рационален дневен режим, включващ и седмично учебно разписание, който да е съобразен с особеностите на подрастващия организъм и висшата нервна дейност в съответната възраст, така че да се осигури оптимална работоспособност на базата на балансирано натоварване през учебния ден, при минимална степен на умора и недопускане настъпването на преумора, със съответните негативни последици за детското здраве.

В този брой се изменя и допълва и Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

Наредбата се редактира във връзка с направено предложение на Министерството на здравеопазването за спазване на максималната седмична натовареност на учениците в прогимназиалния етап и планираното намаляване на учебния час от 45 минути на 40 минути. Това обаче ще рефлектира върху общото време за обучение особено остро върху ключови предмети като български език и литература и математика, които се изучават с най-голям брой часове.

Очакваният резултат от направените промени е свързан със синхронизиране на разпоредбите в Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, издадена от министъра на образованието и науката и Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, издадена от министъра на здравеопазването, така че промените да влязат едновременно в сила от учебната 2022 – 2023 година.

 

 

Държавен вестник, брой 68 от 23.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 68 от 23.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 68 от 23.08.2022 г.)

В брой 68 на “Държавен вестник” се допълва Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Причините за направените промени в Наредба № 9 от 2019 г. са свързани с необходимостта от отразяване в пакета дейности, заплащан от бюджета на НЗОК на включването на нов вид изследване, свързано с диагностиката на коронавирусната инфекция, с което да бъде разширен обхватът на утвърдените към настоящия момент дейности по диагностика на населението.

В рамките на медико-диагностичните изследвания, които могат да бъдат извършвани след насочване от лекар от първичната или специализираната извънболнична медицинска помощ е включено специализираното изследване „Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2“.

Такова изследване до момента не е включено в обхвата на провежданите медико-диагностични изследвания. С включването му в текста на Наредба № 9 се цели създаване на възможнсти за ранно откриване и диагностика на наличието на инфектиране с коронавирус, което ще даде възможност за предприемане на навременни мерки по карантиниране или изолация на лицата и тяхното навременно лечение.

В текущия брой на ДВ са обнародвани Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет.

Съгласно разпоредбата на чл. 230в, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, Комисията за регулиране на съобщенията приема правила за процеса на смяна на доставчика, вземайки предвид техническата осъществимост и необходимостта да се поддържа непрекъснатост на услугата за крайните ползватели.

Съгласно разпоредбите на новия акт срокът за реализация на смяна на доставчик ще е до 10 работни дни считано от момента на стартиране на процедурата по смяна на доставчик.

Приемащият доставчик ще активира услу­гата за достъп до интернет на датата, изрично договорена между приемащия доставчик и крайния ползвател. Даряващият доставчик ще продължава да предоставя своите услуги за достъп до интернет при същите условия, до­като приемащият доставчик активира своите услуги за достъп до интернет.

Прекъсването на услугата по време на процеса на смяна на доставчика няма да може да надвишава един работен ден, като в срока за реализация на смяна на доставчик се включва и времето, през което приемащият доставчик подготвя, инсталира и тества линиите до крайния ползвател.

Правилата влизат в сила в 9-ме­сечен срок от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

 

 

Държавен вестник, брой 66 от 16.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 66 от 16.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 66 от 16.08.2022 г.)

В брой 66 от 16.08.22 г. е обнародвано Постановление № 242 на Министерския съвет от 11.08.2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

ПМС № 242/11.08.22 г. определя широки функции на Междуведомствения координационен механизъм и начините на взаимодействието му с Министерския съвет с оглед провеждането на единна национална политика на България по въпросите, свързани с процеса на присъединяване към ОИСР.

В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението Министерският съвет ще трябва да приеме Национална пътна карта в съответствие с чл. 9 за тригодишния период от 2022 до 2024 г., а в двумесечен срок от влизането в сила на същото ще определи водещите и партниращите институции по чл. 8, т. 2 от ПМС № 242/11.08.22 г.

Обнародвано е и Решение № 1231-НС от 11.08.2022 г. на Централна избирателна комисия относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., с общо 95 приложения.

Също е обнародвано и Постановление № 245 на МС от 11 август 2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. за предоставяне на заем на „Булгаргаз“ – ЕАД, за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства.

Държавен вестник, брой 65 от 12.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 65 от 12.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 65 от 12.08.2022 г.)

В брой 65 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

Основната цел на промените е действащата нормативна уредба да се приведе в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове.

Във връзка със законовите промени, които влизат в сила от 13 февруари 2023 г., в глава втора от правилника се създават три нови раздела – раздел IIв, раздел IIг и раздел IIд.

Предвид въведените с разпоредбата на чл. 76ж от ЗАДС нови законови правила, свързани с движението на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, които се транспортират за търговски цели до територията на друга държава членка с електронен административен документ, в раздел IIв и чл. 12в е предвиден и реда за възстановяване на заплатения акциз на освободените за потребление акцизни стоки.

По отношение на дистанционните продажби с разпоредбата на чл. 12г е регламентиран реда за възстановяване на заплатен акциз в случаите на извършена дистанционна продажба, като са предвидени и съответните документи, които следва да бъдат представени на митническите органи, както и е предвиден образец на искането за възстановяване на акциза. В раздел IIд е уреден реда за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка, в която не подлежат на облагане с акциз, като е предвиден и съответния образец на искане и съответните документи доказващи вътресъюзната доставка, както и документ, удостоверяващ, че акцизните стоки не подлежат на облагане с акциз в държавата членка, в която са изпратени или акцизът за тях е обезпечен или заплатен.

Независимите малки пивоварни ще декларират обстоятелствата по чл. 4, т. 38 от ЗАДС, че не осъществяват съвместна дейност с други малки пивоварни с декларация по образец, съгласно приложение № 5ба от ППЗАДС.

Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване изпълнението на нормативно установените изисквания на акцизното законодателство, което ще оптимизира възможностите за осигуряване на ефективен административен контрол, без да се възпрепятства дейността на икономическите оператори.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

В Наредба № 8 се правят промени във връзка с настъпили нормативни изменения и внедряване на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

Очакваните резултати от направената редакция са: създаване на яснота и ред при първоначалното разпределяне на образователните акаунти; подаване на актуални, точни и коректни данни с оглед финансирането на институциите; създаване на единна информация за децата/учениците за целия период на предучилищно и училищното образование; регламентиране осигуряването на достъпа на учениците до образователния домейн на МОН, както и подобряване на процесите по водене и съхраняване на документите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

 

Държавен вестник, брой 64 от 09.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 64 от 09.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 64 от 9.08. 2022 г.)

В брой 64 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 28 от 2008 г. за устрой­ството, реда и организацията на ра­ботата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.

Наредбата се променя във връзка с необходимостта от прецизиране на сега действащи текстове, въвеждат се и допълнителни текстове, които уточняват организацията на работа на аптеките. В този смисъл е направено допълнение относно продажбата на лекарствени продукти чрез автомат, като се уточнява, че същия следва да е разположен в приемното помещение на аптеката.

Аптеките се задължават да поддържат аптечен софтуер, осигуряващ нормалното функциониране на процеса по отпускане на лекарствени продукти, включително и на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Очаква се при прилагането на наредбата да се осигури яснота относно реда и организацията на работата на аптеките.

В текущия брой на ДВ е обнародвана Наредба № H-4 от 1 август 2022 г. за здравните изисквания към устрой­ството и работата на селскостопанските аптеки.

С приемането на новата Наредба № H-4 се актуализира подзаконовата нормативна база по Закона за здравето, с цел недопускане на противоречие със Закона за защита на растенията, а от друга се прецизират здравните изисквания с цел адаптирането им към настъпилите промени в обществените и икономически отношения.

В текста на наредбата е предвидено че, селскостопански аптеки няма да мо­гат да се откриват в жилищни сгради, сгради със смесено предназначение с наличие на жи­лища в тях, детски и учебни заведения и други обществени сгради, обекти за производство и търговия с храни и обекти с обществено предназначение.

Селскостопански аптеки ще се откриват в помещения със самостоятелен вход, разположени на първи надземен етаж, достъпен за посетителите. Осигуряват се съответните условия за достъп и за хората с увреждания.

В този брой е обнародвана и Наредба № 73 от 28 юли 2022 г. за оповестяването на пазарни данни.

С Наредба № 73 се уреждат допълнителни изисквания към използването на пазарните данни, които пазарните оператори и инвестиционните посредници, които организират места на търговия, систематичните участници и одобрените механизми за публикуване по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти трябва да оповестяват за целите на режима за прозрачност преди и след сключването на сделките.

Съществена част от предмета на наредбата е регулирана от Закона за пазарите на финансови инструменти, както и от делегирани регламенти на Европейския съюз.

Прилагането на новия акт от страна на пазарните оператори и инвестиционните посредници, които организират места на търговия, одобрените механизми за публикуване по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти и систематичните участници ще допринесе за увеличаване на прозрачността и ефективността на капиталовия пазар в страната, както и до повишаване на доверието между пазарните участници.

 

 

 

Държавен вестник, брой 63 от 06.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 63 от 06.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още