За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Държавен вестник бр. 11 от 07.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 11, от дата 07.02.2012 г.

С курсив са обозначени актове, които са изменени с акт, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Държавен вестник бр. 10 от 03.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 10, от дата 03.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Нов образец на заявление за обявяване на годишните финансови отчети

ГФООт 1 януари 2012 г. обявяването на финансовите отчети в търговския регистър се осъществява чрез нов,  нарочен образец на заявление, а именнно Заявление за обявяване на годишни финансови отчети – Г2. Преди тази дата обявявяването на отчетите ставаше чрез Заявление за обявяване на актове – Г1. Понастоящем чрез Заявление за обявяване на актове – Г1 се обявяват всички подлежащи на обявяване актове, различни от финансови отчети.

Крайният срок за заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър е (чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството):

  • ­до 31 май – за едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит (виж и чл. 40, ал. 8 от ЗСч.);
  • ­до 30 юни  – за дружествата с ограничена отговорност;
  • до 31 юли – за всички други търговци по смисъла на Търговския закон.

Заявлението за обявяване на годишни финансови отчети – Г2 е достъпно за ползване в „Апис-Процедури” в PDF-формат, като позволява попълване и разпечатване, а така също и в специфичния PF3-формат, който дава възможност за попълване, запазване, редактиране и разпечатване, което се осъществява през системата Апис.

 

Държавен вестник бр. 9 от 31.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 9, от дата 31.01.2012 г.

С курсив са обозначени актове, които са изменени с акт, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
 
 

Има още

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си

Източник: www.nap.bg

Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

 

Те могат да изберат да внасят осигурителните си вноски на по-висок процент и да се ползват от всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

 

Има още

Процесуалното действие на възражението за прихващане


Решение № 45 от 22.04.2009 г. на ВКС по т. д. № 483/2008 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Дария Проданова

относно процесуалното действие на възражението за прихващане

 

 

Когато възражението за прихващане е отхвърлено не поради неговата неоснователност, а поради неизискуемост или некомпенсируемост на насрещното вземане – сила на присъдено нещо не се формира.

 

В случаите, когато приеме, че насрещното вземане е некомпенсируемо, съдът не се произнася по неговото съществуване, основателност и пр., т.е. липсва произнасяне по същество по него. Мотивите на решението, с което съдът се е произнесъл по възражението за прихващане, формират СПН по отношение на него, само ако съдът е установил неговото съществуване или несъществуване, т.е. ако има „разрешение“ по него, според терминологията на закона.

Има още

Държавен вестник бр. 7 от 24.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 7, от дата 24.01.2012 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Има още

Задължението за правна квалификация на сезирания съд

В своята задължителна и константна практика ВС и ВКС последователно са се придържали към становището, че определянето на правната квалификация на предявения иск е задължение на сезирания съд.

 

За да определи действителното основание на спорното материално право, съдът следва да изходи от изложените в обстоятелствената част на исковата молба фактически твърдения, които формират основанието на исковата претенция, и от заявеното в петитума искане за защита.

 

В съответствие с принципа на диспозитивното начало в гражданския процес съдът трябва да разреши правния спор съобразно действителната правна квалификация на предявения иск, след като обсъди релевантните за спора факти, доказателствата по делото и становищата на страните и приложи съответния материален закон.

 

Неправилната правна квалификация в резултат от неправилно приложение на материалния закон, съставлява основание за отмяна на първоинстанционното решение от въззивния съд и за разрешаване на спора по същество чрез произнасяне по основателността на предявения иск, а не води до недопустимост на решението като основание за неговото обезсилване.

Има още