Полезно в ДВ (бр. 58 от 09.07.2024 г.)

В новия брой 58 на „Държавен вестник“ се обнародва Постановление № 246 от 5 юли 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на зе­меделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.

Целта на приетите промени е да се даде приоритет на местното производство при отглеждането на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури, както и на биологично производство на тези култури, като до участие в тръжните процедури за отдаване под наем или аренда на обработваемите земи от държавния поземлен фонд се допускат местни земеделски стопани, развиващи дейности в тези чувствителни сектори. Да се създаде възможност за по-голяма сигурност при сключване на споразуменията за създаване на масиви за ползване и да се постигне справедливост и публичност при предоставянето под наем на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд на животновъди.

Коментарите са затворени.