Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юни 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Съдебен акт, с който се разрешава слушането, записването и съхраняването на телефонни разговори

Непрекъснати доставки – Право на приспадане на ДДС; Място на доставка на услуги — Ирелевантност на корпоративните връзки; Обезщетение за вреди, присъдено на незаконосъобразно отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка; Неподписване на допълнителния анекс от потребителя — Презумпция за мълчаливо съгласие с този допълнителен анекс; Задължение на търговеца за предоставяне на информация – Поръчка, която е свързана със задължение за плащане

 Данъчна политика

 1. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Електроенергия, използвана в електролитни процеси — Данъчни намаления при потреблението на енергийни продукти и електроенергия в полза на предприятията с енергоемка стопанска дейност — Действителна стойност на закупената енергия — Такси за разпределение — Критерии за освобождаване — Принцип на равенство и недопускане на дискриминация
 2. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност – Място на доставка на услуги — Клон на местно дружество от група като постоянен обект на чуждестранно дружество от групата — Ирелевантност на корпоративните връзки — Обосноваване на наличието на постоянен обект чрез договор за предоставяне на услуги — Постоянен обект в страната, заместващ централа в чужбина — Понятие за „постоянен обект“
 3. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез данъчно облагане – Данъчни въпроси – Свободно движение на капитали – Гербов налог – Краткосрочни парични операции – Местни и чуждестранни заематели – Различно третиране – Ограничение
 4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Доставки на синдици и ликвидатори — Непрекъснати доставки – Право на приспадане на платения по получени доставки ДДС — Разходи, свързани с правото на използване на търговско наименование — Право на защита — Право на изслушване
 5. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Изключване на договорни клаузи, които отразяват императивни законови или подзаконови разпоредби — Допълнителен анекс към договора за кредит с оглед на привеждане в съответствие с националната правна уредба, за който продавачът или доставчикът уведомява потребителя — Договорна клауза, която не е индивидуално договорена — Неподписване на допълнителния анекс от потребителя — Презумпция за мълчаливо съгласие с този допълнителен анекс
 2. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Договори от разстояние, сключени по електронен път – Задължение на търговеца за предоставяне на информация – Поръчка, която е свързана със задължение за плащане – Поръчка, направена чрез активиране на бутон или подобна функция на уебсайт – Задължение на търговеца да надпише този бутон или подобна функция с думите „поръчка със задължение за плащане“ или съответна формулировка
 3. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство — Обезщетение за вреди, присъдено на незаконосъобразно отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка оферент — Обхват — Загуба на възможност
 4. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 5. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Обработка на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот – Ограничаване на поверителността на електронните съобщения – Съдебен акт, с който се разрешава слушането, записването и съхраняването на телефонни разговори на лица, заподозрени в извършването на тежко умишлено престъпление – Национална правна уредба, която изисква изрични писмени мотиви в самия съдебен акт, независимо от наличието на мотивирано искане на органите на наказателното производство – Задължение за мотивиране

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Рискове при купуване, държане, регистрация или търгуване с виртуални валути (биткойн). Европейска съдебна практика

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2024 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.