Нова Европейска финансова практика – юни 2024 г.

Решения от месец юни

 дело С-547/22 от 6 юни 2024 година

Производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство — Обезщетение за вреди, присъдено на незаконосъобразно отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка оферент — Обхват — Загуба на възможност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обществени поръчки. Иск за обезщетение за нарушение на правото на Съюза, предявен от неспечелил оферент. Пропуснати ползи. Възможност оферент, отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка поради незаконосъобразно решение на възлагащия орган, да бъде обезщетен за вредите, претърпени поради загубата на възможност да участва.

Спор по повод на иск за обезщетение, предявен от дружество вследствие на незаконосъобразното изключване на сдружението, на което то е член, от процедура за възлагане на обществена поръчка.

дело С-229/23 от 13 юни 2024 година

Обработка на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот – Ограничаване на поверителността на електронните съобщения – Съдебен акт, с който се разрешава слушането, записването и съхраняването на телефонни разговори на лица, заподозрени в извършването на тежко умишлено престъпление – Национална правна уредба, която изисква изрични писмени мотиви в самия съдебен акт, независимо от наличието на мотивирано искане на органите на наказателното производство – Задължение за мотивиране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която изисква самият съдебен акт, с който се разрешава слушане, записване и съхранение на съобщения без съгласието на заинтересованите потребители, да е изрично писмено мотивиран, непременно отговаря на изискванията, произтичащи от правото на Съюза.

Запитването е отправено в рамките на наказателно производство, водено срещу ХЯ, ИП, ДД, ЗИ и СС за участие в организирана престъпна група.

дело С-266/23 от 13 юни 2024 година

Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Електроенергия, използвана в електролитни процеси — Данъчни намаления при потреблението на енергийни продукти и електроенергия в полза на предприятията с енергоемка стопанска дейност — Действителна стойност на закупената енергия — Такси за разпределение — Критерии за освобождаване — Принцип на равенство и недопускане на дискриминация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Действителна стойност на закупената енергия, включваща само покупната цена на самата енергия, с изключение на допълнителните такси, които не могат да представляват „данъци“, каквито са задължителните тарифи за разпределение на тази енергия, понесени съгласно националната правна уредба при закупуването й.

Изключване на освобождаване от акциз на закупуването на електроенергия за предприятие с енергоемка стопанска дейност, когато това предприятие се ползва от освобождаване за тази електроенергия от акциз, запазен за електроенергията, използвана в електролитни процеси.

Критерий, приложим в съответствие с принципа на равно третиране.

Спор по повод на отказа да се възстанови част от платения от дружество акциз върху електроенергията.

дело С-533/22 от 13 юни 2024 година

Място на доставка на услуги — Клон на местно дружество от група като постоянен обект на чуждестранно дружество от групата — Ирелевантност на корпоративните връзки — Обосноваване на наличието на постоянен обект чрез договор за предоставяне на услуги — Постоянен обект в страната, заместващ централа в чужбина — Понятие за „постоянен обект“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадължено по ДДС дружество, установило мястото си на стопанска дейност в държава членка, което ползва услуги, предоставени от установено в друга държава членка дружество. Способност, от гледна точка на човешките и техническите ресурси, за получаване и ползване на услугите за собствени нужди. Услуги по производство на облицовки за седалки за моторни превозни средства, извършвани от едно дружество за сметка на друго дружество, принадлежащо към същата група и установено в друга държава членка.

Понятие за „постоянен обект“.

Спор по повод на искане за отмяна на решение, с което A Германия е данъчно регистрирано по служебен ред в Румъния, с мотива че това дружество има постоянен обект в тази страна.

дело С-696/22 от 13 юни 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Доставки на синдици и ликвидатори — Непрекъснати доставки – Право на приспадане на платения по получени доставки ДДС — Разходи, свързани с правото на използване на търговско наименование — Право на защита — Право на изслушване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставки на услуги, които се предоставят непрекъснато през определен период. Извършени доставки, пораждащи право на приспадане. Недостатъчна ликвидност по сметките на длъжника.

Спор във връзка със законосъобразността на акт за установяване на задължения, с който за C е определен за внасяне допълнителен данък върху добавената стойност, дължим за услуги, доставени на предприятия, които са в производство по несъстоятелност.

дело С-420/23 от 20 юни 2024 година

Данъчни въпроси – Свободно движение на капитали – Гербов налог – Краткосрочни парични операции – Местни и чуждестранни заематели – Различно третиране – Ограничение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Ограничение на свободното движение на капитали. Правна уредба на държава членка, по силата на която краткосрочните парични операции са освободени от гербов налог, когато включват два субекта, установени в тази държава членка, но не и когато заемателят е установен в друга държава членка.

Спор по повод на налагането на гербов налог върху краткосрочни парични сделки.

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.