Държавен вестник, брой 58 от 09.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 58 от 09.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 58 от 09.07.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за проверка на факти и обстоятелства относно наличието на нерегламентирано влияние в правосъдната система и обвързаности на представители на съдебната власт, несъвместими със стандартите за независимост и професионална етика, дейността на групата около Мартин Божанов – Нотариуса и дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров – Еврото

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 от 04.07.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 04.07.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г., приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 от 04.07.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 от 04.07.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 от 04.07.2024 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на културата
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 на МС от 30.07.2021 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 от 04.07.2024 г. за изменение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 2024 г. за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 на МС от 16.05.2024 г. за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. изм. _
ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 от 05.07.2024 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 от 05.07.2024 г. за изменение и допълнение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 на МС от 24.09.2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 13.01.2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 от 05.07.2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 от 05.07.2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
РЕШЕНИЕ № 485 от 05.07.2024 г. за обявяване на 31 март за професионален празник на вътрешния одитор

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 10142 от 25.10.2023 г. по административно дело № 3976 от 2023 г.
НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
РЕШЕНИЕ № 8161 от 01.07.2024 г. по административно дело № 1899 от 2024 г.
НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

 

Коментарите са затворени.