Държавен вестник, брой 55 от 28.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 55 от 28.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Брой 55 от 28.06.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на Републиката

УКАЗ № 163 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен, на 20 октомври 2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 от 26.06.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Конституционния съд за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 от 26.06.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 от 26.06.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г., приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 от 26.06.2024 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 от 26.06.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 от 26.06.2024 г. за изменение на Постановление № 97 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2023 г. за предоставяне на заем на „Български пощи“ – ЕАД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 на МС от 7.07.2023 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2023 г. за предоставяне на заем на „Български пощи“ – ЕАД

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита
НАРЕДБА № 12 от 23.08.2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита
НАРЕДБА № 8 от 23.02.2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им
НАРЕДБА № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 7 от 3.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания
НАРЕДБА № 7 от 3.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Държавна агенция „Национална сигурност“
Агенция „Митници“ към министъра на финансите

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № І-4 от 28.07.2016 г. за методиката за определяне от Агенция „Митници“ към министъра на финансите на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция „Национална сигурност“, и реда за предоставяне на резултатите от получени съвпадения на Агенция „Митници“
ИНСТРУКЦИЯ № І-4 от 28.07.2016 г. за методиката за определяне от Агенция „Митници“ към министъра на финансите на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция „Национална сигурност“, и реда за предоставяне на резултатите от получени съвпадения на Агенция „Митници“

 

Коментарите са затворени.