Държавен вестник, брой 54 от 25.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 54 от 25.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 54 от 25.06.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 10 от 18.06.2024 г. по конституционно дело № 7 от 2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 от 20.06.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г., приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 20.06.2024 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2017 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование
РЕШЕНИЕ № 421 от 19.06.2024 г. за отказ за признаване на Сдружение „Национална асоциация на социално отговорните работодатели“ за национално представителна организация

Министерство на финансите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 13 от 07.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа
НАРЕДБА № 13 от 7.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3498-НС от 23.06.2024 г. относно обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

 

Коментарите са затворени.