Държавен вестник, брой 48 от 07.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 48 от 07.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 48 от 07.06.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5 от 30.05.2024 г. по конституционно дело № 12 от 2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 от 05.06.2024 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, приет с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2022 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката и индустрията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 от 05.06.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 от 06.06.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания
НАРЕДБА № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната
НАРЕДБА № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания
НАРЕДБА № 3 от 5.03.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани в производства по несъстоятелност по Търговския закон32

 

Коментарите са затворени.