Държавен вестник, брой 47 от 04.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 47 от 04.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

Брой 47 от 04.06.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 155 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Череша, община Руен, област Бургас, на 20 октомври 2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 от 30.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 от 30.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 от 30.05.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2024 г. (ДВ, бр. 30 от 2024 г.)
НАРЕДБА за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 от 30.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 от 30.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 30.05.2024 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Министерство на труда и социалната политика

СПОГОДБА за социална сигурност между Република България и Република Албания, подписана на 15 март 2023 г. в Тирана и на 30 март 2023 г. в София

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

Министерство на енергетиката
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 23.05.2024 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на енергийните обекти, собственост на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи, както и на хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
НАРЕДБА № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
НАРЕДБА № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
НАРЕДБА № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента

 

Коментарите са затворени.