Полезно в ДВ (бр. 45 от 28.05.2024 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ брой 45 се обнародва Решение за задължаване на представителите, определени от Министерския съвет в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, да подкрепят решение за осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 11%.

В текущия брой се изменя и допълва Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз.

Промените в Наредба № Н-10 са направени с цел облекчаване и опростяване на възможностите и процедурите за възстановяване на разходи за данъка, осъществени на територията на страната от данъчно задължени лица, неустановени в ЕС, в изпълнение на препоръките на ОИСР към Република България за присъединяване към организацията и в съответствие с правото на ЕС.

По препоръка на ОИСР с измененията се предвижда да бъде дадена възможност за възстановяване на ДДС и на данъчно задължени лица, установени в държави, извън списъка на държавите, които възстановяват ДДС или подобен данък на български лица, утвърден със заповед на министъра на финансите и на министъра на външните работи. Възстановяването е уредено така, че да се избегне дискриминацията спрямо лица, установени в държави извън този списък, които са и членки на ОИСР, включително когато нямат облагане с ДДС или подобен данък в данъчната си система.

Коментарите са затворени.