Полезно в ДВ (бр. 39 от 01.05.2024 г.)

В извънредния брой 39 на Държавен вестник се обнародва Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.

С приетите промени в ГПК се създават условия за прилагане на  Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и на Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца.

Целта на промените е подобряване на ефективността и бързината на съдебното производство чрез опростяване и рационализиране на механизмите за сътрудничество между държавите членки при събирането на доказателства и връчването на съдебни и извънсъдебни документи при трансгранични граждански и търговски дела, както и сътрудничеството при изпълнението на решения по семейноправни въпроси с трансгранични последици.

Обнародва се Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

Приетите промени засягат раздел VIII – Разврат, като се предвиждат по-тежки наказания за извършителите.

За престъплението блудство наказанието лишаване от свобода се предвижда да бъде до десет години, когато е извършено:

  1. чрез употреба на сила или заплашване;
  2. чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние;
  3. чрез използване на безпомощното състояние на пострадалия;
  4. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
  5. по отношение на лице, което се занимава с проституция.

Промените засягат и престъпленията против интелектуалната собственост, като предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, и се унищожава.

В текущия брой се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

Приемането на студенти – чуждестранни граждани или лица без гражданство, получили временна закрила на територията на Република България, се извършва при облекчени условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. След изтичане на срока на временната закрила или след отпадане на основанията за предоставянето й, студентите могат да продължат обучението си в съответното висше училище при условията и по реда, определени за български граждани.

Обнародва се Постановление № 150 от 29 април 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2018 г.

Измененията и допълненията са насочени към отстраняване на слабостите в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени в приетия на 18.05.2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа.

Коментарите са затворени.