Държавен вестник, брой 45 от 28.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 45 от 28.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 45 от 28.05.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за освобождаване на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
РЕШЕНИЕ за задължаване на представителите, определени от Министерския съвет в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, да подкрепят решение за осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 11 %

Президент на Републиката

УКАЗ № 154 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Висока поляна, община Хитрино, област Шумен, на 20 октомври 2024 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 7 от 16.05.2024 г. по конституционно дело № 14 от 2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 от 22.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 22.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 от 22.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 от 22.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата и на Министерството на младежта и спорта за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 от 22.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на културата и на общините за 2024 г. за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 от 22.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 от 22.05.2024 г. за определяне на органи за контакт с изпълнителите на проекти, които са част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 от 22.05.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението
НАРЕДБА за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 от 22.05.2024 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Прокурорска колегия, изпълняваща функциите на висш прокурорски съвет

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България
ПРАВИЛНИК за администрацията на Прокуратурата на Република България

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз
НАРЕДБА № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ № И-3 от 16.05.2024 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – Информационна система „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“
ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 8.06.2022 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани в производства по несъстоятелност по Търговския закон
АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.