Полезно в ДВ (бр. 36 от 23.04.2024 г.)

В новия брой 36 на Държавен вестник се обнародва Закон за ратифициране на Споразумението за участие на Република България в Програмата на ОИСР за Украйна с доброволен финансов принос в размер 60 000 евро (117 350 лв.) между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга, сключено чрез размяна на писма от 17 и 21 август 2023 г.

България осигурява 60 000 евро (117,350 лв.) за програмата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която подпомага реформите в Украйна. Програмата на ОИСР за Украйна има за цел да подпомогне усилията на Украйна в процеса на реформи по пътя й към членство в Европейския съюз и ОИСР.

В текущя брой се обнародва Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

При уведомление за плащане по договор, първичен платежен документ или изпълнителен лист, преди извършване на плащане на стойност, равна на или надвишава­ща 10 000 лв., лицата информират за предстоящото плащане НАП и Агенция „Митници“ чрез изпращане на уведомление в електронен формат по образец. Промени в данните на изпратено уве­домление се извършват не по-късно от три дни от настъпването им или от узнаването за тях.

Обнародвани са промени в чл. 220 за образуване на изпълнително дело. Когато публичното вземане не бъде платено в срок, публичният взискател го предявява за принудително събиране на публичния изпълнител по електронен път, като изпълнително производство се обра­зува въз основа на предоставените данни за длъжника, изпълнителното основание и подлежащото на принудително изпълнение публично вземане.

Коментарите са затворени.