Полезно в ДВ (бр. 35 от 19.04.2024 г.)

В новия брой 35 на Държавен вестник се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Агенция по вписванията осигурява предоставянето на безплатна информация относно вписването, съответно закриването на клон на чуждестранно лице, както и относно фирмата, правната форма, регистрационния номер, седалището, предста­вителството, управителните и контролните органи, започването или прекратяването на производство по ликвидация, обявяването в несъстоятелност и заличаването от регистъра на вписано в търговския регистър дружество.

Обнародва се Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса.

Предсрочно се прекратява мандата на Ста­нимир Боянов Михайлов като управител на Националната здравноосигурителна каса.

Коментарите са затворени.