Полезно в ДВ (бр. 28 от 02.04.2024 г.)

В новия брой 28 на Държавен вестник се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации.

Промените синхронизират разпоредбите на националното право в областта на признаването на професионални квалификации с промените, настъпили в актовете на Европейския съюз, уреждащи тази материя, и в частност с Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии.

Синхронизират се разпоредбите на националното законодателство в областта на признаването на придобита професионална квалификация по регулирана професия. По този начин се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и се осигурява високо равнище на защита на потребителите.

В текущия брой на ДВ се обнародва Наредба № 6 от 28 март 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи.

Приемането и прилагането на Наредба № 6 като резултат ще доведе до яснота и сигурност в отношенията между лицата, които желаят да присъединят обект производство, потребление или съхранение на електрическа енергия към съответната мрежа и съответния оператор на електрическа мрежа, както и между операторите на електрически мрежи, в случаите на присъединяване на обект на оператор към друг оператор. Също така, очакваният резултат от прилагането на Наредба № 6 е повишаването на броя на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. Това ще доведе до увеличаване на дела на произведената и потребена енергия от възобновяеми източници в общия дял на произведената/потребена електрическа енергия в страната.

Коментарите са затворени.