Държавен вестник, брой 37 от 26.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 37 от 26.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 37 от 26.04.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Национална здравна стратегия 2030
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2030
РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната комисия към 49-ото Народно събрание по повод Споразумението между „Булгаргаз“ – ЕАД, и турската енергийна компания „БОТАШ“, подписано на 3 януари 2023 г. в гр. София
РЕШЕНИЕ за приемане на Програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.
ПРОГРАМА за инвестиции в отбраната до 2032 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 120 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново, на 23 юни 2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 от 22.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 от 22.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 от 22.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 от 22.04.2024 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 на МС от 29.01.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 от 23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 от 23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 от 23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 от 23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 от 23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 от 24.04.2024 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 309 на Министерския съвет от 2018 г.
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 от 24.04.2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта
НАРЕДБА № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело
НАРЕДБА № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 10225 от 26.10.2023 г. по административно дело № 11134 от 2022 г.
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1492 от 4.11.2022 г. за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове
РЕШЕНИЕ № 4685 от 15.04.2024 г. по административно дело № 174 от 2024 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия
ЗАПОВЕД № 8121з-156 на МВР от 5.02.2020 г. относно определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, изплащани на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 

Коментарите са затворени.