Държавен вестник, брой 30 от 05.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 30 от 05.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за предприемане на мерки за гарантиране финансовата стабилност и фискалната ликвидност на Република България

Президент на Републиката

УКАЗ № 93 за освобождаване на генерал-майор Тодор Цонев Дочев от длъжността началник на Военна академия „г. С. Раковски“ и от военна служба,считано от 24.04.2024 г.
УКАЗ № 94 за освобождаване на генерал-майор Стайко Петков Прокопиев от длъжността директор на Щаба на отбраната и назначаването му за началник на Военна академия „г. С.Раковски“, считано от 24.04.2024 г.

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4 от 02.04.2024 г. по конституционно дело № 10 от 2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 01.04.2024 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 01.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 01.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 02.04.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от системата за електронни бюджетни разплащания
НАРЕДБА за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 от 02.04.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 януари до 29 февруари 2024 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 02.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 03.04.2024 г. за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, включително за увеличаване на възнагражденията на персонала
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 на МС от 8.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 на МС от 21.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г.
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 03.04.2024 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2024 г. за осигуряване на средства за инвестиционни проекти „Модернизация на жп линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман, фаза 2“ и „Модернизация на жп линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, фаза 2“ на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 от 03.04.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбатa за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
НАРЕДБА за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 от 03.04.2024 г. за приемане на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване
НАРЕДБА за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване39
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 от 03.04.2024 г. за приемане на Наредба за определяне на размера, условията, сроковете и реда за заплащане на таксите по Закона за подземните богатства
НАРЕДБА за определяне на размера, условията, сроковете и реда за заплащане на таксите по Закона за подземните богатства
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 от 03.04.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 януари до 29 февруари 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 от 03.04.2024 г. за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 на МС от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 от 03.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 03.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 от 03.04.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 03.04.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 03.04.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 от 04.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 04.04.2024 г. за изменение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 1 от 27.03.2024 г. за условията и реда за предоставяне на подпомагане по техническа помощ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г., както и реда за налагане на административни санкции

 

Коментарите са затворени.