Държавен вестник, брой 29 от 02.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 29 от 02.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 29 от 02.04.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество по Проекта за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и Ядрената програма за граждански цели на Република България, подписано в София на 12 февруари 2024 г.
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка
ЗАКОН за Българската народна банка
ЗАКОН за Сметната палата
ЗАКОН за омбудсмана

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 4 от 28.03.2024 г. по конституционно дело № 16 от 2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 29.03.2024 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 29.03.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски9
НАРЕДБА № 6 от 20.03.2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 10465 от 01.11.2023 г. по административно дело № 2442 от 2023 г.
НАРЕДБА № 4 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Микробиология“14
РЕШЕНИЕ № 1863 от 19.02.2024 г. по административно дело № 11628 от 2022 г.
НАРЕДБА № Н-2 от 26.05.2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19 (отм.)22

 

Коментарите са затворени.