Държавен вестник, брой 28 от 02.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 28 от 02.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 28 от 02.04.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации
ЗАКОН за признаване на професионални квалификации
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата
ЗАКОН за ограничаване изменението на климата
РЕШЕНИЕ за възлагане на министъра на енергетиката, респективно на „БЕХ“ ЕАД, за неразпределяне на дивидент от печалбата на „БЕХ“ ЕАД за финансовата 2023 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 88 за насрочване на нов избор за общински съветници в община Борован, област Враца, на 23 юни 2024 г.
УКАЗ № 89 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Студена, община Перник, област Перник, на 23 юни 2024 г.
УКАЗ № 90 за определяне на Димитър Борисов Главчев – председател на Сметната палата, за кандидат за служебен министър-председател и за възлагане да предложи състав на служебно правителство

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 28.03.2024 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 28.03.2024 г. за приемане на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
НАРЕДБА за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
НАРЕДБА за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 от 29.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 29.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 29.03.2024 г. за изменение на Постановление № 37 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 на МС от 29.02.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 година

Комисия за енергийно и водно регулиране

СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение № 1 към Споразумението за предоставяне на подкрепа за проекти от 30.01.2019 г. между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
СПОРАЗУМЕНИЕ за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на Програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор
НАРЕДБА № 6 от 28.03.2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи
НАРЕДБА № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката79
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи80

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

Поправки

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-2 от 01.09.2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г.84
ПРИЛОЖЕНИЯ № 3 – 10 към Национален рамков договор № РД-НС-01-2 от 01.09.2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г.84

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

Коментарите са затворени.