Полезно в ДВ (бр. 27 от 29.03.2024 г.)

В брой 27 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Този закон е разработен в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и основната му цел е да се модернизира и усъвършенства правната рамка, като се въведе нов Списък на професиите за професионално образование и обучение и се увеличат възможностите за предлагане на дуално обучение, включително в малките и средните предприятия и в по-малките училища.

Обнародван е и Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Измененията са в две основни направления:

1) Осигуряване на по-голяма гъвкавост при работа от разстояние, включително по отношение на организацията на здравословни и безопасни условия на труд, отчитането на свършената работа и контрола на работното време. В тази връзка са приетите изменения в чл. 107з КТ, с които се предвижда мястото на работа от разстояние изрично да се определя в трудовия договор. Допустимо е и да се уговорят няколко на брой места на работа от разстояние.

2) Осигуряване на равнопоставеност при гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения между командированите в рамките на предоставяне на услуги работници и служители и работниците и служителите, към трудовото правоотношение на които се прилага българското трудово законодателство.

В същия брой на „Държавен вестник“ е обнародвано и Решение № 11122 от 15 ноември 2023 г. на ВАС по адм. д. № 2401/2023 г., потвърдено с Решение № 2839 от 11 март 2024 г. на ВАС по адм. д. № 101/2024 г., с което се обявява нищожността на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. С решението си ВАС постановява, че като е приел разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредбата, с която е уредил провеждането от работодателя на инструктаж на лица, различни от работещите, които ще посещават производствени звена на предприятието, министърът е създал подзаконова регулация извън предмета, определен в чл. 281, ал. 5 КТ, и установените с тази разпоредба рамки.

Коментарите са затворени.