Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец март 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 на Комисията, в сила от 16.10.2023 г.). Резюмета, примери и приложения; Право на приспадане на ДДС — Неоперативно дружество; Договори за кредити. Предсрочно погасяване – Метод за изчисляване на пропуснатата полза

Преюдициални запитвания от български съд: 1. Намаляване на данъчната основа — Пълно или частично неплащане на цената. Право на данъчнозадълженото лице да иска изплащането на лихва 2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания — Електронни подписи 3. Допълнителни услуги към договор за кредит. Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“  

 Данъчна политика

 1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци.  Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Продажба на абонаменти за достъп до услуги, чието действително извършване е доказано с касов апарат и фискални бонове – Данъчна основа – Грешка в данъчната ставка – Принцип на данъчна неутралност – Коригиране на данъчното задължение поради промяна на данъчната основа – Национална практика, която при липса на фактура не позволява да се коригира размерът на ДДС и да се възстанови надвнесеният ДДС – Липса на риск от загуба на данъчни приходи
 2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции — Електронни подписи — Правна сила и доказателствена сила в рамките на съдебно производство — Понятието „квалифициран електронен подпис“
 3. Европейска съдебна практика при вътреобщностните доставки (ВОД) – Отказ за освобождаване на вътреобщностните доставки на стоки — Доставчик на стоките, който не доказва, че стоките са доставени на получателя, посочен в данъчните документи — Доставчик, който представя други данни, които доказват качеството на реалния получател на данъчнозадължено лице
 4. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Обратно начисляване. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Право на приспадане на ДДС — Неоперативно дружество — Национална правна уредба, която не допуска приспадането, възстановяването или прихващането на платения по получени доставки ДДС – Принцип на данъчна неутралност – Принцип на пропорционалност – Понятия за „данъчнозадължено лице“ и „икономическа дейност“
 5. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Намаляване на данъчната основа — Пълно или частично неплащане на цената — Преклузивен срок за подаване на искане за последващо намаляване на данъчната основа на ДДС — Момент, от който започва да тече преклузивният срок — Право на данъчнозадълженото лице да иска изплащането на лихва

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 на Комисията, в сила от 16.10.2023 г.). Резюмета, примери и приложения

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Надзор върху кредитните институции — Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежна услуга или платежна операция — Издаване на електронни пари — Държане от платежна институция на средства на клиенти без конкретно платежно нареждане — Квалифициране — Понятия „платежна услуга“, „платежна операция“ и „електронни пари“

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Предсрочно погасяване – Метод за изчисляване на пропуснатата полза — Национална правна уредба, която предвижда обезщетение, включващо пропуснатите ползи на кредитора – Понятия „разходи“ и „обезщетение“; Непосочване на релевантните разходи – Клаузи, които дават на закупил тези услуги потребител приоритет при разглеждане на искането му за отпускане на кредит и при предоставяне на разположение на заетата сума, както и възможността да се отлага или разсрочва плащането на месечните вноски по кредита срещу заплащането на допълнителни разходи – Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“
 2. Становище на Европейската централна банка от 14 юли 2023 година относно платежни услуги и платежни системи във връзка с искане на БНБ (CON/2023/21)

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско обединение по икономически интереси със седалище в Република България – А10
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава-членка – А11
 3. Рискове при купуване, държане, регистрация или търгуване с виртуални валути (биткойн). Европейска съдебна практика

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2024 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.