Нова Европейска финансова практика – март 2024 г.

Решения от месец март

дело С-341/22 от 7 март 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Право на приспадане на ДДС — Неоперативно дружество —Национална правна уредба, която не допуска приспадането, възстановяването или прихващането на платения по получени доставки ДДС – Принцип на данъчна неутралност – Принцип на пропорционалност – Понятия за „данъчнозадължено лице“ и „икономическа дейност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Оборима презумпция, основана на съотношението между стойността на стопанските сделки и на дълготрайните материални активи. Оправдани правни очаквания.

Национално законодателство, съгласно което данъчнозадълженото лице е лишено от правото на приспадане на платения по получени доставки ДДС поради стойността на извършените от него облагаеми с ДДС сделки, която се счита за недостатъчна.

Спор по повод упражняването на правото на приспадане на ДДС.

дело С-536/22 от 14 март 2024 година

Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Предсрочно погасяване — Обезщетение на кредитора — Пропусната полза на кредитора — Метод за изчисляване на пропуснатата полза — Национална правна уредба, която предвижда обезщетение, включващо пропуснатите ползи на кредитора — Понятия „разходи“ и „обезщетение“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на кредитора да получи „справедливо и обективно обезщетение, когато това е обосновано“, за евентуални разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита. В случай на предсрочно погасяване на потребителски кредит за жилищен недвижим имот държавите членки са длъжни да гарантират, че изчисляването от кредитора на пропуснатата му полза, при което се отчита общата възвращаемост на предсрочно погасената сума, води до справедливо и обективно обезщетение, което не надхвърля финансовата загуба на кредитора.

Понятия „разходи“ и „обезщетение“

Спор относно искане за връщане на обезщетение, изплатено на основание предсрочното погасяване на потребителски кредит за жилищен недвижим имот.

дело С-606/22 от 21 март 2024 година

Данък върху добавената стойност – Продажба на абонаменти за достъп до услуги, чието действително извършване е доказано с касов апарат и фискални бонове – Данъчна основа – Грешка в данъчната ставка – Принцип на данъчна неутралност – Коригиране на данъчното задължение поради промяна на данъчната основа – Национална практика, която при липса на фактура не позволява да се коригира размерът на ДДС и да се възстанови надвнесеният ДДС – Липса на риск от загуба на данъчни приходи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадължено лице, което погрешно е приложило твърде висока ставка на ДДС, има право да подаде искане за възстановяване до данъчната администрация, а последната може да направи възражение за неоснователно обогатяване на това данъчнозадължено лице само ако е установила, след като извърши икономически анализ, отчитащ всички релевантни обстоятелства, че икономическата тежест, която неправомерно събраният данък представлява за данъчнозадълженото лице, е била изцяло неутрализирана. Принципите на данъчна неутралност, на ефективност и на равно третиране не допускат практика на данъчната администрация забраняваща корекция на дължимия ДДС посредством данъчна декларация с довода, че за тези сделки не били съставяни фактури, а били издавани фискални бонове от касов апарат.

Принцип nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Спор относно отказа на данъчната администрация да констатира, при липса на фактура, надвнасяне на данък върху добавената стойност въз основа на подадени от последното коригиращи декларации по ДДС.

дело С-714/22 от 21 март 2024 година

Договори за потребителски кредит – Общи разходи по кредита за потребителя — Непосочване на релевантните разходи — Санкция – Допълнителни услуги към договор за кредит — Клаузи, които дават на закупил тези услуги потребител приоритет при разглеждане на искането му за отпускане на кредит и при предоставяне на разположение на заетата сума, както и възможността да се отлага или разсрочва плащането на месечните вноски по кредита срещу заплащането на допълнителни разходи – Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителските договори. Разходите за допълнителни услуги, които са уговорени към договор за потребителски кредит и дават на закупилия тези услуги потребител приоритет при разглеждане на искането му за отпускане на кредит и при предоставяне на разположение на заетата сума, както и възможността да се отлага изплащането на месечните вноски или да се намалява техният размер, попадат в обхвата на понятието „общи разходи по кредита за потребителя“. Когато в договор за потребителски кредит не е посочен ГПР, този договор да се счита за освободен от лихви и разноски.

Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“.

Спор по повод на недействителността на договор за кредит и произтичащите от това последици относно връщането на суми, дължими за лихви и разходи, платени по силата на този договор.

Коментарите са затворени.