Народното събрание ратифицира изменение в международен документ, което дава възможност да бъде завършен проект, реализиран от Комисията за енергийно и водно регулиране и Европейската банка за възстановяване и развитие

Народното събрание гласува на две четения в едно заседание Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение №1 към Споразумението за предоставяне на подкрепа за проекти от 30 януари 2019 г. между Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Споразумението за изменение осигурява непрекъснатост в изпълнението на планираните дейности по първоначалния документ за подкрепа на проекти между КЕВР и ЕБВР, както и реализиране на целите, свързани с либерализиране на пазара на електрическа енергия на едро и за битови крайни потребители, посочва вносителят – Министерски съвет. Проектът е от изключителна важност за КЕВР, защото благодарение на него дирекция REMIT в КЕВР отбелязва съществено подобрение в своята дейност.

Народното събрание прие на първо четене законопроект за насърчаване на научните изследвания и иновациите, свързан с изпълнението на многогодишна Рамкова програма за научни изследвания и иновации, внесен от Министерския съвет.

С приемането на този закон се цели трайното законодателно уреждане на обществените отношения, свързани с научноизследователската и иновационната дейност и съгласуваност при прилагането на обща политика за развитие на научните изследвания и иновации, се посочва в мотивите на вносителя. В законопроекта е заложено насърчаването на научните изследвания и иновациите да се извършва чрез изпълнението на многогодишна Рамкова програма за научни изследвания и иновации, която ще определи обхвата, областите и дейностите за тяхното финансиране в съответствие с националните стратегически документи.

Парламентът одобри на първо четене Законопроект за ратифициране на Консултантски център INVESTEU по споразумение между Министерството на иновациите и растежа и Европейската инвестиционна банка за консултантски услуги. Споразумението е подписано в София на 2 ноември 2023 г.

Народното събрание прие на първо четене законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на международната Фондация „Европейски съюз – Латинска Америка и Карибите“ (ЕС – ЛАК), свързан с укрепването на партньорството на страните, внесен от Министерския съвет. В мотивите се посочва, че целта на Фондацията е укрепването на партньорството ЕС – ЛАК в изпълнение на приоритетите, набелязани на срещите на най-високо равнище Европейски съюз – Общност на държавите от ЛАК. международната фондация „ЕС – ЛАК“ е за сътрудничество в областта на науката, технологиите и образованието, устойчиво развитие, инфраструктура, климатични промени, укрепване на демокрацията, по-нататъшно опознаване на деловите кръгове и представителите на гражданските общества, култура и други теми, по които България притежава необходимия капацитет да участва.

(Пресцентър на НС)

Коментарите са затворени.