Държавен вестник, брой 27 от 29.03.2024 г.

Държавен вестник, брой 27 от 29.03.2024 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web.     Брой 27 от 29.03.2024 г. Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение ЗАКОН за професионалното образование и обучение ЗАКОН за предучилищното и училищното образование ЗАКОН за висшето образование ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда КОДЕКС на труда ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд КОДЕКС за социално осигуряване ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия ЗАКОН за енергетиката ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници РЕШЕНИЕ във връзка с Указ № 74 от 19.03.2024 г. на президента на републиката и заявление № 49-403-01-3 от 25.03.2024 г. от Мария Иванова Габриел

Президент на Републиката

УКАЗ № 75 за награждаване на генерал-лейтенант Любчо Спасов Тодоров с орден „За военна заслуга“ първа степен УКАЗ № 76 за освобождаване на Елеонора Димитрова Димитрова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Непал УКАЗ № 77 за назначаване на Николай Христов Янков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Непал със седалище в гр. Делхи, Република Индия УКАЗ № 78 за освобождаване на Елеонора Димитрова Димитрова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична социалистическа република Шри Ланка УКАЗ № 79 за назначаване на Николай Христов Янков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична социалистическа република Шри Ланка със седалище в гр. Делхи, Република Индия УКАЗ № 82 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, на 23 юни 2024 г. УКАЗ № 86 за възлагане на кандидата за министър-председател Николай Денков Денков да състави правителство УКАЗ № 87 за възлагане на парламентарната група „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ да посочи кандидат за министър-председател

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 от 25.03.2024 г. за изменение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 на МС от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 на МС от 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 от 27.03.2024 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2024 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 на МС от 29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 на МС от 11.08.2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. за предоставяне на заем на „Булгаргаз“ – ЕАД, за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 от 27.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 27.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 11122 от 15.11.2023 г. по административно дело № 2401 от 2023 г. НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд РЕШЕНИЕ № 2839 от 11.03.2024 г. по административно дело № 101 от 2024 г.

Поправки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 07.03.2024 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ в операции и мисии извън територията на Република България, приета с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2008 г. НАРЕДБА за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ в операции и мисии извън територията на Република България

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон Съобщение на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. май 2024 г.  

Коментарите са затворени.