Държавен вестник, брой 26 от 26.03.2024 г.

Държавен вестник, брой 26 от 26.03.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 26 от 26.03.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2022 г.
РЕШЕНИЕ по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2022 г.
РЕШЕНИЕ за предприемане на действия във връзка с наличие на ликвидни проблеми и невъзможност Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да изпълнява законовите си задължения

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 13.03.2024 г. по конституционно дело № 8 от 2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 от 20.03.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, приета с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 21.03.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Българската академия на науките и държавните висши училища чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 от 21.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 от 21.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 на МС от 21.12.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер за 2023 г.30
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 от 21.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 от 21.03.2024 г. за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 на МС от 7.10.2022 г. за определяне на реда за изплащане и на размера на еднократни обезщетения по индивидуални жалби, уважени от органите на Организацията на обединените нации, контролиращи изпълнението на основните международни договори в областта на правата на човека
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 от 21.03.2024 г. за изменение и допълнение на Постановление № 295 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 на МС от 20.12.2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от 21.03.2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕГИСТЪР на Камарата на архитектите в България – 2024 г.84

 

Коментарите са затворени.