Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2024 г.

Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 23 от 19.03.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за генетично модифицирани организми
ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
ЗАКОН за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
ЗАКОН за управление на агрохранителната верига
ЗАКОН за Центъра за оценка на риска по хранителната верига
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
ЗАКОН за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за изменение № 1 към Споразумението за предоставяне на подкрепа за проекти от 30.01.2019 г. между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
РЕШЕНИЕ за предприемане на действия във връзка с инициативата за Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, осигуряваща възможност за пренос на допълнителни обеми природен газ от разнообразни и надеждни източници в посока от юг на север, и Актуализираната пътна карта за климатична неутралност на Република България, приета с Решение № 59 от 26.01.2024 г. на Министерския съвет, чрез разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартранс-газ“ – ЕАД, и реализация на следните проекти: Проект 1: „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България“; Проект 2: „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния“; Проект 3: „Довеждаща газопреносна инфраструктура с високо налягане за захранване на потребители в Източномаришкия регион“

Президент на Републиката

УКАЗ № 63 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Рельово, община Самоков, Софийска област, на 23 юни 2024 г.
УКАЗ № 68 за възлагане на кандидата за министър-председател Мария Иванова Габриел да състави правителство

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 от 13.03.2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
НАРЕДБА за медицинската експертиза
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 от 13.03.2024 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 от 13.03.2024 г. за изменение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за приобщаващото образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 от 13.03.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки, приета с Постановление № 42 на Министерския съвет от 2022 г.
НАРЕДБА за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 от 13.03.2024 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на Министерския съвет от 2017 г.

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента44

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 24.08.2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1008 от 24.08.2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 1730 от 14.02.2024 г. по административно дело № 1535 от 2023 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата

 

Коментарите са затворени.