Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2024 г.

Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

Брой 21 от 12.03.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за фуражите
ЗАКОН за фуражите
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
ЗАКОН за защита на растенията
РЕШЕНИЕ по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет през 2022 г.
РЕШЕНИЕ по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2022 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 55 за освобождаване на генерал-лейтенант Любчо Спасов Тодоров от длъжността съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност и от военна служба, считано от 24 март 2024 г.
УКАЗ № 60 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен, на 23 юни 2024 г.
УКАЗ № 61 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Люлин, община Перник, област Перник, на 23 юни 2024 г.
УКАЗ № 62 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца, на 23 юни 2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 от 07.03.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 07.03.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, приета с Постановление № 27 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 07.03.2024 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ в операции и мисии извън територията на Република България, приета с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ в операции и мисии извън територията на Република България

Министерство на образованието и науката

ПРОГРАМА за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, научните изследвания, развитието и младежта на Словашката република за периода 2024 – 2028 г.

Поправки

НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания
МЕТОДИКА за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти
МЕТОДИКА за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания
МЕТОДИКА за финансиране на проекти за започване и раз¬витие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

 

Коментарите са затворени.