Полезно в ДВ (бр. 15 от 20.02.2024 г.)

В брой 15 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

 Направените промени в текстовете са обусловени от невъзможността за финансиране на приоритетни лечебни заведения поради липса на критерии за класифициране на лечебните заведения като приоритетни.

Лечебните заведения, които отговарят на определените с Наредбата критерии ще получат възможността за допълнително финансиране от Националната здравноосигурителна каса, като очакваният ефект е осигуряване на по-добър достъп на населението до комплексно болнично медицинско обслужване, включително на тежки и усложнени случаи.

В съответствие на поставената в Закона за здравното осигуряване цел, критериите за определяне на приоритетни болници се основават на необходимостта тези лечебни заведения да разполагат с достатъчно структури по различни медицински направления, както и задължително да разполагат със структури, които са от съществено значение за осигуряване на спешност, интензивно лечение и някои по-дефицитни спрямо потребностите на населението конкретни дейности.

В този брой се изменя и допълва и Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Измененията в Наредба № Н-13 са направени във връзка с приети промени в Кодекса на труда, Постановление № 69 на Министерския съвет от 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила, Кодекса за социално осигуряване, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и във връзка с приети промени в Закона за здравното осигуряване.

В тази връзка се създава ред и начин за подаване на данни в Националната агенция за приходите от следните категории лица:

– от предприятията по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите за осигурените лица, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, включително за дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и данък за тези лица;

– от работодателите за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение) за месеците януари – март 2024 г., когато за тях не се прилага минимален осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя и квалификационната група професии, съгласно Приложение № 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.;

– от осигурителите за осигурените лица, които са се възползвали от правото си на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата по смисъла на чл. 164в от КТ.

 

 

 

Коментарите са затворени.