Полезно в ДВ (бр. 12 от 09.02.2024 г.)

В брой 12 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции.

Основната цел на измененията е да бъде уредена процедура за прилагане на възможността, предвидена в чл. 26, параграф 3, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, въведена с Регламент (ЕС) 2019/876, за включване на последващи емисии на капиталови инструменти в базовия собствен капитал от първи ред (СЕТ 1), приложима в допълнение на съществуващия режим за издаване на предварително разрешение.

В новия брой на ДВ е обнародвано Решение № 3799 от 10 април 2023 г. по административно дело № 13382 от 2020 г.

Пред ВАС е образувано производство по жалба срещу чл. 25 от Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, приета от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (понастоящем Комисия за енергийно и водно регулиране).

Искането на оспорващия е за обявяването на разпоредбата за нищожна или при условията на евентуалност – за нейната отмяна като незаконосъобразна.

Член 25, ал. 2 допуска възможността при регулиране на цените чрез методите на ценово регулиране по чл. 3, ал. 2, т. 2 да се извършат годишни корекции, изброени в т. 1, 2 и 3.

В актуалната редакция т. 3 е със следното съдържание: „3. със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции на основата на достоверни данни за нетекущите активи по видове дейности съгласно представените отчети и/или извършена проверка“.

Относно разпоредбата на чл. 25, ал. 2, т. 3 от Наредбата ВАС счита, че оспорването е основателно по съображенията за нарушаване с разпоредбата на принципите, установени в чл. 23, т. 4, чл. 31, т. 1 и 4 от Закона за енергетиката. От гледна точка на утвърдените като ценообразуващи елементи чл. 25, ал. 2, т. 3 от Наредбата ограничава извършването на допустима корекция на цените само до един от тях – инвестициите. Според ВАС с атакуваната разпоредба е нарушен и принципът цените да осигуряват икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.

 Във връзка с посочените доводи съдът отменя чл. 25, ал. 2, т. 3 (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) от Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

 

 

Коментарите са затворени.