Полезно в ДВ (бр. 10 от 02.02.2024 г.)

В брой 10 на “Държавен вестник” се изменя Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

На държавните и общинските детски градини и училища се предоставят средства от държавния бюджет за работа с деца и ученици от уязвими групи чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

Съгласно направената промяна финансирането ще включва и средства в размер, определен на базата на броя на назначените образователни медиатори, социални работници и/или помощници на учителя към 1 януари на съответната календарна година, но не повече от разчетения брой, и размера на средствата за един служител; размерът на средствата за един служител при нормална продължителност на работния ден ще се определя ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката, която ще се публикува в срок до 28 февруари на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката.

Промяната ще влезе в сила от 1 януари 2025 г., като за 2024 г. няма да се извършва намаление на предоставените средства през 2023 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи.

В новия брой на ДВ се изменя и Устройственият правилник на Държавната агенция за закрила на дете­то.

Промените са направени с цел осигуряване на условия за ефективно функциониране на Националната телефонна линия за деца с номер 116 111 и качествено изпълнение на дейностите, посочени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

Спецификата на дейността по информиране, консултиране и помощ на деца предполага телефонната линия да бъде обслужвана от служители, които притежават специфични знания и умения, свързани с правата на децата и тяхната закрила в случаи на риск, поради което функциите по обслужването на телефонната линия за деца преминават от Агенцията за социално подпомагане към дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ в Държавната агенция за закрила на дете­то.

В настоящия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 13 от 29 януари 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Регламентират се въпроси, свързани с изпълнението на Инвестиционната програма за национални проекти и Инвестиционната програма за общински проекти.

С ПМС № 13 се утвърждават показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет (с изключение на самостоятелните бюджети на Народното събрание и съдебната власт), в рамките на утвърдените им разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми; регламентират се и въпроси, свързани с касовото изпълнение и отчетността на бюджета.

 

 

Коментарите са затворени.