Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец февруари 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд: 1. Финансови корекции — Право на ефективни правни средства за защита пред съд; 2. Намалена ставка на ДДС за някои доставки – Принцип на данъчна неутралност

Данъчни облекчения за доходите на физически лица; Платежна услуга или платежна операция — Издаване на електронни пари; Задължение за възстановяване на данъка върху добавената стойност и за заплащане на лихва върху възстановената сума; Лице – платец на ДДС — Фалшиви фактури, издадени от служител, който е посочил данните на своя работодател

Данъчна политика

  1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Задължение за възстановяване на данъка върху добавената стойност и за заплащане на лихва върху възстановената сума – Възстановяване поради допуснати от данъчнозадълженото лице счетоводни грешки – Възстановяване поради изменение със задна дата на реда и условията за изчисляване на подлежащия на приспадане ДДС за общи разходи на данъчнозадълженото лице
  2. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
  3. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Задължение за плащане — Лице, което начислява данък във фактура — Лице – платец на ДДС — Фалшиви фактури, издадени от служител, който е посочил данните на своя работодател без негово знание и без негово съгласие — Полагане на грижа от работодателя
 • Митнически съюз и свободно движение на стоки. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления — Задължение на държавите членки да вземат мерки, за да направят възможна конфискацията на средствата на престъпления — Превозно средство, използвано за транспортиране на акцизни стоки без изисквания по закон бандерол — Понятие „средства на престъплението“

 1. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Възможност държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги – Намалена ставка на ДДС, приложима за настаняването, предоставяно в хотели и подобни заведения – Прилагане на тази ставка само за местата за настаняване, които имат удостоверение за категоризация – Принцип на данъчна неутралност

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Конкуренция — Картели — Определяне от съсловна организация на адвокатите на минималните размери на адвокатските възнаграждения — Решение на сдружение от предприятия — Забрана за съда да присъжда разноски за адвокатски възнаграждения в размер, по-нисък от минималните размери — Ограничаване на конкуренцията — Качество на предоставяните от адвокатите услуги

 

  1. Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Надзор върху кредитните институции — Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежна услуга или платежна операция — Издаване на електронни пари — Държане от платежна институция на средства на клиенти без конкретно платежно нареждане — Квалифициране — Понятия „платежна услуга“, „платежна операция“ и „електронни пари“
 • Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Обществени поръчки за услуги — Компенсация за обществена услуга — Параметри за изчисляване на компенсацията за обществена услуга — Предварително, обективно и прозрачно установяване на параметрите — Липса на конкурентна тръжна процедура — Прилагане на правилата за изчисляване на компенсацията, съдържащи се в приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007 — Предвидени в националната правна уредба условия за изплащането на компенсацията — Определяне на сумата на компенсацията в закона за държавния бюджет за съответната година и изплащане на тази сума на компетентния национален орган — Определяне на параметрите за изчисляване на компенсацията чрез препращане към общи правила — Понятие „обществена поръчка за услуги“

 

  1. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
  2. Практика на европейския съд при усвояване на структурните фондове на Европейския съюз (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Кохезионен фонд на Европейския съюз — Финансови корекции във връзка с открити нередности — Решение на Комисията за отмяна на част от приноса от този фонд — Валидност — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на добра администрация — Право на ефективни правни средства за защита пред съд
 • Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – Мерки за подпомагане на развитието на селските райони – Договор за наем, сключен между общинска администрация и бенефициер на помощ – Ангажименти за период от пет години – Прекратяване на договора за наем вследствие на законодателна промяна – Задължение за възстановяване на част или на цялата получена помощ – Невъзможност за адаптиране на ангажиментите към ново положение в стопанството – Понятия „непреодолима сила“, „извънредни обстоятелства“, „отчуждаване на стопанството“ и „преразпределяне на стопанството или за обществени мерки за комасация на земята или мерки за комасация на земята, одобрени от компетентните обществени органи“

 

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.