Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване, с които се въвежда механизъм за заплащане от НЗОК на медикаменти за онкологични заболявания

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване, с които се въвежда механизъм за заплащане от НЗОК на медикаменти за онкологични заболявания

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване, с които се въвежда механизъм за заплащане от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на медикаменти за онкологични заболявания. Измененията, предложени от народни представители от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната-Демократична България“, целят да бъде спестен публичен ресурс от средствата, които НЗОК заплаща за медикаменти за лечение на онкологични заболявания.

Предвижда се НЗОК да заплаща най-ниската цена, постигната от болницата, не по-висока от средната претеглена стойност. Ако лечебното заведение е постигнало цена, която е с повече от 20% по-висока от най-ниската цена, търговците на едро ще връщат тези пари на лечебните заведения.

Народното събрание реши в срок до 1 април 2024 г. министърът на здравеопазването да създаде наредба в съответствие с въведените с промените изисквания. От 1 юли 2024 г. НЗОК ще заплаща лекарствените продукти на стойност, равна на стойността, определена от приетия механизъм за изчисляване, прие парламентът.

От 1 юли 2024 г. притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти ще трябва да възстановяват разликата между стойността на медикаментите, заплатени от НЗОК и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителите на болнична медицинска помощ при условията и по реда на закона, регламентират измененията.

Народното събрание прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат разпоредбите на европейски регламенти. С измененията се подобрява ефективността и бързината на съдебното производство и се оптимизират процедурите по събирането на доказателства при трансгранични производства. Предвижда се участието на представител на българския съд, на страните, техните представители, и на вещи лица при събирането на доказателствата от съда на другата държава, както и се създава правна възможност за директно събиране на доказателства в друга държава членка, се посочва в доклада по законопроекта на парламентарната комисия по правни въпроси.

Със законопроекта съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1111 се установяват единни правила за компетентност при развод, законна раздяла, обявяване на брака за недействителен, както и при спорове относно родителската отговорност с международен елемент. В допълнение на правилата, уредени с Хагската конвенция, се въвеждат нови процедури при връщане на дете при международно отвличане.

С измененията в Закона за закрила на детето се прецизират разпоредбите относно вземането на временни мерки по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, урежда се процедурата за настаняване на дете в Република България по искане от съд или компетентен орган на друга държава членка, както и настаняване на дете в друга държава членка.

(Пресцентър на НС)

Коментарите са затворени.