Държавен вестник, брой 12 от 09.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 12 от 09.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 12 от 09.02.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 20 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Прибой, община Радомир, област Перник, на23 юни 2024 г.
УКАЗ № 21 за освобождаване на Марин Райков Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
УКАЗ № 22 за назначаване на Тихомир Ангелов Стойчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия съсседалище в Лондон

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
НАРЕДБА № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции
НАРЕДБА № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките
НАРЕДБА № 10 от 24.04.2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позиции
НАРЕДБА № 20 от 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позиции

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 3799 от 10.04.2023 г. по административно дело № 13382 от 2020 г.
НАРЕДБА № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-14-29 от 29.01.2024 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2023 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-19 на НЗОК от 31.01.2024 г. за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2024 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, и Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2024 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, ведно с мотивите към тях
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-21 от 31.01.2024 г. за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2024 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ, и Методика за прилагане на Механизма,гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2024 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 14 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи, за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд – Велико Търново, и Административния съд – Велико Търново
СПИСЪК на отписаните от списъка на специалистите вещи лица за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд – Велико Търново, и Административния съд – Велико Търново, съгласно решение по протокол от 24.10.2023 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Велико Търново, и Административния съд – Велико Търново, за 2024 г.

 

Коментарите са затворени.