Държавен вестник, брой 11 от 06.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 11 от 06.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 11 от 06.02.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция
ЗАКОН за държавната финансова инспекция
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
ЗАКОН за запасите от нефт и нефтопродукти
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за промeни в състава на Комисията по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 55 от 26.01.2024 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2023 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2024 година
НАЦИОНАЛНА статистическа програма за 2024 година
РЕШЕНИЕ № 67 от 01.02.2024 г. за изменение и допълнение на Решение № 642 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърж даване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, изменено с Решение № 242 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 96 на Министерския съвет от 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 642 на МС от 4.08.2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет

Министерство на земеделието и храните

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието, горите и развитието на селските райони на Република Косово в областта на селското стопанство и развитието на селските райони

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България

Държавна агенция „Национална сигурност“
Комисия за регулиране на съобщенията

ИНСТРУКЦИЯ № І-1 от 17.01.2024 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за регулиране на съобщенията по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския законизм. _98
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Силистренския окръжен съд за 2024 г.98
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Силистренския окръжен съд за 2024 г.103
ОБЕДИНЕН СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2024 г.103
ОБЩ СПИСЪК на вещите лица за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2024 г. съгласно Наредба № 1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица197
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Софийския окръжен съд за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд – Търговище, и Административния съд – Търговище
СПИСЪК по чл. 398, ал. 1 ЗСВ на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Шумен, и Административния съд – Шумен, за 2024 г.

 

Коментарите са затворени.